ˆ

Informacje, segregacja

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

System gospodarki odpadami

Informacja ogłoszona dnia 2016-01-20 08:31:43 przez Paulina Banachowska

Akapit nr 1 - brak tytułu

-Informacje dla mieszkańców
 
1. Od dnia 1 lipca 2013 roku Gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019, poz. 2010 z późn. zm.)
 
2. Zgodnie z w/w ustawą Gmina Świebodzin organizuje odbieranie odpadów komunalnych wyłącznie od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 
3. Usługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Świebodzin świadczy Wykonawca wyłoniony w procedurze przetargowej.
 
4. Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemnik do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych ciąży na właścicielu nieruchomości. Pojemność pojemnika ma być dostosowana do liczby osób, które z niego korzystają.
    Gmina Świebodzin jako część usługi przejęła obowiązek zapewnienia worków i pojemników do zbiórki odpadów w sposób selektywny.
 
5. Odbiór odpadów odbywa się w wyznaczonych terminach wg harmonogramu.
W wyznaczonych dniach wywozu odpadów właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wystawiania pojemników przed posesję,w miejscu umożliwiającym odbiór odpadów specjalistycznym pojazdem.
 
6. Właściciele nieruchomości zamieszkałych są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie, której są położne ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W zamian za uiszczoną opłatę Gmina Świebodzin zapewnia odbiór przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru odpadów, każdej zebranej z nieruchomości ilości odpadów komunalnych.
 
7. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Właściciel nieruchomości samodzielnie oblicza wysokość miesięcznej opłaty, wypełniając w tym celu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę liczbę osób zamieszkującej na danej nieruchomości i stawkę opłaty, adekwatną do zadeklarowanego sposobu gromadzenia i oddawania odpadów komunalnych.
 
8. Właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiw Urzędzie Miejskim w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, (w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej II piętro - pokój nr 42 lub 43) w terminie
- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
- do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza sie za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana (art. 6m ust 2 ustawy).
 
9. Wypełniona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być złożona osobiście w Urzędzie Miejskimw Świebodzinie, przesłana pocztą lub może być składana w formie załącznika zgodnego ze wzorem udostępnionym w Biuletynie informacji Publicznej Gminy Świebodzin, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej gminy Świebodzin, znajdującej się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Deklaracja musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub bezpiecznym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 
10. W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Świebodzina określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
11. Zgodnie z art. 2 ust. 1 punkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019, poz. 2010 z późn. zm.), jako „właściciela nieruchomościrozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;”
 
12. W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
 
13. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów,
- obsługi administracyjnej tego systemu,
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Paulina Banachowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-01-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Banachowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-01-20 08:31:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Banachowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-01-20 08:31:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Błaszczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-01 11:26:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3428 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony