ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Organizacje pozarządowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzenie nr 24/B/2018 w sprawie: określenia regulamin prac komisji ds. rozpatrywania ofert w otwartych konkursach ofert na rok 2019

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
ZARZĄDZENIE NR  24/B/2018
BURMISTRZA ŚWIEBODZINA
z dnia 21 grudnia 2018 roku
 
 
w sprawie: określenia regulamin prac komisji ds. rozpatrywania ofert w otwartych konkursach ofert na rok 2019
 
Na podstawie uchwały Nr XLVIII/721/2018 z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 zarządzam, co następuje:
 
§ 1
1. Wprowadza się regulamin dotyczący zasad działania Komisji Konkursowych w trakcie otwartych konkursów ofert, mających na celu wyłonienie podmiotów, które złożyły najkorzystniejsze oferty na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego.
2. Komisja jest ciałem doradczym powołanym każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.
3. Regulamin prac komisji ma zastosowanie do powołanej każdorazowo Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Świebodzin w 2019 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
§ 2
 
1.      Komisja pracuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.450 z późn.zm.).
2.      W skład komisji wchodzą co najmniej 3 osoby.
3.      W pracach Komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Doradcy mogą zostać zaproszeni przez Burmistrza Świebodzina lub przewodniczącego Komisji.
4.      Komisja konkursowa pracuje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie. Termin i miejsce posiedzenia Komisji wskazuje Przewodniczący.
5.      Posiedzenia komisji są ważne przy obecności co najmniej połowy jej składu.
6.      Pierwsze posiedzenie komisji powinno się odbyć w terminie do 7 dni od daty zakończenia składania ofert.
7.      Pracami komisji kieruje Przewodniczący lub wskazana przez niego osoba.
8.      Do zadań przewodniczącego należy :
           1) odebranie oświadczeń członków komisji o ich powiązaniu stosunkiem prawnym z
            podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
           2) niezwłoczne wyłączenie członka komisji z dalszego udziału w postępowaniu
    otwartego konkursu ofert w przypadku złożenia przez niego oświadczenia o związku
    stosunkiem prawnym z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
    nie złożenia przez niego oświadczenia, albo złożenia oświadczenia niezgodnego z
    prawdą,
           3) wyznaczanie terminów posiedzeń komisji,
           4) informowanie Burmistrza o problemach związanych z pracami komisji w toku
    postępowania otwartego konkursu ofert, w tym o wystąpieniu okoliczności
    powodujących wyłączenie członka komisji,
   5) akceptacja przez podpisanie wszystkich dokumentów (protokołu wraz z załącznikami)
           sporządzanych w trakcie postępowania,
               6) prowadzenie dokumentacji związanej z otwartym konkursem ofert,
          7) po zakończeniu prac komisji przedłożenie Burmistrzowi protokołu postępowania
           otwartego konkursu ofert.
9.      Za udział w pracach komisji jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży.
10.  Komisja sprawdza czy oferty spełniają wymogi formalne określone w ustawie i ogłoszeniu, w szczególności:
 1. czy oferta została złożona w terminie ustalonym w ogłoszeniu,
 2. czy oferta została złożona na odpowiednim formularzu, według wzoru oferty zawartego w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2016 r. poz. 1300), oraz po 01 marca 2019 r. według wzoru oferty zawartego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24  października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz.U. z 2018 r., poz.2057).
 3. czy oferta jest kompletna i zawiera wszystkie wymagane załączniki określone
  w ogłoszeniu i formularzu oferty,
 4. czy oferta została podpisana przez osoby do tego uprawnione,
 5. czy zadanie jest przedmiotem działalności statutowej,
 6. czy oferta zawiera odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania.
 1. Oferty niespełniające wymogów formalnych podlegają uzupełnieniu w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego powiadomienia. Oferty, które nie zostaną uzupełnione w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia zostaną odrzucone.
 2. Po dokonaniu oceny formalnej Członkowie Komisji dokonują oceny merytorycznej, według kryteriów określonych w ustawie i ogłoszeniu:
1)      wartość merytoryczną i walory promocyjne projektu (celowość oferty, zakres rzeczowy, zasięg, zgodność z niniejszym ogłoszeniem);
2)       koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów;
3)      wysokość wkładu własnych środków finansowych oraz oczekiwanej od Gminy      Świebodzin dotacji;
4)      doświadczenie oferenta w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz doświadczenie z dotychczasowej współpracy z Gminą Świebodzin;
5)      możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów kadrowych i rzeczowych.
 1. Komisja opracowuje opinie wobec wszystkich ofert i przedstawia je Burmistrzowi Świebodzina wraz z propozycją wysokości dotacji.
 2. Rozstrzygnięcie Komisji nie jest dla Burmistrza Świebodzina wiążące.
 3. Ostateczną decyzję o wyborze najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji podejmuje Burmistrz Świebodzina.
 4.  Do realizacji zadania może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
 5. Dopuszcza się możliwość przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana, co będzie skutkowało koniecznością korekty kosztorysu przed zawarciem umowy.
 6. Z przebiegu obrad Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący
  i Członkowie Komisji.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 
§ 3
Do obowiązków członków Komisji w zakresie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert należy w szczególności:
1)      rzetelne i obiektywne wykonanie powierzonych czynności kierując się wyłącznie przepisami prawa, posiadana wiedzą,
2)      uczestniczenie w pracach Komisji,
 3) nieujawnianie żadnych informacji i wiadomości związanych z pracami Komisji.
 
§ 4.
 1. Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ) dotyczące wyłączenia pracownika.
 2. Każdy Członek Komisji podpisuje Oświadczenie Członka Komisji Konkursowej.
3.      Każdy Członek Komisji zobowiązuje się, że w przypadku stwierdzenia istnienia powiązań, o których mowa w ust. 1 i 2, zgłasza ten fakt na posiedzeniu Komisji i zostaje wyłączony z oceny oferty podmiotu, z którym powiązanie występuje.
§ 5.
 1. Każdą czynność Komisji Konkursowej wpisuje się do protokołu z posiedzenia, zawierającego w szczególności:
 1. datę konkursu,
 2. skład Komisji Konkursowej,
 3. nazwy podmiotów oraz nazwy zadań, na które zostały złożone oferty w konkursie,
 4. ostateczny wynik oceny ofert spełniających wymogi formalne konkursu wraz z propozycjami dotacji,
 5. wykaz ofert, które nie spełniły wymogów formalnych,
 6. podpisy Członków Komisji.
§ 6.
 1. Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Burmistrza Świebodzina wyniki otwartego konkursu ofert ogłaszane są w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.swiebodzin.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzinie. 
 2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególności:
 1. nazwę Oferenta lub Oferentów,
 2. nazwę zadania publicznego,
 3. wysokość przyznanych środków publicznych.
 
§ 7.
 
Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą rozpatrzenia ofert i przekazania wyników postępowania konkursowego Burmistrzowi Świebodzina.
§ 8.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.
 
§ 9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.swiebodzin.eu oraz na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Świebodzinie.
 
 
 
 
                                                                                                          BURMISTRZ
             ŚWIEBODZINA
             Tomasz Sielicki
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Mazur
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-21 13:43:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-21 13:53:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-31 13:28:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3909 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie NR 23/B/2018 w sprawie |:powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Świebodzin w 2019 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR  23/B/2018
BURMISTRZA ŚWIEBODZINA
z dnia 21 grudnia 2018 roku
 
 
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Świebodzin w 2019 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
 
            Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz § 15 uchwały na XLVIII/721/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 zarządzam:
 
§ 1
Powołuję Komisję Konkursową w składzie:
1. Ryszard Graczyk - Kierownik Wydz. OKS - Przewodniczący Komisji;
2. Janusz Kurp – Zastępca Kierownika Wydz. OKS - Członek Komisji;
3. Marta Mazur – Inspektor Wydz. OKS – Członek Komisji;
5. Robert Brzózka – Pełnomocnik ds. Uzależnień – Członek Komisji.
 
§ 2
1. Komisja Konkursowa dokona oceny ofert organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych określonych w Zarządzeniu Nr 7/B/2018 Burmistrza Świebodzina z dnia 04 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Świebodzin w roku 2019 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie :
- ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia   2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190),
 - podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 - upowszechniania działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 - pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
   szans tych rodzin i osób,
 - ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 - promocji i organizacji wolontariatu,
 
2. Regulamin postepowania Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych samorządu Gminy Świebodzin określony zostanie odrębnym zarządzeniem Burmistrza Świebodzina.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Mazur
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-21 13:20:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-21 13:38:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-21 13:38:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3682 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wyniku naboru kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy na realizację zadań publicznych Gminy Świebodzin w 2019 roku.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
W odpowiedzi na ogłoszenie Burmistrza Świebodzina z dnia 03.12.2018 r. w sprawie
naboru kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy na realizację zadań publicznych Gminy Świebodzin w 2019 roku informuję,  iż do dnia 17.12.2018 r. do godziny 16:00 nie wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Świebodzinie żadne zgłoszenie.


Zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. Nr 234 poz. 450 z późn. zm.) Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
 
Burmistrz Świebodzina
Tomasz Sielicki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Mazur
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-18 09:46:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-18 09:48:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-18 09:53:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2179 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Oferta organizacji pozarządowej

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Mazur
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-10 10:18:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-10 10:22:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-10 14:39:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2409 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Mazur
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-05 14:02:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-05 14:05:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-05 14:05:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3088 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy na realizację zadań publicznych Gminy Świebodzin w 2019 roku

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Mazur
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-03 10:46:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-03 10:48:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-03 10:48:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2708 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - MKS "Juvenia" Wrocław

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) informuje się, że w dniu 29 października 2018 r. wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert:
 
Oferta realizacji zadania publicznego MKS „Juvenia” Wrocław na zadanie: Udział Oliwii Gonta w Głównych Mistrzostwach Polski Seniorów i Młodzieżowców w Pływaniu.

Oferta realizacji zadania dostępna jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2 w pokoju nr 71, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.swiebodzin.eu. – BIP.

Uwagi dotyczące oferty można składać do dnia 6 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2 – sekretariat pokój nr 22 lub na adres e-mail:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Michałowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-10-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Michałowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-10-30 10:55:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-10-30 10:56:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-10-30 10:56:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2534 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - MUKS "Lider" Świebodzin

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) informuje się, że w dniu 24 października 2018 r. wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert:
 
Oferta realizacji zadania publicznego MUKS „Lider” Świebodzin na zadanie: Szkolenie oraz udział w rozgrywkach II ligi.

Oferta realizacji zadania dostępna jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2 w pokoju nr 71, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.swiebodzin.eu. – BIP.

Uwagi dotyczące oferty można składać do dnia 1 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2 – sekretariat pokój nr 22 lub na adres e-mail:
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Michałowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-10-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Michałowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-10-26 09:15:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-10-26 09:16:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-10-26 09:16:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2537 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie "Nasza Wieś Tradycja - Przyszłość"

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) informuje się, że w dniu 12 października 2018 r. wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert:
 
Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia „Nasza Wieś Tradycja – Przyszłość” na zadanie: Pchli Jarmark w Świebodzinie.

Oferta realizacji zadania dostępna jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2 w pokoju nr 71, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.swiebodzin.eu. – BIP.

Uwagi dotyczące oferty można składać do dnia 23 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2 – sekretariat pokój nr 22 lub na adres e-mail:
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Michałowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-10-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Michałowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-10-16 12:30:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-10-16 12:31:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-10-16 12:31:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2589 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji