ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o zebraniu materiałów do wydania decyzji dla inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.1.21.3.2021.KS

Informacja ogłoszona dnia 2021-08-16 12:37:49 przez Katarzyna Smolińska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, 2021-08-16
 
PP.6733.1.21.3.2021.KS 
 
 
OBWIESZCZENIE
O ZEBRANIU MATERIAŁÓW
DO WYDANIA DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO      
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r., poz. 741 ze zm.)  oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz. U. z 2021r., poz. 735) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony występujące w postępowaniu podjętym na wniosek wniosek ZWKiUK Sp. z o.o., w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pani Małgorzata Dobrowolska, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową istniejących odcinków sieci wodociągowej w obrębie ul. Topolowej w obrębie 0002,2 Świebodzina na działkach o nr ewid. 374, 630/3, 617/4, 390, 386/14, 385/6, 382/10, 379/1, iż Wydział Planowania Przestrzennego zgromadził niezbędne uzgodnienia z Zarządem Dróg Powiatowych (postanowienie z dnia 19.07.2021r., znak: DG.673.97.2021.MW) w zakresie inwestycji w pasie drogi powiatowej i ustalenia z Zarządcą dróg gminnych (pismo z dnia 14.07.2021r., znak: IZD.0124.1.147.2021.NB) w zakresie inwestycji w pasie drogi gminnej oraz inne dowody i materiały do wydania decyzjiw powyższej sprawie.
Ponadto w oparciu o art. 53 ust 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r., poz. 741 ze zm.) z braku zajęcia stanowiska w terminie 2 tygodni przez Starostę Świebodzińskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych oraz przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przyjęto, iż brzmienie projektu decyzji przesłanego do uzgodnień pismem znak: PP.6733.1.21.2.2021.KS (zwrotne potwierdzenie odbioru z dnia 16.07.2021r. oraz 19.07.2021r.) nie budzi zastrzeżeń – uzgodnienia uważa się za dokonane.  
Wobec powyższego informuję, że strona lub jej pełnomocnik może zapoznać się z aktami sprawy i złożyć końcowe oświadczenie w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Świebodzinie w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 02.09.2021r. Po tym terminie, w przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych dowodów i materiałów, zostanie wydana decyzja jak określono na wstępie. 
Możliwość zapoznania się z aktami sprawy nie jest obowiązkiem lecz wyłącznie uprawnieniem, z którego strona lub jej pełnomocnik nie musi, ale może skorzystać . 
Sprawę prowadzi w/w Wydział (pok. nr 18, I piętro) Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Smolińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-16 12:33:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Smolińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-16 12:37:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Smolińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-16 12:53:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
88 raz(y)