ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu i dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nr aktu prawnego
XLIII/585/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży gminnej nieruchomości gruntowej położonej w 3 obrębie Świebodzina
Nr aktu prawnego
XLIII/584/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nabycia przez Gminę Świebodzin od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w 3 obrębie miasta Świebodzin
Nr aktu prawnego
XLIII/583/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży gminnej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Chociule
Nr aktu prawnego
XLIII/582/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej położonej w obrębie Glińsk odpłatną służebnością przesyłu
Nr aktu prawnego
XLIII/581/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świebodzin, określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw a także zasady przyznawania nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu nagród
Nr aktu prawnego
XLIII/580/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka „Akacjowe Maluszkowo” w Świebodzinie oraz nadania mu Statutu
Nr aktu prawnego
XLIII/579/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XXX/406/2021 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XLIII/578/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Borów gm. Świebodzin
Nr aktu prawnego
XLIII/577/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia braku naruszenia ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Borów gm. Świebodzin
Nr aktu prawnego
XLIII/576/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji