ˆ

Prawo lokalne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXX/395/09Drukuj informacjęAkt prawny: XXX/395/09

Szczegóły informacji

XXX/395/09

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXX/09

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia

Data podjęcia/podpisania: 2009-04-29

Tytuł aktu:

uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin

Treść:

Uchwała Nr XXX/395/2009
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 29 kwietnia 2009r.
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.
zm.) w związku z uchwałą Nr VIII/81/2007 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 kwietnia 2007r.
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Świebodzin zmienioną uchwałami: nr X/120/2007 Rady Miejskiej
w Świebodzinie z dnia 28 czerwca 2007r. i nr XX/250/2008 Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 29 kwietnia 2008r., uchwala się, co następuje:
§ 1.
Uchwala się zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i
gminy Świebodzin” uchwalonego uchwałą nr XXXI/372/01 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia
29 maja 2001r. i zmienionego uchwałą Nr XXII/222/04 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30
sierpnia 2004r. oraz uchwałą nr XL/361/05 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 3 listopada 2005r.
§ 2.
Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:
1) załącznik nr 1 – ujednolicony tekst zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Świebodzin;
2) załącznik nr 2 – wyciąg z ujednoliconego rysunku nr 2 „Uwarunkowania i kierunki zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Świebodzin” w skali 1:25000 (arkusz nr 1) wraz z legendą
(arkusz nr 2);
3) załącznik nr 3 – „Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmian
studium”.
§ 3.
Zmiana studium, o której mowa w § 1 obejmuje:
1) wprowadzenie do ustaleń tekstowych studium w części II „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”,
zmian w rozdziale 5 „Kierunki rozwoju struktury funkcjonalno – przestrzennej oraz zasady
kształtowania ładu przestrzennego”, w podrozdziałach:
a) 5.2 „Kierunki modernizacji i rozwoju terenów wiejskich” (str. 47 i 49),
b) 5.3 „Kierunki rozwoju zabudowy mieszkalnej i usługowej” (str. 52),
c) 5.4 „Kierunki rozwoju terenów produkcji i usług” (str. 52),
oraz w rozdziale 9 „Zestawienie obszarów objętych obowiązkiem opracowania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego” (str. 57) poprzez uzupełnienie dotychczas obowiązujących
ustaleń zapisami w brzmieniu określonym w ujednoliconym tekście studium;
2) wprowadzenie zmian w części graficznej studium, na rysunku nr 2 „Uwarunkowania i kierunki
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin” w zakresie przeznaczenia terenów
określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Olesiak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bożena Piotrowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-05-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-05-05 09:20:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bożena Piotrowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-05-05 09:20:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bożena Piotrowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-12-16 13:07:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5927 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony