ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2022-10-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Gminy Świebodzin na 2022 rok
Nr aktu prawnego
1478/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 166/6, położonej przy ul. Łąki Zamkowe
Nr aktu prawnego
1477/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Gminy Świebodzin na 2022 rok
Nr aktu prawnego
1476/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
Nr aktu prawnego
XLVI/617/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu i dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nr aktu prawnego
XLVI/616/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
Nr aktu prawnego
XLVI/615/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świebodzin, określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw a także zasady przyznawania nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu nagród
Nr aktu prawnego
XLVI/614/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie 5. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr XXXI/407/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chociule po południowej stronie drogi wojewódzkiej numer 276 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 78 poz. 1064 z dnia 02.07.2009r.), zmieniony uchwałą nr XXIX/426/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 lutego 2017r. oraz zmieniony uchwałą nr XIII/206/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 listopada 2019 r. (op. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia z 12 grudnia 2019r. poz. 3381), której tekst jednolity ogłoszony został uchwałą nr XVII/250/2020 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 8 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 25 maja 2020r. poz. 1405) i sprostowany Obwieszczeniem Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 czerwca 2020 r., stanowiącym załącznik do uchwały nr XVII/276/2020 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 czerwca 2020
Nr aktu prawnego
XLVI/613/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia Świebodzińskiego Związku Powiatowo-Gminnego
Nr aktu prawnego
XLVI/612/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzin na lata 2022-2034
Nr aktu prawnego
XLVI/611/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji