ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Wydział Inwestycji Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zadania Wydziału Budownictwa i Zamówień Publicznych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zadania Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego
 
I. Inwestycje
 1. Opracowywanie projektów planów inwestycyjnych gminy i sporządzanie sprawozdań z ich wykonania.
 2. Przygotowania propozycji w zakresie wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne.
 3. Przygotowanie inwestycji w zakresie zlecenia dokumentacji projektowej.
 4. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwoleń właściwych organów oraz pozwoleń na budowę.
 5. Uzyskanie zezwoleń właściwych organów oraz pozwoleń na budowę.
 6. Przekazanie placu budowy dla wykonawców.
 7. Zawiadamianie o rozpoczęciu i zakończeniu zadań inwestycyjnych właściwym organom.
 8. Koordynacja wykonawstwa robót budowlanych w zakresie ich zgodności z umową.
 9. Uczestnictwo w imieniu Gminy Świebodzin w odbiorach robót budowlanych.
 10. Odbiory robót budowlanych oraz inwestycji włącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i przekazanie do eksploatacji.
 11. Rozliczanie inwestycji gminnych.
 12. Koordynacja zamierzeń inwestycji komunalnych i remontów.
 13. Przeglądy gwarancyjne, rozliczanie zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.
 14. Przygotowywanie sprawozdań dotyczących inwestycji komunalnych.
 15. Przygotowywanie wniosków i pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na zadania inwestycyjne Gminy – ze źródeł pozabudżetowych.
 16. Administrowanie budynkami Urzędu i Ratusza, prowadzenie książki budynków – Urząd i Ratusz.
 17. Prowadzenie i rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych w Urzędzie i Ratuszu.
 
II. Drogi
 1. Przygotowywanie spraw z zakresu ustalenia kategorii i przebiegu dróg gminnych.
 2. Planowanie i finansowanie budowy, utrzymania, ochrony dróg i mostów gminnych.
 3. Przygotowywanie spraw związanych z zezwoleniami na zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych.
 4. Przygotowywanie opinii dotyczącej wniosków lokalnej, regionalnej i krajowej komunikacji pasażerskiej (PKS, PKP i inni przewoźnicy).
 5. Opiniowanie przebiegu trasy urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.
 6. Ustalanie udziału podmiotów prowadzących działalność w kosztach modernizacji oraz utrzymania dróg.
 7. Opiniowanie projektów czasowej i stałej organizacji ruchu drogowego.
 8. Prowadzenie ewidencji dróg gminnych.
 9. Prowadzenie książek przeglądu dróg.
 10. Bieżące utrzymanie dróg i ulic gminnych, których gmina jest zarządcą.
 11. Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych, których gmina jest zarządcą.
 12. Nadzór nad budową i utrzymaniem stanu technicznego oraz estetyki przystanków autobusowych.
 13. Odbiory robót prowadzonych na drogach przez firmy prowadzące remonty na zlecenie gminy oraz firmy obce wbudowujące urządzenia w pasie drogowym.
 
III. Zamówienia publiczne
 1. Przygotowanie i prowadzenie procedury udzielenia zamówień publicznych na dostawy, usługi
  i roboty budowalne w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych, których zamawiającym jest Gmina Świebodzin.
 2. Przygotowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w oparciu o materiały dostarczone przez merytoryczne komórki organizacyjne Urzędu odpowiedzialne za realizację zadania.
 3. Przygotowywanie formularzy ofertowych do wykonawców.
 4. Przygotowywanie i prowadzenie wszelkiej korespondencji z wykonawcami.
 5. Obsługa administracyjna komisji przetargowych.
 6. Przygotowywanie dokumentów dotyczących prawidłowości przestrzegania procedury zamówień publicznych.
 7. Udzielanie instruktażu pracownikom Urzędu Miejskiego w Świebodzinie i gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 8. Prowadzenie rejestrów związanych z zamówieniami publicznymi.
 9. Sporządzanie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 10. Archiwizacja materiałów związanych z prowadzonymi postępowaniami o zamówienie publiczne.
 11. Prowadzenie wszelkiej sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych.
 
IV. Planowanie przestrzenne
 1. Zgłaszanie i przygotowywanie inicjatyw w sprawie opracowywania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy i wykraczających poza obszar Gminy.
 2. Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących zmian studium uwarunkowań i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 3. Udostępnianie projektów studium uwarunkowań i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu i popularyzacji treści.
 4. Sporządzanie projektów uchwał w sprawach studium uwarunkowań i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 5. Podawanie do publicznej wiadomości o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany studium uwarunkowań i planu miejscowego.
 6. Podawanie do publicznej wiadomości o wyłożeniu projektu studium uwarunkowań i planu miejscowego do publicznego wglądu.
 7. Uzgadnianie projektu studium uwarunkowań i planów miejscowych z właściwymi organami.
 8. Dokonywanie okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, które wynikają z realizacji studium uwarunkowań i planu miejscowego.
 9. Przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz planów miejscowych.
 10. Prowadzenie rejestrów wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 11. Określenie warunków realizacji zamierzeń inwestycyjnych nie wymagających pozwoleń na budowę.
 12. Przygotowywanie opinii zamierzeń inwestycyjnych o znaczeniu wojewódzkim.
 13. Prowadzenie wykazów obiektów będących zabytkami. Prowadzenie ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków.
 14. Realizacja zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza dla strefy lubuskiej.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Roman Majsner
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-02-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kamila Kogut
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-02-12 12:02:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Wolański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-02-12 12:04:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-18 15:09:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15023 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Kontakt z pracownikami Wydziału BiZP

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Kontakt z pracownikami Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego
 
Kierownik Wydziału
mgr inż. Kamila Kogut 
II piętro, pokój nr 47, tel. 68 4750 915
 
Z-ca Kierownika Wydziału
mgr inż. Magda Jarema
II piętro, pokój nr 47, tel. 68 4750 915
 
Z-ca Kierownika Wydziału
mgr inż. Ewa Lemanik
II piętro, pokój nr 49, tel. 68 4750 918
 
Główny specjalista
dr Grzegorz Bosy
II piętro, pokój nr 48, tel. 68 4750 917
- inwestycje
 
Inspektor
mgr inż. Roman Majsner
II piętro, pokój nr 49, tel. 68 4750 918
- inwestycje
 
Główny specjalista
mgr inż. Michał Gdula  
II piętro, pokój nr 48, tel. 68 4750 917
- bieżące utrzymanie
 
Podinspektor
mgr inż. Agata Wolniewicz  
II piętro, pokój nr 48, tel. 68 4750 917
- zajęcie pasa
 
Główny specjalista
mgr Marek Kościukiewicz
I piętro, pokój nr 17, tel. 68 4750 916
- zamówienia publiczne
 
Inspektor
mgr Agnieszka Czeszyńska
I piętro, pokój nr 17, tel. 68 4750 916
- zamówienia publiczne
 
Podinspektor
mgr inż. Aleksandra Gąsiorowska
I piętro, pokój nr 17, tel. 68 4750 916
- zamówienia publiczne
 
Główny specjalista
mgr inż. arch. Wiesława Stachowiak-Potok
II piętro, pokój nr 50, tel. 68 4750 919
- planowanie przestrzenne
 
Główny specjalista
mgr inż. Agnieszka Gołębiowska
II piętro, pokój nr 50, tel. 68 4750 919
- planowanie przestrzenne
 
Podinspektor
mgr inż. Anna Walaszek
II piętro, pokój nr 17, tel. 68 4750 916
- planowanie przestrzenne
 
Inspektor
mgr inż. Katarzyna Smolińska
I piętro, pokój nr 50, tel. 68 4750 919
- planowanie przestrzenne
 
Pomoc administracyjna
Ewelina Kozicka
II piętro, pokój nr 50, tel. 68 4750 919
- planowanie przestrzenne

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Roman Majsner
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-02-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kamila Kogut
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-02-12 12:07:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Wolański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-02-12 12:09:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-19 12:22:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16605 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »