ˆ

Azbest

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obowiązki właścicieli nieruchomości zawierających azbest

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obowiązki właścicieli nieruchomości zawierających azbest :
I. Podstawa prawna
 •  Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest - (Dz. U. z 2020r., poz.1680 ),
 •  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r.w sprawie sposobów
  i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz.649) zmienione rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r.(Dz.U. Nr 162, poz..1089),
 •  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest – (Dz.U. z  2011r.  Nr 8, poz.31).
II. Wymagane dokumenty:
 • Informacja o wyrobach zawierających azbest”
 • Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”.
Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym na każdym posiadaczu materiałów zawierających azbest ciąży obowiązek:
Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, na których znajdują się wyroby zawierające azbest, ma obowiązek corocznie je inwentaryzować, poprzez sporządzenie spisu z natury. Wynik tej inwentaryzacji ujmuje się
w „Informacji o wyrobach zawierających azbest”. Przedmiotową „Informację” należy sporządzić w dwóch egzemplarzach, z których jeden składa się w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku:
- do burmistrza - osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcą
- do marszałka województwa lubuskiego – podmioty gospodarcze
Drugi egzemplarz „Informacji o wyrobach zawierających azbest” właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej „Informacji”.
Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, na których znajdują się wyroby zawierające azbest, ma obowiązek przeprowadzać kontrolę stanu technicznego tych wyrobów. Informację o stanie wyrobów zawierających azbest umieszcza się w arkuszu „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”. Ocenę przeprowadza się w celu kwalifikacji wyrobów zawierających azbest do dalszego użytkowania lub usunięcia oraz określenia stopnia pilności ich usunięcia lub zabezpieczenia. Wypełniony formularz „Oceny” pozostaje u właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości do czasu sporządzenia następnej oceny.
V. Opłaty
 • nie podlegają opłacie skarbowej
VI. Termin załatwienia sprawy.
 • corocznie w terminie do dnia 31 stycznia za każdy poprzedni rok
VII. Sprawę prowadzi:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
III piętro pokój nr 63, tel. 684750923
VIII. Informacje dodatkowe.
Wypełnienie podanych wyżej obowiązków inwentaryzacji i oceny stanu technicznego obiektów, w których wykorzystuje się azbest, jest weryfikowane podczas przyznawania dotacji na zadanie związane z usuwaniem wyrobów azbestowych. Ponadto, wiedza na temat ilości materiałów zawierających azbest jest niezbędna do wykonania przez gminę corocznych sprawozdań z ilości tych materiałów występujących na terenie gminy Świebodzin.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Olenowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-03 14:09:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Topolska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-03 14:15:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Topolska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-03 14:15:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
66 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

AZBEST - INFORMACJE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Azbest  jest nazwą handlową minerałów włóknistych – pod względem chemicznym: krzemianów, metali: magnezu, żelaza, sodu, wapnia. Azbest w budownictwie stosowany był najczęściej jako składnik płyt na pokrycia dachowe, okładzin na elewacje, a także do osłony rur i kanałów wentylacyjnych.
 
Azbest charakteryzuje się następującymi właściwościami:
 • odporność na wysokie temperatury (ogniotrwałość),
 • termoizolacyjność,
 • dźwiękochłonność,
 • odporność na działanie chemikaliów, kwasów, zasad, wody morskiej,
 • elastyczność (możliwość przędzenia, tkania),
 • odporność na rozciąganie i ściskanie.
Azbest znalazł zastosowanie w ok. 1000 technologii przemysłowych. Ponad 80% azbestu zużywane było do produkcji wyrobów azbestowo-cementowych. Ponadto wykonywano z niego wyroby: izolacyjne, cierne, uszczelniające, hydroizolacyjne i inne.
 • Wyroby azbestowo-cementowe: płyty faliste, płyty „karo”, płyty płaskie stosowane jako elewacje zewnętrzne, płyty okładzinowe, ściany osłonowe i działowe, płyty dekarskie, rury wodociągowe i kanalizacyjne
 • Wyroby izolacyjne: wata, włóknina, sznury, przędza, tkaniny termoizolacyjne, taśmy; stosowane są do izolacji  kotłów parowych, wymienników ciepła, zbiorników, przewodów rurowych; w zależności od przeznaczenia zawierają od 75 do 100% azbestu.
 • Wyroby cierne: okładziny cierne i taśmy hamulcowe, stosowane do różnego typu hamulców.
 • Wyroby uszczelniające: tektury, szczeliwa plecione, płyty azbestowo-kauczukowe, azbestowo-gumowe; wyroby te stosowane są do uszczelniania części pracujących w wysokich temperaturach, w środowisku chemikaliów, gazów aktywnych, smarów, rozpuszczalników, gazów spalinowych.
 • Wyroby hydroizolacyjne: lepiki asfaltowe, kity uszczelniające, wypełniacze lakierów, asfalty drogowe uszlachetnione, zaprawy gruntujące, papa dachowa, płytki podłogowe, filtry; zawierają od 20 do 40% azbestu.
 
Całkowity zakaz importu azbestu, produkcji wyrobów azbestowych i obrotu nimi obowiązuje w Unii Europejskiej od 1 stycznia 2005 r.
W Polsce na mocy Ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest taki zakaz obowiązuje praktycznie od 1998 r.
Od 2002 w Polsce obowiązuje Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
 
Charakterystyka zanieczyszczenia środowiska azbestem polega na:
 1. praktycznej niezniszczalności włókien azbestu,
 2. uwalnianiu się włókien z materiałów zawierających azbest w miarę ich degradacji,
 3. rozproszeniu źródeł emisji pyłu azbestu.
Miarą zanieczyszczenia środowiska azbestem jest stężenie włókien azbestu w powietrzu atmosferycznym. Chorobotwórcze są  włókna azbestu niewidoczne dla oka, o średnicy < 3 µm i długości > 5 µm tzw. włókna respirabilne
 
Azbest jest groźny w przypadku emisji włókien do powietrza atmosferycznego. Emisja następuje w wyniku degradacji materiałów zawierających azbest lub innych uszkodzeń mechanicznych materiałów zawierających azbest, np. łamanie, kruszenie itp.
Biologiczne działanie azbestu polega na przenikaniu do pęcherzyków płucnych chorobotwórczych włókien (tzw. włókna respirabilne, tj. włókna o średnicy < 3 µm i długości > 5 µm).
Ekspozycja na pył azbestu może być przyczyną:
 • pylicy azbestowej (azbestozy), czyli rozlane śródmiąższowe zwłóknienia tkanki płucnej,
 • zmian opłucnowych - blaszki, zgrubienia, odczyny wysiękowe,
 • raka płuca,
 • międzybłoniaków.
Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest  zakazuje: 
 • wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej azbestu oraz wyrobów zawierających azbest,
 • produkcji wyrobów zawierających azbest,
 • obrotu azbestem i wyrobami azbestowymi. 
Spod zakazu czasowo wyłączono azbest chryzotylowy stosowany w diafragmach instalacji elektrolitycznych oraz w wałach do ciągnienia szkła (art. 1 ust. 3 ustawy).
Ustawa, która weszła w życie 28 września 1997 r. umożliwiała jeszcze przez 12 miesięcy produkcję płyt falistych cementowo-azbestowych dla budownictwa, zezwalając na import azbestu dla tej produkcji oraz obrót tymi płytami.
  
Zgodnie z terminem ustawowym, produkcja płyt falistych została zakończona we wszystkich zakładach (4 zakłady) do 28 września 1998 r., a od 28 marca 1999 r. obowiązuje zakaz obrotu tymi płytami.
 
Do zadań organów terenowych należą:
 • tworzenie gminnego, powiatowego i wojewódzkiego programu ochrony środowiska z problematyki azbestowej;
 • tworzenie gminnego, powiatowego i wojewódzkiego planu gospodarki odpadami z uwzględnieniem problematyki bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest;
 • gromadzenie przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, informacji o ilości, rodzaju i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest, a także przekazywanie zbioru informacji do marszałka województwa.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Grześkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-20 12:57:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Justyna Grześkowiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-20 12:57:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Justyna Grześkowiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-20 12:57:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1158 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »