ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zadania Wydziału

Akapit nr 1 - brak tytułu

I. Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
w zakresie:
1) Wydawania zezwoleń na świadczenia usług komunalnych,
2) Organizacji akcji porządkowych.
3) Odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych,
4) Przyjmowania i weryfikacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
5) Wydawania decyzji określających wysokość opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi,
6) Umarzanie i rozłożenie na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7) Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości,
8) Nadzór nad wywiązywaniem się właścicieli nieruchomości z obowiązku przyłączenia do istniejącej
sieci kanalizacji sanitarnej,
9) Prowadzanie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych
i opróżniania zbiorników,
10) Edukacja ekologiczna w zakresie kompetencji wydziału,
11) Utrzymanie wysypisk, ich eksploatacja i rekultywacja,
12) Prowadzenie spraw związanych z usuwaniem porzuconych pojazdów na drogach gminnych
i parkingach,
13) Prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami niebezpiecznymi, dzikimi wysypiskami,
zbieraniem i magazynowaniem odpadów na nieruchomościach,
14) Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
II. Realizacja zadań z zakresu rolnictwa.
1) Prowadzenie spraw związanych z powszechnym spisem rolnym,
2) Prowadzenie czynności związanych z wyborami do walnych zgromadzeń izb rolniczych,
3) Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami
atmosferycznymi.
III. Realizacja zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa:
1) Zadania wynikające z ustawy prawo ochrony środowiska:
a) przygotowywanie i aktualizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska,
b) realizacja zadań wynikających z Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Świebodzin,
c) realizacja zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza dla strefy lubuskiej,
d) nakazywanie wykonania niezbędnych urządzeń zabezpieczających wodę przed
zanieczyszczeniem, zabranianie wprowadzania ścieków do wody w przypadku wprowadzenia
przez właściciela gruntu ścieków nienależycie oczyszczonych,
e) nadzór nad substancjami, pyłami i zanieczyszczeniami wprowadzanymi do środowiska przez
osoby fizyczne,
2) Zadania wynikające z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:
a) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
3) Zadania wynikające z ustawy prawo geologiczne i górnicze:
a) przygotowywanie postanowień i opinii w zakresie prowadzenia prac geologicznych oraz
rekultywacji terenów poeksploatacyjnych,
4) Zadania wynikające z ustawy o ochronie przyrody:
a) wydawanie decyzji w sprawie wycinki drzew i krzewów oraz rozpatrywanie zgłoszeń w sprawie
wycinki drzew i krzewów,
b) prowadzenie postępowań dotyczących naliczenia kar za wycinką drzew lub krzewów bez
wymaganego zezwolenia,
c) zlecanie i nadzór prac w zakresie usuwania oraz pielęgnacji drzew i krzewów rosnących na
terenach gminnych.
5) Zadania wynikające z ustawy o odpadach i ustawy o odpadach wydobywczych:
a) opiniowanie, w formie postanowień, wniosków o wydanie decyzji na prowadzenie działalności
gospodarczej, w wyniku której powstają odpady niebezpieczne.
6) Zadania wynikające z prawa łowieckiego:
a) opiniowanie rocznych planów kół łowieckich.
7) Zadania wynikające z ustawy o ochronie roślin:
a) przyjmowanie informacji o pojawieniu się chorób, szkodników i chwastów.
8) Zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii:
a) wydawanie zezwoleń na uprawy maku i konopi.
9) Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt:
a) szacowanie wartości rynkowej zwierząt, ustalenie odszkodowania za zwierzęta zabite z nakazu
Inspekcji Weterynaryjnej oraz zwierzęta padłe, a także sprzętu i pasz zniszczonych z nakazu
Inspekcji Weterynaryjnej.
b) inne zadania przewidziane w ustawie o ochronie zwierząt.
10) Realizacja zadań w zakresie realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt w tym:
a) prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami oraz dotyczących współpracy ze
schroniskiem dla bezdomnych zwierząt,
b) przygotowywanie programu opieki nad zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt,
c) organizowanie akcji wyłapywania bezpańskich psów.
- pkt 11 o brzmieniu:
11) Realizacja zadań w zakresie przepisów porządkowych dla osób utrzymujących zwierzęta
gospodarskie".
- pkt 12 o brzmieniu:
12) Realizacja zadań w zakresie przepisów porządkowych dla osób utrzymujących zwierzęta
domowe, w tym wydawanie zezwoleń i prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń na
utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne.
- pkt 13 o brzmieniu:
13) Prowadzenie zbiórki i utylizacji padłych zwłok zwierzęcych z terenu Gminy.
IV. Zadania inne
1) Prowadzenie rozliczeń opłat za korzystanie ze środowiska przez Urząd (zbiorcze zestawienie
informacji).
2) Aktywne poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania zadań.
3) Dofinansowanie wymiana źródeł ciepła.
4) Obsługa zgłaszających dane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
5) Zadania związane z obszarem Aglomeracji Świebodzin (sprawozdawczość, aktualizacja).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Obuchanicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-13 15:09:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Wolański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-13 15:10:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-04 11:49:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
737 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Kontakt z pracownikami

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kierownik Marta Obuchanicz – wydawanie decyzji środowiskowych, pokój 42 tel. 684750910
 
Starszy Specjalista Łukasz Kasza – wycinka drzew, ochrona środowiska, pokój 63 tel. 684750923
 
Inspektor Dorota Olenowicz - ochrona środowiska, pokój 63 tel. 684750923
 
Inspektor Wioleta Turkowska-Kucharska - ochrona środowiska, pokój 63 tel. 684750923
 
Inspektor Paulina Banachowska - gospodarka odpadami, pokój 43, tel. 684750909
 
Inspektor Justyna Grześkowiak -  gospodarka odpadami, pokój 43, tel. 684750909
 
Inspektor Monika Topolska - gospodarka odpadami, pokój 43, tel. 684750909
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Obuchanicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-13 15:16:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Wolański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-13 15:21:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-05 12:01:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
735 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »