ˆ

Prawo lokalne

Pobierz dane XMLAkt prawny: V/30/07Drukuj informacjęAkt prawny: V/30/07

Szczegóły informacji

V/30/07

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: I/2007

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie:

Data podjęcia/podpisania: 2007-01-12

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007

Treść:


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit."d" oraz lit."i", pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm. ) oraz art. 86 ust. 1, art.165 ust. 1, 2, 3, art. 173 ust. 1, 4, art.184 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, ust. 2, ust. 3, art. 188 ust. 2 i art.195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.). Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 75.633.115 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2
Wydatki budżetu gminy w wysokości 75.433.115 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 :

1. Wydatki bieżące w wysokości: 53.967.820 zł w tym:
1) Wynagrodzenia19.349.181 zł.
2) Pochodne od wynagrodzeń 3.975.262 zł.
3) Dotacje2.706.750 zł.
4) Wydatki na obsługę długu publicznego5.403 zł.
5) Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń 128.637 zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości: 21.465.295 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym wydatki na programu i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3
1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 200.000 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat pożyczki.
2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 5

§ 4
W budżecie tworzy się rezerwę ogólna w wysokości 20.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

§ 5
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 6
1. Ustala się dochody w kwocie 500.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala wydatki w kwocie 480.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie 20.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
Zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 7
1. Dotacje podmiotowe dla:
1) Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Świebodzinie w wysokości 12.000 zł,
2) Gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1.509.373 zł,
3) Działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli i szkół na łaczną kwotę: 198.377 zł,
Zgodnie z załącznikiem nr 9

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależace do sektora finansów publicznych:
1) na działalność pożytku publicznego na łączną kwotę 581.000 zł.
2) na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych na łączna kwotę 400.000 zł.
Zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 8
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 9
1. Okresla się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w maksymalnej wysokości 500.000 zł.
2. Określa się maksymalną wysokość poręczeń w roku budżetowym do łącznej kwoty 17.234.836 zł.
3. Określa się kwotę 4.500.000 zł do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 10
Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł.
2. Zaciągania zobowiązań:
1) Na sfinansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w załączniku nr 4
2) Z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 1.500.000 zł.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. Upoważnienia w drodze zarządzenia kierowników (dyrektorów) jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rodzaju klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzen oraz wydatków majatkowych.
5. Udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 17.234.836 zł.
6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 12
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.

§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Olesiak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-02-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-02-09 14:59:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adam Lipczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-02-09 14:59:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adam Lipczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-02-09 14:59:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1713 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony