ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego GN.6220.9.2022.MO

Informacja ogłoszona dnia 2022-06-22 14:00:35 przez Marta Obuchanicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, 2022-06-10
GN.6220.9.2022.ŁK
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania         
 
Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 2389 ze zm.)
 
zawiadamiam, że
 
z wniosku przedsiębiorstwa Sun Hunter 37 Sp. z o.o. ul. Krasickiego 36A, 30-503 Kraków zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 98/2 obręb Nowy Dworek, gmina Świebodzin.  Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2021r. poz. 2389 ze zm.), Burmistrz Świebodzina wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, w tym wgląd do dokumentacji prowadzonej w jego trakcie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Sprawę prowadzi Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2, tel. 684750923.
 
Pouczenie
Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2021., poz. 735 ze zm.), w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
 
                                                                     
                                                                                    z up. Burmistrza
                                                                                    Kierownik Wydziału
                                                                                   Gospodarki Nieruchomościami
                                                                                   i Ochrony Środowiska
                                                                                   Maciej Kuś
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Obuchanicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-22 14:00:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Obuchanicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-22 14:00:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Obuchanicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-22 14:00:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
50 raz(y)