Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GOŚ.6220.10.2023.MO

Informacja ogłoszona dnia 2023-09-13 08:20:52 przez Marta Obuchanicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, 2023-09-12
GOŚ.6220.10.2023.MO
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania         
 
Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.)
 
zawiadamiam, że
 
z wniosku przedsiębiorstwa Asbud Sp. z o. o. Sp. k.  w imieniu którego działa pani Urszula Jagła zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (etap 1) wraz z budową infrastruktury drogowej budowa budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (etap 2). Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.), Burmistrz Świebodzina wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, w tym wgląd do dokumentacji prowadzonej w jego trakcie.
Sprawę prowadzi Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2, tel. 684750910.
 
Pouczenie
Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2023., poz. 775), w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
 
 
 
                                                                          z up. Burmistrza
                                                                          Kierownik Wydziału
                                                                          Ochrony Środowiska
                                                                          i Gospodarki Odpadami
                                                                          Marta Obuchanicz
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Obuchanicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-13 08:20:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Obuchanicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-13 08:20:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Obuchanicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-13 08:20:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
73 raz(y)