ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Regulaminy

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Kodeks etyczny

Informacja ogłoszona dnia 2011-07-29 08:14:47 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik do Zarządzenia nr 38/k/2 Burmistrza Świebodzina z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki
 Pracowników Urzędu Miejskiego w Świebodzinie.
 
 
KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW  URZĘDU MIEJSKIEGO W ŚWIEBODZINIE
 
Postanowienia wstępne
 
Ilekroć w niniejszym kodeksie jest mowa o:
Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Świebodzinie,
Pracowniku - należy przez to rozumieć wszystkich zatrudnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Świebodzinie bez względu na zajmowane stanowisko czy rodzaj wykonywanej pracy.
 
Art.1  Zasady i postanowienia ogólne
 
§ 1.      Kodeks etyki pracowników określa zasady postępowania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie.
§ 2.      Kodeks jest zbiorem najważniejszych wartości, którymi powinni się kierować pracownicy Urzędu przy wykonywaniu swoich obowiązków.
§ 3.      Celem Kodeksu jest sprecyzowanie głównych standardów codziennego zachowania się pracowników w miejscu pracy oraz zasad właściwej współpracy wewnątrz i na zewnątrz Urzędu.
 
Art.2  Wykonywanie obowiązków
 
§ 4.      Pracownik ma obowiązek przedstawiania rzeczywistości zgodnie z prawdą niezależnie od swoich przekonań i poglądów politycznych.
§ 5.      Pracownik wykonując powierzone mu obowiązki musi podejmować decyzje i inicjatywy dla dobra mieszkańców kierując się zasadami :
1)      praworządności,
2)      bezstronności i bezinteresowności,
3)      obiektywności i równego traktowania,
4)      uczciwości i rzetelności,
5)      odpowiedzialności,
6)      jawności postępowania,
7)      dbałości o dobre imię Urzędu i pracowników samorządowych,
8)      godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim,
9)      uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, radnymi, zwierzchnikami, podwładnymi i współpracownikami.
§ 6.      Pracownik ma obowiązek traktować jednakowo wszystkich przyjmowanych interesantów z zachowaniem odpowiednich zasad kultury i dobrego wychowania.
§ 7.      Pracownik ma bezwzględny obowiązek poszanowania godności każdego interesanta, jego praw, dóbr osobistych, a w szczególności prywatności i dobrego imienia.
§ 8.      Pracownik rozpatrując sprawy musi to robić zgodnie z obowiązującym prawem i bez zbędnej zwłoki.
§ 9.      Pracownik ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanej przez siebie pracy niezależnie od rangi zajmowanego stanowiska.
§ 10.    Pracownik powinien unikać rzeczywistych lub potencjalnych konfliktów interesów i działań wymierzonych w powagę i autorytet swojego bezpośredniego przełożonego oraz wykonywać jego polecenia ze szczególną starannością, dobrą wolą i najlepszą wiedzą o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami.
§ 11.    Pracownik wykonując swoje obowiązki musi kierować się zasadą otwartości i sprawiedliwości, stosując zasadę oddzielania własnych sądów i emocji od stanu rzeczywistego.
§ 12.    Pracownik dba o podwyższanie kwalifikacji zawodowych, tak by swym profesjonalizmem gwarantować wysoką jakość świadczonych usług oraz przyczyniać się do zadowolenia klientów Urzędu.
§ 13.    Pracownik powinien być ubrany stosownie do powagi i miejsca wykonywanego obowiązku.
 
Art.3 Kontakty między pracownikami
 
§ 14.    Pracownik powinien w sposób wszechstronny i odpowiedzialny współpracować z innymi pracownikami w celu wykonywania obowiązków zawodowych oraz rozstrzygać wszystkie kwestie sporne zgodnie z zasadą bezstronności.
§ 15.    Pracownik ma obowiązek postępować zgodnie z zasadami solidarności, lojalności i koleżeństwa. Pracownik ma obowiązek zachowywać się godnie, uprzejmie i życzliwie wobec innych pracowników zachowując zasady kultury osobistej i dobrego wychowania.
§ 16.    Pracownik nie powinien przekazywać innym pracownikom obowiązków, za które jest odpowiedzialny oraz podejmować prób przeniesienia odpowiedzialności na innego pracownika.
§ 17.    Pracownik nie powinien w obecności interesanta wyrażać negatywnych opinii o pracy innych pracowników.
 
Art.4 Świadomość antykorupcyjna
 
§ 18.    Pracownik ma obowiązek działać w zgodzie z dobrem interesanta oraz odmawiać wszelkiego rodzaju działań niezgodnych z prawem i uczciwością.
§ 19.    Pracownik nie może w związku z wykonywaniem czynności służbowych wykorzystywać stanowiska służbowego do załatwiania własnych interesów, prywatnych interesów osób trzecich, nie może także czerpać żadnych korzyści majątkowych w związku z zajmowanym stanowiskiem.
§ 20.    Pracownik powinien wybierać rozwiązania najkorzystniejsze dla całej społeczności Miasta i Gminy Świebodzin, z poszanowaniem praw osób indywidualnych.
 
Art.5 Reprezentowanie Urzędu
 
§ 21.   Pracownik, zarówno w trakcie wykonywania czynności służbowych, jak też w życiu prywatnym winien mieć na uwadze, iż swym postępowaniem współtworzy wizerunek Urzędu.
§ 22.    Pracownik swą opinię w sprawach należących do Urzędu wyraża w sposób powściągliwy i rozważny unikając stwierdzeń, które w jakikolwiek sposób naruszałyby powszechnie akceptowane zasady dobrego zachowania.
§ 23.    Pracownik w kontaktach zewnętrznych dba o dobre imię Urzędu, dementując informacje nieprawdziwe, nie rozpowszechnia informacji niesprawdzonych, szkodzących opinii Urzędu.
 
Art.6 Postanowienia końcowe
 
§ 24.    Pracownicy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie  są zobowiązani do przestrzegania Kodeksu Etyki.
§ 25.    Za nieprzestrzeganie przepisów Kodeksu Etyki pracownicy ponoszą odpowiedzialność przewidzianą prawem.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Irena Michalak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-07-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Michalak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-07-29 08:13:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adam Lipczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-07-29 08:14:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adam Lipczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-07-29 08:14:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5288 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony