ˆ

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Kontakt z pracownikami Wydziału OKS

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kierownik Wydziału Grażyna Chmielewska - pok. nr 70, tel. 68 4750 926
sprawowanie bezpośredniego nadzoru merytorycznego i koordynacja pracy jednostek podległych i pracy Wydziału.
 
Zastępca Kierownika Marta Mazur - pok. nr 71, tel. 68 4750 927
obsługa w zakresie pomocy materialnej uczniów zamieszkałych na terenie gminy, tzw. "stypendiów uczniowskich"; współpraca z gminnymi stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi.

Inspektor Robert Brzóska - pok. nr 66, tel. 68 4751 107
Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień - realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, porady dla osób i rodzin z problemami uzależnień.

Inspektor Katarzyna Hoffmann - pok. nr 72, tel. 68 4750 928
kompleksowa obsługa w zakresie osobowo-kadrowym pracowników szkół samorządowych; przyjmowanie wniosków, skarg i odwołań w sprawach osobowych pracowników szkół.
 
Inspektor Kamila Noga - pok. nr 72, tel. 68 4750 928
kompleksowa obsługa w zakresie osobowo-kadrowym pracowników szkół i przedszkoli samorządowych; przyjmowanie wniosków, skarg i odwołań w sprawach osobowych pracowników szkół i przedszkoli
 
Inspektor Dorota Pastuszko - pok. nr 66, tel. 68 4751105
sprawy dotyczące dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych, prowadzenie księgowości funduszu socjalnego podległych szkół i przedszkoli, prowadzenie archiwum i obsługi zlikwidowanego Państwowego Ośrodka Maszynowego.
 
Inspektor Agnieszka Sójka - pok. nr 69, tel. 68 4750 925
kompleksowa obsługa w zakresie wynagrodzeń i rozliczeń pracowników Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 6, Publicznego Przedszkola Nr 7.
 
Inspektor Magdalena Mielczarek - pok. nr 69, tel. 68 4750 925
kompleksowa obsługa w zakresie wynagrodzeń i rozliczeń pracowników Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej w Gościkowie, Publicznego Przedszkola Nr 1, Publicznego Przedszkola Nr 5, Publicznego Przedszkola Nr 6.
 
Inspektor Anna Załoga  - pok. nr 69, tel. 68 4750 925
kompleksowa obsługa w zakresie wynagrodzeń i rozliczeń pracowników Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 7, Publicznego Przedszkola Nr 3, Publicznego Przedszkola Nr 4 z Gr. Żłobkową.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Janusz Kurp
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-07-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grażyna Chmielewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-07-14 14:43:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adam Lipczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-07-14 14:45:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-30 13:46:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
19504 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zadania wydziału OKS

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, utrzymaniem bądź likwidacją samorządowych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
2. Załatwianie spraw związanych z zapewnieniem przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom samorządowym odpowiednich warunków do pełnej realizacji programu nauczania i wychowania, w tym obsługa w zakresie kadr pracowników tych jednostek.
3. Sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie prawidłowej działalności szkół i przedszkoli samorządowych.
4. Sprawowanie nadzoru nad organizacją, rocznego przygotowania przedszkolnego dla dziecka 6-letniego. Współdziałanie w tym zakresie z dyrektorami szkół podstawowych i przedszkoli.
5. Organizowanie dowozu dzieci do szkół, zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.
6. Prowadzenie spraw związanych z powoływaniem bądź odwoływaniem dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli, a w szczególności :
- organizowanie konkursu w celu wyłaniania kandydata na dyrektora,
- załatwianie spraw związanych z powołaniem komisji konkursowej, określenie regulaminu jej pracy oraz zapewnienie technicznej obsługi komisji.
7. Przekazywanie Burmistrzowi Miasta (z opinią) rocznych arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli celem zatwierdzenia.
8. Prowadzenie i załatwianie innych spraw wynikających z Karty Nauczyciela i ustawy o systemie oświaty.
9. Sporządzania zbiorczych preliminarzy budżetowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli.
10. Prowadzenie i rozliczanie zadań inwestycyjnych w instytucjach kultury, szkołach i przedszkolach.
11. Współdziałanie z Kuratorium Oświaty oraz innymi instytucjami, placówkami oświatowymi i związkami zrzeszającymi pracowników oświaty w zakresie pełnej realizacji zadań Wydziału.
12. Prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych Kuratorium na wniosek lub za zgodą Gminy.
13. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników oświaty (szkół i przedszkoli).
14. Kompleksowa obsługa pracowników jednostek oświatowych w zakresie wynagrodzeń oraz szczegółowych rozliczeń osobowych ww. pracowników z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym.
15. Obsługa funduszu świadczeń socjalnych pracowników oświaty.
16. Gromadzenie, przetwarzanie i przesyłanie informacji oświatowych w zakresie Systemu Informacji Oświatowej.
17. Obsługa mieszkańców w zakresie pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy - tzw. "stypendiów uczniowskich".
18. Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi Gminy Świebodzin.

Kultura

1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz opracowywanie projektów planów gminnych w tym zakresie.
2. Przygotowanie propozycji wieloletnich programów upowszechniania kultury.
3. Wnioskowanie o zmiany organizacyjne dotyczące tworzenia, łączenia, przekształcania i likwidacji instytucji kultury i nadawania statutów.
4. Prowadzenie ewidencji instytucji kultury.
5. Uzyskiwanie od instytucji kultury informacji o realizacji zadań statutowych tych jednostek, a także wizytowanie tych placówek w zakresie działalności programowej i przedkładanie Burmistrzowi wniosków i zaleceń pokontrolnych.
6. Współdziałanie ze społecznym ruchem kulturalnym.

Sport

1. Wspieranie inicjatyw w zakresie rozwoju działalności sportowej, organizacji zawodów i imprez sportowych w mieście i gminie.
2. Koordynowanie działalności lokalnych instytucji i stowarzyszeń kultury fizycznej oraz ich współdziałanie.
3. Nadzór nad działalnością Ośrodka Sportu i Rekreacji, Hali Sportowej i Basenu Miejskiego.
4. Utrzymanie i nadzór nad remontami i inwestycjami na terenach rekreacyjnych i turystycznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Janusz Kurp
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-07-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Janusz Kurp
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-07-14 14:44:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adam Lipczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-07-14 14:45:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-07-14 14:45:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
18343 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »