ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Dotacje dla klubów sportowych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rozstrzygnięcie konkursu- realizacja zadań w 2024 r. sprzyjających rozwojowi sportu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rozstrzygnięcie konkursu
 
 Na podstawie § 7 ust.1 uchwały nr XLIII/654/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie określenia warunków oraz trybu rozwoju sportu na terenie Gminy Świebodzin Burmistrz Świebodzina, w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 21 grudnia 2023 r. na realizację zadań publicznych w roku 2024 na terenie Gminy Świebodzin w ramach rozwoju sportu, przyznał następujące dotacje:
 
Lp.
Tytuł oferty / Oferent
Kwota dofinansowania
1
SZKOLENIE ZAWODNIKÓW I UDZIAŁ WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM.
 Klub Sportowy Flik Świebodzin
8 000,00 zł
2
Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego różnych dyscyplin sportu na terenie Gminy Świebodzin w 2024 r.
 Klub Sportowy Strykowski Boxing Team
15 000,00 zł
3
Realizacja zadań wspierających promocję sportu i aktywnego stylu życia oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe w sekcji badmintona i piłki ręcznej przez sportowców zrzeszonych w UKS "Siódemka" Świebodzin
 Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" Świebodzin
15 000,00 zł
4
Kompleksowe szkolenie drużyn Towarzystwa sportowego ZEW Świebodzin oraz przygotowanie i udział w rozgrywkach ligowych piłki ręcznej ,dzieci i młodzieży i seniorów
 Towarzystwo Sportowe ZEW Świebodzin
131 000,00 zł
5
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Świebodzin w roku 2024. Organizacja imprez sportowych oraz zajęć dla dzieci i młodzieży
 KS HEROSI
20 000,00 zł
6
Wspieranie i rozwój sportu na terenach wiejskich
 Klub Sportowy Schnug Chociule
25 000,00 zł
7
Realizacja zadań w 2024r. sprzyjających rozwojowi sportu
 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Lider
30 000,00 zł
8
Rozwój sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie miejscowości Rzeczyca
 Ludowy Zespół Sportowy Zryw Rzeczyca
22 000,00 zł
9
Aktywizacja dzieci i młodzieży przez Judo
 Fundacja Heros
10 000,00 zł
10
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Świebodzin w 2024 r.: szkolenie sportowe zawodników Klubu Pływackiego “Totis Viribus” Świebodzin, udział zawodników we współzawodnictwie sportowym, organizacja zawodów i obozu (pływanie).
 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW AKTYWNEGO I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA "TOTIS VIRIBUS"
15 000,00 zł
11
Organizacja półkolonii i opłata za wynajem sali
 Klub Karate Tradycyjnego NEKO
5 000,00 zł
12
Sporty Walki -  Wychowawczy Sport dla dzieci i młodzieży
 Klub Sportów Walki Profight
17 000,00 zł
13
Prowadzenie szkoleń i udział w rozgrywkach sportowych.
 Klub Sportowy LUBUSZE Rusinów
15 000,00 zł
14
Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w tenisie stołowym na terenie powiatu świebodzińskiego
 Klub Sportowy Jofrakuda
10 000,00 zł
15
Szkolenie, prowadzenie i udział w rozgrywkach sportowych.
 Klub Piłkarski Odra Glińsk
22 000,00 zł
16
Rozwój sportu na terenie wsi Jordanowo i Gościkowo
 Ludowy Zespół sportowy Meteor Jordanowo
15 000,00 zł
17
Prowadzenie szkolenia sportowego i udział w rozgrywkach sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych w roku 2024 w dyscyplinie piłka nożna na terenie gminy Świebodzin
 Miejskie Towarzystwo Sportowe "Pogoń" Świebodzin
132 000,00 zł
18
Organizacja i udział osób niepełnosprawnych oraz starszych 50+ w wydarzeniach sportowych krajowych - dyscyplina sportowa SZACHY
 POLSKIE CENTRUM SZACHOWE NIEPEŁNOSPRAWNYCH "IDEA"
5 000,00 zł
19
Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego różnych dyscyplin sportu na terenie Gminy Świebodzin w 2024 r.
 Akademia Kolarska "Bonecki - Team"
15 000,00 zł
20
Realizacja zadań w 2024 r. sprzyjających rozwojowi sportu
 Klub Sportowy "Sokół" Rozłogi
15 000,00 zł
21
Udział w rozgrywkach ligowych piłki nożnej seniorów i młodzików
 Ludowy Zespół Sportowy Błyskawica w Lubinicku
15 000,00 zł
22
Organizacja imprez i udział w imprezach sportowych oraz szkolenie młodzieży na terenie wsi Wilkowo
 Ludowy Zespół Sportowy Bizon Wilkowo
16 000,00 zł
23
Realizacja zadania publicznego, gra w piłkę nożną
 KLUB SPORTOWY ZENIT ŁUGÓW
15 000,00 zł
24
Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców wsi Raków oraz miejscowości sąsiednich
 Ludowy Zespół Sportowy " Rakovia" Raków
12 000,00 zł
Łącznie:
600 000,00 zł
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-25 12:17:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Mazur
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-25 12:17:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Mazur
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-25 12:17:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
307 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w roku 2024 na terenie Gminy Świebodzin w ramach rozwoju sportu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina
ogłasza nabór wniosków na realizację zadań w 2024 r. sprzyjających rozwojowi sportu
I.  Przedmiot zgłaszanych wniosków
Przedmiotem zgłaszanych wniosków mogą być przedsięwzięcia służące realizacji przynajmniej jednego z niżej wymienionych celów publicznych z zakresu sportu, określonych w uchwale nr XLIII/654/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Świebodzin (DZ. URZ. WOJ. LUB z 2018 r. poz. 1384):
1) promocja sportu i aktywnego stylu życia;
2) umożliwienie dostępu do różnorodnych form uprawiania sportu mieszkańcom Gminy Świebodzin;
3) poprawę warunków uprawiania sportu w klubach sportowych;
4) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych.
II.  Rodzaj zadania.
Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego różnych dyscyplin sportu na terenie Gminy Świebodzin w 2024 r.
III.  Wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania .
1. Na realizację ww. zadań w roku 2024 planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 600.000 zł.(sześćset tysięcy złotych 00/100).
2. W roku 2023 r. na niniejsze zadanie przeznaczono kwotę 850.000 zł.
2. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza Świebodzina lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
3. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana we wniosku. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
4. Burmistrz Świebodzina może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego we wniosku, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Świebodzin (załącznik do ogłoszenia).
6. Formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu Gminy Świebodzin będzie przekazanie klubom sportowym środków finansowych na poczet kosztów przedsięwzięcia do kwoty 50.000 zł w jednej transzy oraz powyżej 50.000 zł w dwóch transzach.
IV.     Termin realizacji przedsięwzięć:
1. Przedsięwzięcia powinny być realizowane od dnia podpisania umowy nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r.
2. 2. Za koszty kwalifikowane po stronie oferenta ( inne środki finansowe ogółem) uznaje się wydatki ponoszone od 01.01.2024 r., natomiast za koszty kwalifikowane po stronie dotacji uznaje się wydatki ponoszone od dnia zawarcia umowy.
V.     Warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie oraz kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru ofert:
1. Oferta musi spełniać wszystkie warunki określone w w uchwale nr XLIII/654/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Świebodzin (DZ. URZ. WOJ. LUB z 2018 r. poz. 1384):
2. Ofertę na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do uchwały nr XLIII/654/2018 Rady Miejskiej w  Świebodzinie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Świebodzin (DZ. URZ. WOJ. LUB z 2018 r. poz. 1384): należy złożyć w dedykowanej platformie elektronicznej – Generatorze Ofert- Witkac.pl,, w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs ofert.
3. Oferent, po złożeniu oferty w konkursie, może wystąpić do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu o jej wycofanie z dalszego procedowania, jednakże nie później niż do momentu opublikowania wyników oceny formalnej.
4. Oferta wraz z ewentualnymi załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim.
5. Za błąd formalny przyjmuje się:
1) niepotwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej;
2) potwierdzenie złożenia oferty po terminie;
3) złożenie oferty przez podmiot/podmioty nieuprawnione;
4) potwierdzenie złożenia oferty bez podpisu osób upoważnionych;
5) złożenie oferty bez wymaganych załączników;
6. Dopuszcza się możliwość jednokrotnego uzupełnienia, w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania oceny formalnej danej oferty, następujących błędów formalnych:
1) potwierdzenie złożenia oferty bez podpisu osób upoważnionych;
2) złożenie oferty bez wymaganych załączników.
W przypadku nieuzupełnienia błędów formalnych ofert, które je zawierają, zostaną one odrzucone. Oferty niespełniające warunków formalnych nie będą oceniane pod względem merytorycznym.
7. Oprócz potwierdzenia złożenia oferty w opisanych poniżej przypadkach wymagane są następujące            dokumenty:
a) w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym- potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.;
b) w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art.3 ust.3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. spółką non-profit- kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem;
8. Potwierdzenie złożenia oferty musi być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym rejestrze lub ewidencji
9. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem ( ze wskazaniem daty, imienia, nazwiska oraz formułą „ za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu- na każdej stronie dokumentu).
10. Dotacje celowe mogą uzyskać kluby sportowe działające na terenie Gminy Świebodzin niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu, o którym mowa w pkt I niniejszego ogłoszenia.
11. Z dotacji celowej mogą być finansowane wydatki w szczególności na:
a. realizację programów szkolenia sportowego,
b. zakup sprzętu sportowego,
c. pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
d. pokrycie kosztów organizowania zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
e. stypendia sportowe i wynagrodzenia kadry szkoleniowej,
12. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane w szczególności wydatki z tytułu:
1) transferu zawodnika z innego klubu sportowego;
2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat nałożonych na klub sportowy lub osoby zawodnika tego klubu;
3) zobowiązań klubu z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;
4) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji;
5) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację zadania nie ujęte we wniosku o przyznanie dotacji.
13. Złożone oferty rozpatruje komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Świebodzina w składzie co najmniej 3-osobowym.
14. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert o przyznanie dotacji na realizację zadania opiniuje oferty            uwzględniając w szczególności:
a. zgodność oferty z celem publicznym;
b. znaczenie zadania dla Gminy Świebodzin;
c. wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizacje danego zadania;
d. wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację danego zadania;
e. ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
f. ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta;
g. analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim z uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczenia dotacji.
15. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty jej złożenia.
16. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy, z zachowaniem formy pisemnej.
17. Dotację na realizację przedsięwzięcia przekazuje się na rachunek bankowy klubu sportowego na warunkach określonych w umowie.
VI.     Termin oraz miejsce składania wniosków o udzielenie dotacji:
Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:
1. Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą dedykowanej platformy- Generatora Ofert- Witkac.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2024 roku, do godz. 15:20.
2. Wygenerowane w Generatorze Ofert, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin do dnia 17 stycznia 2024 roku, do godziny 15:20.
3. W przypadku potwierdzenia złożenia oferty przesłanego pocztą lub kurierem decyduje data wpływu przesyłki do Urzędu Miejskiego w Świebodzinie.
Uwaga !
Oferent, który wypełnił i złożył ofertę w Generatorze Ofert- Witkac.pl, powinien otrzymać na adres mail, który został podany w trakcie rejestracji użytkownika, informację zwrotną zawierającą potwierdzenie złożenia wniosku.
VII.     Postanowienia końcowe
Szczegółowe warunki i tryb przyznawania dotacji reguluje uchwała nr XLIII/654/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Świebodzin (DZ. URZ. WOJ. LUB z 2018 r. poz. 1384).
VI.     Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Świebodzina z siedzibą ul. Rynkowa 2,  66-200 Świebodzin;
2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie jest Pani Anna Antoszeki,email:   
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Świebodzinie oraz Gminie Świebodzin, realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Świebodzin, w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Świebodzinie bądź Gminą Świebodzin przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Świebodzina;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonywano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa;
10. W zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym m. in. z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzeniem ich do systemów informatycznych, Zleceniodawca zobowiązany jest do stosowania RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie zarządzenia Burmistrza Świebodzina, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świebodzin, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu , ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój 71, tel. 684750926
Załączniki:
1) Uchwała nr XLIII/654/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Świebodzin (DZ. URZ. WOJ. LUB z 2018 r. poz. 1384),

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-12-21 10:42:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Mazur
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-12-21 10:43:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Mazur
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-21 10:43:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
538 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rozstrzygnięcie konkursu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rozstrzygnięcie konkursu
 Na podstawie § 7 ust.1 uchwały nr XLIII/654/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie określenia warunków oraz trybu rozwoju sportu na terenie Gminy Świebodzin Burmistrz Świebodzina,   w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 31 sierpnia 2023 r. Zarządzeniem nr 1836/B/2023 na realizację zadań publicznych w roku 2023 na terenie Gminy Świebodzin w ramach rozwoju sportu, przyznał następujące dotacje:
Lp.
Tytuł oferty / Oferent
Kwota dofinansowania
1
Rozpowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców wsi Raków oraz miejscowości sąsiednich
 LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY RAKOVIA RAKÓW
6 000,00 zł
2
Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego różnych dyscyplin sportu na terenie Gminy Świebodzin w 2023 r
 Klub Sportowy LUBUSZE Rusinów
7 500,00 zł
3
Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego różnych dyscyplin sportu na terenie Gminy Świebodzin w 2023 r.
 Klub Sportowy Strykowski Boxing Team
7 000,00 zł
4
Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego różnych dyscyplin sportu na terenie Gminy Świebodzin w 2023 r.
 STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY "SOKÓŁ" ROZŁOGI
6 000,00 zł
5
Kompleksowe szkolenie drużyny I ligi Mężczyzn klubu sportowego TS ZEW Świebodzin oraz przygotowanie zawodników do udziału w rozgrywkach I Ligi piłki ręcznej mężczyzn.
 Towarzystwo Sportowe ZEW Świebodzin
61 944,00 zł
6
Realizacja zadań w 2023 r. sprzyjających rozwojowi sportu
 Stowarzyszenie Sportowe Ludowy Zespół Sportowy "Błyskawica" Lubinicko
6 000,00 zł
7
Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego różnych dyscyplin sportu na terenie Gminy Świebodzin w 2023 r.
 Akademia Kolarska "Bonecki - Team"
11 556,00 zł
8
Realizacja zadań wspierających  współzawodnictwo sportowe w sekcji badmintona i piłki ręcznej przez sportowców zrzeszonych w UKS "Siódemka" Świebodzin. Promocja sportu i aktywnego stylu życia
 Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" Świebodzin
7 000,00 zł
9
Wspieranie i rozwój sportu na terenach wiejskich
 Klub Sportowy Schnug Chociule
10 500,00 zł
10
Rozwój piłki nożnej młodzieży i dorosłych na terenie miasta Świebodzin
 Miejskie Towarzystwo Sportowe "Pogoń" Świebodzin
66 500,00 zł
11
Rozwój sportu na terenie wsi Jordanowo i Gościkowo
 Ludowy Zespół sportowy Meteor Jordanowo
6 000,00 zł
12
Zakup sprzętu sportowego ,paliwa na mecze wyjazdowe oraz utrzymanie boiska
 Ludowy Zespół Sportowy " Bizon" Wilkowo
6 000,00 zł
13
Realizacja zadania publicznego, gra w piłkę nożną
 KLUB SPORTOWY ZENIT ŁUGÓW
6 000,00 zł
14
SZKOLENIE ORAZ UDZIAŁ W ROZGRYWKACH LIGI
 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Lider Świebodzin
12 000,00 zł
15
Szkolenie, prowadzenie i udział w rozgrywkach sportowych.
 Klub Piłkarski Odra Glińsk
7 500,00 zł
16
Sporty Walki -  Wychowawczy Sport dla dzieci i młodzieży
 klub sportów walki PROFIGHT
10 000,00 zł
17
Aktywizacja dzieci i młodzieży przez Judo
 FUNDACJA HEROS
5 000,00 zł
18
Rozwój sportu na terenie miejscowości Rzeczyca
 LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY ZRYW RZECZYCA
7 500,00 zł
Łącznie:
250 000,00 zł
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-20 12:37:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Mazur
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-20 12:39:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Mazur
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-20 12:39:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
806 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Otwarty konkurs ofert

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając zgodnie z uchwałą nr XLIII/654/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Świebodzin (DZ. URZ. WOJ. LUB z 2018 r. poz. 1384) Burmistrz Świebodzina ogłasza nabór wniosków na realizację zadań w 2023 r. sprzyjających rozwojowi sportu
I. Przedmiot zgłaszanych wniosków
Przedmiotem zgłaszanych wniosków mogą być przedsięwzięcia służące realizacji przynajmniej jednego z niżej wymienionych celów publicznych z zakresu sportu, określonych w uchwale nr XLIII/654/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Świebodzin (DZ. URZ. WOJ. LUB z 2018 r. poz. 1384):
1) promocja sportu i aktywnego stylu życia;
2) umożliwienie dostępu do różnorodnych form uprawiania sportu mieszkańcom Gminy Świebodzin;
3) poprawę warunków uprawiania sportu w klubach sportowych;
4) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych.
II. Rodzaj zadania.
Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego różnych dyscyplin sportu na terenie Gminy Świebodzin w 2023 r.
III. Wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania .
Na realizację ww. zadań w roku 2023 planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 250.000 zł. dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
 
Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-08-31 10:01:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Mazur
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-08-31 10:05:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Mazur
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-31 10:05:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
931 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rozstrzygnięcie konkursu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rozstrzygnięcie konkursu
 Na podstawie § 7 ust.1 uchwały nr XLIII/654/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 maja 2018 roku  w sprawie określenia warunków oraz trybu rozwoju sportu na terenie Gminy Świebodzin Burmistrz Świebodzina,   w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 27 stycznia 2023 r. Zarządzeniem nr 1568/B/2023 na realizację zadań publicznych w roku 2023 na terenie Gminy Świebodzin w ramach rozwoju sportu, przyznał następujące dotacje:
 
 
Lp.
Tytuł oferty / Oferent
Kwota dofinansowania
1
Przygotowanie i udział w rozgrywkach ligowych piłki ręcznej kobiet na terenie gminy Świebodzin
MUKS Lider Świebodzin
15 000,00 zł
Łącznie:
15 000,00 zł
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-13 13:36:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Mazur
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-13 13:36:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Mazur
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-13 13:36:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1343 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2023 na terenie Gminy Świebodzin w ramach rozwoju sportu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając zgodnie z uchwałą nr XLIII/654/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Świebodzin (DZ. URZ. WOJ. LUB z 2018 r. poz. 1384) Burmistrz Świebodzina ogłasza nabór wniosków na realizację zadań w 2023 r. sprzyjających rozwojowi sportu.
 
Pełna treść w ogłoszeniu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-27 12:36:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Mazur
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-27 12:37:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Mazur
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-27 12:37:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1393 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań w 2023 r. sprzyjających rozwojowi sportu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rozstrzygnięcie konkursu
 Na podstawie § 7 ust.1 uchwały nr XLIII/654/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 maja 2018 roku        w sprawie określenia warunków oraz trybu rozwoju sportu na terenie Gminy Świebodzin Burmistrz Świebodzina,   w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 27 grudnia 2022 r. Zarządzeniem nr 1520/B/2022 na realizację zadań publicznych w roku 2023 na terenie Gminy Świebodzin w ramach rozwoju sportu, przyznał następujące dotacje:
 
 
Lp.
Tytuł oferty / Oferent
Kwota dofinansowania
1
Szkolenie zawodników i udział we współzawodnictwie sportowym.
 Klub Sportowy Flik Świebodzin
14 000,00 zł
2
Realizacja zadań wspierających  szkolenie i współzawodnictwo sportowe w sekcji badmintona i piłki ręcznej przez sportowców zrzeszonych w UKS "Siódemka" Świebodzin
 Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" Świebodzin
15 000,00 zł
3
Sprzyjanie rozwojowi sportu w gminie Świebodzin
 Klub Sportowy Strykowski Boxing Team
14 000,00 zł
4
Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego różnych dyscyplin sportu na terenie Gminy Świebodzin w 2023 r.
 Akademia Kolarska "Bonecki Team"
15 000,00 zł
5
Rozwój i popularyzacja sportów walki (boks, k1, muay thai) wśród mieszkańców gminy Świebodzin
 Klub Sportów Walki Przypis Team Świebodzin
7 500,00 zł
6
Kompleksowe szkolenie drużyn Towarzystwa sportowego ZEW Świebodzin oraz Przygotowanie i udział w rozgrywkach I ligi piłki ręcznej mężczyzn
 Towarzystwo Sportowe ZEW Świebodzin
135 000,00 zł
7
Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców wsi Raków oraz miejscowości sąsiednich.
 Ludowy Zespół Sportowy Rakovia
12 000,00 zł
8
Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego różnych dyscyplin sportu na terenie Gminy Świebodzin w 2023 r.
 Klub sportowy "Sokół" Rozłogi
14 000,00 zł
9
Aktywizacja oraz kompleksowe szkolenie dzieci i młodzieży w Judo
 Fundacja Heros
10 000,00 zł
10
Szkolenie, prowadzenie i udział w rozgrywkach sportowych.
 Klub Piłkarski Odra Glińsk
20 000,00 zł
11
Sporty Walki -  Wychowawczy Sport dla dzieci i młodzieży
 Klub Sportów Walki PROFIGHT
14 000,00 zł
12
Prowadzenie szkoleń i udział w rozgrywkach sportowych
 Klub Sportowy LUBUSZE Rusinów
14 000,00 zł
13
Rozwój sportu na terenie wsi Jordanowo i Gościkowo
 Ludowy Zespół sportowy Meteor Jordanowo
14 000,00 zł
14
Wspieranie i rozwój sportu na terenach wiejskich
 Klub Sportowy Schnug Chociule
25 000,00 zł
15
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Świebodzin w roku 2022. Organizacja imprez sportowych oraz zajęć dla dzieci i młodzieży
 KS HEROSI
20 000,00 zł
16
Udział w rozgrywkach ligowych piłki nożnej seniorów i młodzików
 Stowarzyszenie Sportowe Ludowy Zespół Sportowy "Błyskawica" Lubinicko
14 000,00 zł
17
Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w tenisie stołowym na terenie powiatu świebodzińskiego
 Klub Sportowy Jofrakuda
10 000,00 zł
18
Realizacja zadania publicznego, gra w piłkę nożną
 Klub Sportowy Zenit Ługów
14 000,00 zł
19
Organizacja i udział osób niepełnosprawnych oraz starszych 50+ w wydarzeniach sportowych krajowych - dyscyplina sportowa SZACHY
 POLSKIE CENTRUM SZACHOWE NIEPEŁNOSPRAWNYCH "IDEA"
7 500,00 zł
20
Zajęcia golfowe dla dzieci z gminy Świebodzin  w wieku 6-9 lat
 MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY MARINA
5 000,00 zł
21
Rozwój sportu na terenie miejscowości rzeczyca w dyscyplinie piłka nożna
 Ludowy Zespół Sportowy Zryw Rzeczyca
25 000,00 zł
22
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Świebodzin w 2023 r.: szkolenie sportowe zawodników Klubu Pływackiego “Totis Viribus” Świebodzin, udział zawodników we współzawodnictwie sportowym (pływanie).
 Stowarzyszenie Miłośników Aktywnego i Zdrowego Stylu Życia "Totis Viribus"
15 000,00 zł
23
Prowadzenie szkolenia sportowego i udział w rozgrywkach sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych w roku 2023 w dyscyplinie piłka nożna na terenie gminy Świebodzin
 Miejskie Towarzystwo Sportowe "Pogoń" Świebodzin
135 000,00 zł
24
Organizacja imprez i udział w imprezach sportowych na terenie wsi Wilkowo
 Ludowy Zespół Sportowy "Bizon " Wilkowo
16 000,00 zł
Łącznie:
585 000,00 zł
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-20 15:00:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Mazur
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-20 15:01:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Mazur
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-20 15:01:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1426 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór wniosków na realizację zadań w 2023 r. sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Świebodzin

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina
ogłasza nabór wniosków na realizację zadań w 2023 r. sprzyjających rozwojowi sportu
I.  Przedmiot zgłaszanych wniosków
Przedmiotem zgłaszanych wniosków mogą być przedsięwzięcia służące realizacji przynajmniej jednego z niżej wymienionych celów publicznych z zakresu sportu, określonych w uchwale nr XLIII/654/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Świebodzin (DZ. URZ. WOJ. LUB z 2018 r. poz. 1384):
1) promocja sportu i aktywnego stylu życia;
2) umożliwienie dostępu do różnorodnych form uprawiania sportu mieszkańcom Gminy Świebodzin;
3) poprawę warunków uprawiania sportu w klubach sportowych;
4) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych.
II.  Rodzaj zadania.
Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego różnych dyscyplin sportu na terenie Gminy Świebodzin w 2023 r.
III.  Wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania .
1. Na realizację ww. zadań w roku 2023 planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 600.000 zł.(sześćset tysięcy złotych 00/100).
 
Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-27 13:16:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Mazur
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-27 13:16:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Mazur
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-27 13:18:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1611 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rozstrzygnięcie konkursu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rozstrzygnięcie konkursu
 
 Na podstawie § 7 ust.1 uchwały nr XLIII/654/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 maja 2018 roku  w sprawie określenia warunków oraz trybu rozwoju sportu na terenie Gminy Świebodzin Burmistrz Świebodzina,    w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 3 października 2022 r. na realizację zadań publicznych    w roku 2022 na terenie Gminy Świebodzin w ramach rozwoju sportu, przyznał następujące dotacje:
 
Lp.
Tytuł oferty / Oferent
Kwota dofinansowania
1
Kompleksowe szkolenie drużyny I Ligi mężczyzn Towarzystwa sportowego ZEW Świebodzin oraz Przygotowanie zawodników do udział w rozgrywkach I ligi piłki ręcznej mężczyzn
Towarzystwo Sportowe ZEW Świebodzin
40 000,00 zł
3
Rozwój piłki nożnej młodzieży i dorosłych na terenie miasta Świebodzin
Miejskie Towarzystwo Sportowe "Pogoń" Świebodzin
40 000,00 zł
4
Szkolenie oraz udział w rozgrywkach ligowych
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Lider Świebodzin
30 000,00 zł
Łącznie:
110 000,00 zł
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-10-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-10-24 15:09:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Mazur
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-10-24 15:10:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Mazur
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-24 15:10:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1791 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Otwarty konkurs ofert

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina ogłasza nabór wniosków na realizację zadań w 2022 r. sprzyjających rozwojowi sportu.
 
Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-10-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-10-03 15:21:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Mazur
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-10-03 15:23:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Mazur
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-03 15:23:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1874 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji