ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o zebraniu materiałów do wydania decyzji dla inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.2.33.3.2021.KS

Informacja ogłoszona dnia 2021-08-16 12:46:13 przez Katarzyna Smolińska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, 2021-08-16
 
PP.6733.2.33.3.2021.KS 
 
OBWIESZCZENIE
O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DO WYDANIA DECYZJI
DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO      
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r., poz. 741 ze zm.)  oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz. U. z 2021r., poz. 735) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony występujące w postępowaniu podjętym na wniosek Pani Wioletty Noski, Pani Edyty Kałach, Pani Bożeny Bosy, Pana Arkadiusza Bosy, Pana Grzegorza Treszczyńskiego, Pana Krzysztofa Klaczek, w imieniu których z pełnomocnictwa występuje Pan Robert Bojko,w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz przepompownią ścieków kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. 36/1, 36/2, 36/3, 35/53, 40/6, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 40/7, 40/8, 40/9, 40/10 położonych w obrębie 0020 Wilkowo, gmina Świebodzin, iż Wydział Planowania Przestrzennego zgromadził niezbędne uzgodnienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni Zielona Góra w zakresie melioracji wodnych (postanowienie z dnia 05.08.2021r., znak: WR.ZPU.7.522.1092.2021.SL) i ustalenia z Zarządcą dróg gminnych (pismo z dnia 22.07.2021r., znak: IZD.0124.1.156.2021.NB) w zakresie inwestycji w pasie drogi gminnej oraz dowody i materiały do wydania decyzjiw powyższej sprawie.
Ponadto w oparciu o art. 53 ust 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r., poz. 741 ze zm.) z braku zajęcia stanowiska w terminie 2 tygodni przez Starostę Świebodzińskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych przyjęto, iż brzmienie projektu decyzji przesłanego do uzgodnień pismem znak: PP.6733.2.33.2.2021.KS (zwrotne potwierdzenie odbioru z dnia 22.07.2021r.) nie budzi zastrzeżeń – uzgodnienia uważa się za dokonane.  
Wobec powyższego informuję, że strona lub jej pełnomocnik może zapoznać się z aktami sprawy i złożyć końcowe oświadczenie w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Świebodzinie w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 02.09.2021r. Po tym terminie, w przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych dowodów i materiałów, zostanie wydana decyzja jak określono na wstępie. 
Możliwość zapoznania się z aktami sprawy nie jest obowiązkiem lecz wyłącznie uprawnieniem, z którego strona lub jej pełnomocnik nie musi, ale może skorzystać . 
Sprawę prowadzi w/w Wydział (pok. nr 18, I piętro) Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Smolińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-16 12:43:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Smolińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-16 12:46:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Smolińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-16 12:53:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
107 raz(y)