ˆ

Wydział Organizacyjny

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zadania Wydziału Organizacyjnego

Akapit nr 1 - brak tytułu

I. Sprawy organizacyjne.

1. Prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu.
2. Prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem projektów Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oraz Regulaminu Pracy.
3. Prowadzenie spraw związanych z udzielanymi upoważnieniami i pełnomocnictwami.
4. Współpraca zagraniczna Gminy, a także ze związkami międzygminnymi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami, których członkiem jest gmina.
5. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu Miejskiego, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Ośrodka Pomocy Społecznej, Świebodzińskiego Domu Kultury, Muzeum Regionalnego i Biblioteki Publicznej.
6. Prowadzenie systemu szkolenia i kształcenia pracowników urzędu.
7. Organizacja praktyk uczniowskich i studenckich w urzędzie.
8. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia komunalnego.
9. Prowadzenie archiwum zakładowego.
10. Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w stosunku do pracowników Urzędu oraz instytucji kultury, OSiR-u, emerytów i rencistów wymienionych jednostek.
11. Prowadzenie spraw związanych z wyborami i referendum.
12. Prowadzenie spraw gospodarczych Urzędu, w tym administrowanie budynkami Urzędu i Ratusza.
13. Nadzór merytoryczny budżetu w zakresie wydatków dotyczących administracji samorządowej, jednostek pomocniczych Gminy (osiedli i sołectw).
14. Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p. poż.
15. Koordynacja i nadzór rozpatrywania skarg, wniosków i postulatów.
16. Obsługa finansowa sołectw i komitetów osiedlowych.

II. Sprawy wojskowe.

1. Prowadzenie ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej i współdziałanie w tym zakresie z organami wojskowymi.
2. Sporządzanie dokumentacji osób podlegających rejestracji.
3. Przygotowywanie dokumentacji i uczestniczenie w kwalifikacji wojskowej.
4. Kompletowanie i opiniowanie dokumentów w sprawach odroczeń od zasadniczej służby wojskowej.
5. Wydanie decyzji w sprawach przedterminowych zwolnień z zasadniczej służby wojskowej żołnierzy oraz uznawania poborowych i żołnierzy za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
6. Naliczanie świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe.
7. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej uzupełniania sił zbrojnych w trybie natychmiastowym (akcja kurierska).
8. Prowadzenie „Ewidencji osób o nieuregulowanym obowiązku służby wojskowej”.
9. Świadczenia na rzecz obrony z zakresu „Akcji Kurierskiej”.

III. Sprawy Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych.

1. Do zakresu Ochrony należą:
- prowadzenie tajnej kancelarii,
- zabezpieczenie ochrony technicznej urzędu i stref bezpieczeństwa,
- zabezpieczenie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych,
- zabezpieczenie ochrony wewnętrznych i zewnętrznych sieci informatycznych.
2. Zasady współdziałania w sprawach Ochrony Informacji Niejawnych: kancelarii tajnej i systemu sieci informatycznych z Pełnomocnikiem d/s Ochrony Informacji Niejawnych oraz kontroli wewnętrznej w tym zakresie określi Burmistrz.

IV. Sprawy Obrony, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego.

1. Ustalenie zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego dla instytucji, przedsiębiorstw oraz innych jednostek organizacyjnych działających na terenie Gminy.
2. Organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń formacji obrony cywilnej, a także szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony.
3. Powoływanie, przygotowanie formacji obrony cywilnej do zabezpieczenia ludności i funkcjonowania Gminy.
4. Przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia.
5. Koordynowanie przedsięwzięć w zakresie integrowania sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno-epidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska.
6. Koordynowanie prac Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego.
7. Koordynowanie lub kierowanie akcjami ratunkowymi.
8. Opracowanie i aktualizacja planu operacyjnego funkcjonowania Gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno-militarnego) i wojny.
9. Opracowanie i aktualizacja Regulaminu Organizacyjnego Urzędu na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno-militarnego) i wojny.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sekretarz Gminy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-01-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sekretarz Gminy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-01-22 09:56:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Wolański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-01-22 10:00:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-06 14:53:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11680 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Kontakt z pracownikami Wydziału

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kierownik Wydziału  Beata Amrogowicz
-  Sekretarz Gminy, tel. 68 4750904, I p. pokój nr 33
 
Z-ca Kierownika Wydziału Irena Michalak
- sprawy kadrowe pracowników Urzędu Miejskiego, tel. 68 4750 920, II p. pokój nr 54

Inspektor Marzena Klimczak
- sekretariat Burmistrza - tel. 68 4750 890, I p. pokój nr 22

Inspektor Dorota Zwęgrodzka
- obsługa kadrowa pracowników jednostek organizacyjnych gminy, tel. 68 4750 921, II p. pokój nr 50

Główny Specjalista Leszek Wolański
- obsługa informatyczna – tel. 68 4750 930, II p. pokój nr 51-52

Główny Specjalista Adam Lipczyński
- obsługa informatyczna - tel. 68 4750 930, II p. pokój nr 51-52
 
Inspektor Bogusław Gordzelewski
- sprawy obrony, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, gospodarka finansowa sołectw i komitetów osiedlowych, OSP, tel. 68 4750 885, I p. pokój nr 15

Inspektor Daria Skowronek
- obsługa biura Rady Miejskiej, tel. 68 4750 888, II p. Ratusz Ip.
 
Inspektor Magdalena Hordziej
- sprawy wojskowe i tajna kancelaria,sprawy gospodarcze i administracyjne tel. 68 4750 907, II p. pokój nr 37

Inspektor Marta Wolska
- ubezpieczenia mienia, telekomunikacja, archiwum zakładowe, tel. 68 4750 929, III p. pokój nr 77
 
Inspektor Dorota Turowicz
- BHP, tel. 68 4750 929, IIIp. pokój nr 77

Pomoc administracyjna Marzena Rodobolska
- centrala telefoniczna, nadawanie i wysyłanie korespondencji, obsługa kserokopiarek, tel. 68 4750 880, I p. pokój nr 16.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sekretarz Gminy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-01-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sekretarz Gminy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-01-22 10:02:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Wolański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-01-22 10:04:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-01 11:56:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12622 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »