ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w pierwszym obrębie Świebodzina pomiędzy ul. Wojska Polskiego a ul. Strzelecką
Nr aktu prawnego
XXX/408/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia braku naruszenia ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w pierwszym obrębie Świebodzina pomiędzy ul. Wojska Polskiego a ul. Strzelecką
Nr aktu prawnego
XXX/407/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XXX/406/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/353/2021 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Świebodzin 2030
Nr aktu prawnego
XXX/405/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Świebodzin, sposobu rozliczania tych dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadań
Nr aktu prawnego
XXX/404/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nr aktu prawnego
XXX/403/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości gminnych położonych w obrębach Chociule i Grodziszcze odpłatnymi służebnościami przesyłu
Nr aktu prawnego
XXX/402/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia w 2021 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, niestanowiących wyłącznej własności Gminy
Nr aktu prawnego
XXX/401/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Nr aktu prawnego
XXX.400.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzin na lata 2021-2031
Nr aktu prawnego
XXX.399.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji