ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Organizacje pozarządowe

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Burmistrz Świebodzina ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Świebodzin w roku 2012 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Informacja ogłoszona dnia 2011-12-30 14:48:53 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536) oraz stosownie do uchwały Rady Miejskiej w Świebodzinie nr XIV/159/2011 z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku”
 
Burmistrz Świebodzina ogłasza:
otwarty konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Świebodzin w roku 2012 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:
 
1. Upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej
2. Ochrony i promocji zdrowia
3. Podtrzymywania tradycji narodowych
4. Upowszechniania działań w zakresie kultury
5. Pomocy osobom ubogim
 
Pełny tekst ogłoszenia konkursowego zawierającego:
 
1. Rodzaj i tytuł realizacji zadania
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań w roku 2012
3. Zasady przyznawania dotacji
4. Termin i warunki realizacji zadania
5. Termin składania ofert
6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
7. Wysokość środków przeznaczonych w 2011 roku na realizację zadań tego samego rodzaju, co będą przedmiotem niniejszego konkursu
 
znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świebodzinie www.swiebodzin.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świebodzin, wywieszony jest również na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzinie oraz dostępny w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu.
Druk oferty realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Świebodzinie: www.swiebodzin.eu. lub w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, pok. 69 tel. 068 4750925.
Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, pokój 22 w terminie do 27 stycznia 2012r. do godz. 15.20 (decyduje data wpływu). Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzinie oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świebodzinie www.swiebodzin.eu. 

*****************************************************************************

ZARZĄDZENIE NR 264/B/2011 BURMISTRZA ŚWIEBODZINA
 
z dnia 30 grudnia 2011 r.
 
 
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy 2012r. przez
 
organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
  
Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536) oraz Zarządzenia Nr 263/B/2011 Burmistrza Świebodzina z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu Gminy Świebodzin w roku 2012 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia, podtrzymywania tradycji narodowych, upowszechniania działań w zakresie kultury oraz pomocy osobom ubogim.
 
zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Powołuję Komisję Konkursową w składzie:
 
1. Janusz Kurp – z-ca Kierownika Wydz. OKS - Przewodniczący Komisji
 
2. Anna Michałowska – inspektor Wydz. OKS – Członek Komisji
 
3. Maria Jasińska – z-ca Skarbnika Gminy Świebodzin – Członek Komisji
 
4. Joanna Bagińska – przedstawiciel organizacji pozarządowych Gminy Świebodzin.
 
§ 2
 
1. Komisja Konkursowa dokona oceny, czy oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych złożono wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25) wraz z wymaganymi załącznikami oraz czy oferty spełniają wymogi określone w ogłoszonym Zarządzeniem Nr 263/B/2011 Burmistrza Świebodzina z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Świebodzin w roku 2012 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia, podtrzymywania tradycji narodowych, upowszechniania działań w zakresie kultury oraz pomocy osobom ubogim.
 
2. Komisja Konkursowa działać będzie zgodnie z Rozdziałem 9 § 15 określającym zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach w uchwalonym przez Radę Miejską w Świebodzinie - Uchwała nr XIV/159/2011 z dnia 30 listopada 2011r. - „Programie współpracy Gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”.
 
3. Komisja Konkursowa zgodnie z Rozdziałem 9 § 15 dokona oceny złożonych ofert, biorąc pod uwagę kryteria ustalone w uchwalonym przez Radę Miejską w Świebodzinie - Uchwała nr XIV/159/2011 z dnia 30 listopada 2011r. - „Programie współpracy Gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
BURMISTRZ ŚWIEBODZINA
Dariusz Bekisz
 

******************************************************************************

ZARZĄDZENIE NR 263/B/2011 BURMISTRZA ŚWIEBODZINA
 
z dnia 30 grudnia 2011
 
 
 
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy Świebodzin w roku 2012 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
  
Na podstawie art. 11 ust.1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536)
 
zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Ogłaszam otwarty konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Świebodzin w roku 2012 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, podtrzymywania tradycji narodowych oraz upowszechniania działań w zakresie kultury oraz pomocy osobom ubogim.
 
§ 2
 
Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej
 
1. Rodzaj i tytuł realizacji zadania.
 
1) Zadania, o których mowa wyżej mogą być wykonywane poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu:
 
a) organizacji i udziału w imprezach sportowych oraz szkoleniu dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach sportowych w różnych dyscyplinach sportu, organizacji i udziału w imprezach sportowych oraz szkoleniu uzdolnionych sportowo seniorów w klubach sportowych na wsi i w mieście, organizacja innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno – sportowego a w szczególności obozów, biwaków, rajdów, zlotów, festynów, zawodów amatorskich i imprez masowych dla mieszkańców Gminy Świebodzin;
 
b) organizacji i udziału w imprezach sportowych osób niepełnosprawnych.
 
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2012.
 
1) Na realizację zadania w roku 2012 planuje się przeznaczyć kwotę łączną w wysokości 450.000 zł.
 
2) Wysokość środków publicznych na realizację zadań w roku 2012 wyniesie:
 
a) organizacja i udział w imprezach sportowych oraz szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach sportowych w różnych dyscyplinach sportu, organizacja i udział w imprezach sportowych oraz szkoleniu uzdolnionych sportowo seniorów w klubach sportowych na wsi i w mieście oraz organizacja innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno – sportowego a w szczególności obozów, biwaków, rajdów, zlotów, festynów, zawodów amatorskich i imprez masowych dla mieszkańców Gminy Świebodzin – kwota 440.000 zł;
 
b) organizacja i udział w imprezach sportowych osób niepełnosprawnych – kwota 10.000 zł.
 
3) Kwota ta może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza Świebodzina lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 
3. Wysokość środków przeznaczonych w roku 2011 na realizację zadań tego samego rodzaju co będące przedmiotem niniejszego konkursu, z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.
 
Na realizację zadań tego samego rodzaju z zakresu „upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej” przeznaczono w roku 2011 kwotę łączną w wysokości 442.000 zł.
 
§ 3
 
Ochrona i promocja zdrowia
 
1. Rodzaj i tytuł realizacji zadania.
 
1) Zadania, o których mowa wyżej mogą być wykonywane poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu:
 
a) wspieranie działalności stowarzyszeń, których członkami są osoby niepełnosprawne w okresie profilaktyki pro zdrowotnej i rehabilitacji, wspieranie działalności stowarzyszeń, których członkami są osoby starsze w zakresie poprawy zdrowia i jakości życia;
 
b) wspieranie działalności klubów abstynenta, będących miejscem trzeźwego i zdrowego stylu życia dla osób uzależnionych i ich rodzin.
 
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2012.
 
1) Na realizację zadania w roku 2012 planuje się przeznaczyć kwotę łączną w wysokości 10.000 zł.
 
2) Wysokość środków publicznych na realizację zadań w roku 2012 wyniesie:
 
a) wspieranie działalności stowarzyszeń, których członkami są osoby niepełnosprawne w okresie profilaktyki pro zdrowotnej i rehabilitacji oraz w zakresie poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych – kwota 9.000 zł;
 
b) wspieranie działalności klubów abstynenta, będących miejscem trzeźwego i zdrowego stylu życia dla osób uzależnionych i ich rodzin – kwota 1.000 zł.
 
3) Kwota ta może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza Świebodzina lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 
3. Wysokość środków przeznaczonych w roku 2011 na realizację zadań tego samego rodzaju co będące przedmiotem niniejszego konkursu, z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.
 
Na realizację zadań tego samego rodzaju z zakresu „ochrony i promocji zdrowia” przeznaczono w roku 2011 kwotę łączną w wysokości 18.000 zł.
 
§ 4
 
Podtrzymywanie tradycji narodowej
 
1. Rodzaj i tytuł realizacji zadania.
 
1) Zadania, o których mowa wyżej mogą być wykonywane poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu:
 
a) podtrzymywanie tradycji narodowej.
 
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2012.
  
1) Na realizację zadania w roku 2012 planuje się przeznaczyć kwotę łączną w wysokości 3.000 zł.
 
2) Wysokość środków publicznych na realizację zadań w roku 2012 wyniesie:
 
a) podtrzymywanie i kultywowanie tradycji narodowych – kwota 3.000 zł;
 
3) Kwota ta może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza Świebodzina lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 
3. Wysokość środków przeznaczonych w roku 2011 na realizację zadań tego samego rodzaju co będące przedmiotem niniejszego konkursu, z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.
 
Na realizację zadań tego samego rodzaju z zakresu „podtrzymywania tradycji narodowej” przeznaczono w roku 2011 kwotę łączną w wysokości 2.500 zł.
 
§ 5
 
Upowszechnianie działań w zakresie kultury
 
1. Rodzaj i tytuł realizacji zadania.
 
 
 
1) Zadania, o których mowa wyżej mogą być wykonywane poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu:
 
a) wspieranie przedsięwzięć artystycznych (m.in. plenery, warsztaty, wystawy, konkursy) o charakterze lokalnym, mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury regionalnej oraz jej promocji w kraju i za granicą;
 
b) wspieranie wydawnictw i periodyków o charakterze regionalnym, wydawnictwa niskonakładowe, niekomercyjne publikacje.
 
 
 
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2012.
 
 
 
1) Na realizację zadania w roku 2012 planuje się przeznaczyć kwotę łączną w wysokości 7.000 zł.
 
2) Wysokość środków publicznych na realizację zadań w roku 2012 wyniesie:
 
a) wspieranie przedsięwzięć artystycznych (m.in. plenery, warsztaty, wystawy, koncerty, konkursy) o charakterze lokalnym, mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury regionalnej oraz jej promocji w kraju i za granicą, – kwota 7.000 zł;
 
3) Kwota ta może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza Świebodzina lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 
3. Wysokość środków przeznaczonych w roku 2011 na realizację zadań tego samego rodzaju co będące przedmiotem niniejszego konkursu, z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.
 
Na realizację zadań tego samego rodzaju z zakresu „upowszechnianie działań w zakresie kultury” przeznaczono w roku 2011 kwotę łączną w wysokości 5.000 zł.
 
§ 6
 
Działalność na rzecz osób ubogich
 
1. Rodzaj i tytuł realizacji zadania.
 
1) Zadania, o których mowa wyżej mogą być wykonywane poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu:
 
a) udzielanie pomocy przy dystrybucji żywności najuboższym mieszkańcom Gminy Świebodzin
 
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2012.
 
1) Na realizację zadania w roku 2012 planuje się przeznaczyć kwotę łączną w wysokości 7.000 zł.
 
2) Wysokość środków publicznych na realizację zadań w roku 2012 wyniesie:
 
a) udzielanie pomocy przy dystrybucji żywności najuboższym mieszkańcom Gminy Świebodzin – kwota 7.000 zł;
 
3) Kwota ta może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza Świebodzina lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 
3. Wysokość środków przeznaczonych w roku 2011 na realizację zadań tego samego rodzaju co będące przedmiotem niniejszego konkursu, z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.
 
Na realizację zadań tego samego rodzaju z zakresu „działalność na rzecz osób ubogich” przeznaczono w roku 2011 kwotę łączną w wysokości 6.500 zł.
 
§ 7
 
Zasady przyznawania dotacji/ zlecenia wykonania zadania.
 
1. Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536).
 
2. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
 
3. Burmistrz Świebodzina może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 
4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Świebodzin.
 
§ 8
 
Termin i warunki realizacji zadania.
 
1. Zadanie winno być zrealizowane w roku 2012 z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadań określone zostaną w umowach.
 
2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 
§ 9
 
Termin składania ofert.
 
1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536).
 
2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają pisemne oferty realizacji zadania (odrębnie na każde zadanie) wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25).
 
3. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.
 
4. Do oferty należy dołączyć:
 
1) zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym odpis z rejestru, niezależnie od tego, kiedy został wydany lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta;
 
2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólna niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.
 
Uwaga: Ofertę i załączniki muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów).
 
5. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, pokój 22 w terminie do 27 stycznia 2012r. do godz. 15.20 (decyduje data wpływu):
 
6. Druk oferty realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Świebodzinie: www.swiebodzin.eu lub w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, pok. 69 tel. 068 4750925.
 
7. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 
§ 10
 
Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
 
1. Przy ocenie ofert Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
 
1) wartość merytoryczną i walory promocyjne projektu (celowość oferty, zakres rzeczowy, zasięg, zgodność z niniejszym ogłoszeniem);
 
2) koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów;
 
3) wysokość wkładu własnych środków finansowych oraz oczekiwanej od Gminy Świebodzin dotacji;
 
4) doświadczenie oferenta w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz doświadczenie z dotychczasowej współpracy z Gminą Świebodzin;
 
5) możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów kadrowych i rzeczowych;
 
2. Komisja Konkursowa przedstawia swoją propozycję wysokości dotacji na realizację poszczególnych projektów.
 
3. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana Burmistrzowi Świebodzina, który podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie.
 
4. Skład Komisji oraz regulamin jej pracy ustala Burmistrz Świebodzina w drodze zarządzenia.
 
5. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca od upływu terminu ich składania.
 
§ 11
 
Postanowienia końcowe.
 
1. Dotowany podmiot, zobowiązany będzie do:
 
1) wyodrębnienia rachunku bankowego przeznaczonego wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania;
 
2) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy;
 
3) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej, która nie ogranicza prawa Gminy Świebodzin do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym;
 
4) niezwłocznego dostarczenia do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Świebodzinie syntetycznej notatki o realizacji zadania w celu umieszczenia jej na stronie internetowej miasta Świebodzina.
 
2. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzinie oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej miasta Świebodzina www.swiebodzin.eu.
 
§ 12
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.
 
§ 13
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
BURMISTRZ ŚWIEBODZINA
Dariusz Bekisz
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Michałowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-12-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Michałowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-12-30 14:30:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Wolański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-30 14:48:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-02-21 14:12:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2409 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony