ˆ

Prawo lokalne

Pobierz dane XMLAkt prawny: III/9/02Drukuj informacjęAkt prawny: III/9/02

Szczegóły informacji

III/9/02

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: I/2007

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie:

Data podjęcia/podpisania: 2002-12-12

Tytuł aktu:

w sprawie: zmian planów dochodów i wydatków budżetowych na 2002 rok.

Treść:


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ), art.124 ust.1 pkt 2,9 i 10 i ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz.1014 ze zmianami),art.3 pkt 4, 6 i 8, art. 4 pkt 1,7 i 10 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 - 2002 (Dz.U. Nr 150 poz. 983 ze zmianami).

uchwala się, co następuje :

§ 1
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę : 615.851
(słownie:sześćsetpiętnaścietysięcyosiemsetpięćdziesiątjedenzłotych).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 201.409
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 201.409

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - 5.056
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 5.056

Dział 758 - Różne rozliczenia - 5.299
- subwencje ogólne z budżetu państwa - 5.299
w tym: część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - 5.299

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 156.586
- wpływy z usług - 145.400
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 11.186

Dział 853 - Opieka społeczna - 105.270
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 99.000
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł - 6.270

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 2.155
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 2.155

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 140.076
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 40.076
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł - 100.000

§ 2
Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę : 970.841
(słownie: dziewięćsetsiedemdziesiąttysięcyosiemsetczterdzieścijedenzłotych).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 852.370
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - 852.370

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - 3.000
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 3.000

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 115.400
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 115.400

Dział 853 - Opieka społeczna - 71
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 71

§ 3
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: 590.320
(słownie: pięćsetdziewięćdziesiąttysięcytrzystadwadzieściazłotych).

Dział 710 - Działalność usługowa - 26.550
Rozdział 71035 - Cmentarze - 26.550
- wydatki bieżące - 26.550
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.850

Dział 750 - Administracja publiczna - 10.000
Rozdział 75023 - Urzędy gmin - 10.000
- wydatki bieżące - 10.000
w tym: pochodne od wynagrodzeń - 10.000

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 760

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 760
- wydatki bieżące - 760
w tym: wynagrodzenia - 760

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 134.809
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 65.299
- wydatki bieżące - 65.299
w tym: wynagrodzenia - 45.299
Rozdział 80104 - Przedszkola przy szkołach podstawowych - 3.476
- wydatki bieżące - 3.476
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.260

Rozdział 80110 - Gimnazja - 54.848
- wydatki bieżące - 54.848

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 11.186
- wydatki bieżące - 11.186

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 13.400

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 13.400
- wydatki bieżące - 5.400
- wydatki majątkowe - 8.000

Dział 853 - Opieka społeczna - 175.270

Rozdział 85315 - Dodatki mieszkaniowe - 70.000
- wydatki bieżące - 70.000

Rozdział 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 99.000
- wydatki bieżące - 99.000

Rozdział 85319 - Ośrodki pomocy społecznej - 4.270
- wydatki majątkowe - 4.270

Rozdział 85395 - Pozostała działalność - 2.000
- wydatki bieżące - 2.000

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 32.955

Rozdział 85404 - Przedszkola - 30.800
- wydatki bieżące - 30.800
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 29.100

Rozdział 85495 - Pozostała działalność - 2.155
- wydatki bieżące - 2.155

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 140.076

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic,placów i dróg - 40.076
- wydatki bieżące - 40.076

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 100.000
- wydatki majątkowe - 100.000

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 30.500

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 30.500
- wydatki bieżące - 30.500

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - 26.000

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej - 26.000
- wydatki bieżące - 20.000
- wydatki majątkowe - 6.000

§ 4
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę : 945.310
(słownie:dziewięćsetczterdzieścipięćtysięcytrzystadziesięćzłotych).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 266.785

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 118.704
- wydatki bieżące - 118.704

Rozdział 70095 - Pozostała działalność - 148.081
- wydatki bieżące - 130.000
- wydatki majątkowe - 18.081

Dział 710 - Działalność usługowa - 37.918

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 1.918
- wydatki bieżące - 1.918

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 36.000
- wydatki bieżące - 36.000

Dział 750 - Administracja publiczna - 448.593

Rozdział 75023 - Urzędy gmin - 448.593
- wydatki bieżące - 448.593
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 431.348

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 760

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 760
- wydatki bieżące - 760
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 427

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 70.000

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. - 70.000
- wydatki bieżące - 70.000
w tym: wydatki na obsługę j.s.t. - 70.000

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 839

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 437
- wydatki bieżące - 437
w tym: dotacja - 437

Rozdział 80110 - Gimnazja - 402
- wydatki bieżące - 402
w tym: dotacja - 402

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 2.944

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 2.944
- wydatki bieżące - 2.944
w tym: wynagrodzenia - 144

Dział 853 - Opieka społeczna - 55.471

Rozdział 85303 - Ośrodki wsparcia - 5.400
- wydatki bieżące - 5.400

Rozdział 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 50.000
- wydatki bieżące - 50.000

Rozdział 85395 - Pozostała działalność - 71
- wydatki bieżące - 71

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 62.000

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - 62.000
- wydatki bieżące - 62.000

§ 5
Budżet Gminy po zmianach wynosi :

DOCHODY 43.717.868
WYDATKI 42.954.615

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2003-07-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2003-07-03 11:36:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adam Lipczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2003-07-03 11:36:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adam Lipczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2003-07-03 11:36:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1295 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony