ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GN.6220.8.2021.MO

Informacja ogłoszona dnia 2021-04-09 08:13:58 przez Marta Obuchanicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, 2021-04-07
GN.6220.8.2021.MO
 
 
ZAWIADOMIENIE
   o wszczęciu postępowania         
 
Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247)
 
zawiadamiam, że
z wniosku pani Izy Michałek działającej w imieniu Elektrowni PV 62 Sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 11 w obrębie Grodziszcze. Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2021r. poz. 247), Burmistrz Świebodzina wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia. W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, w tym wgląd do dokumentacji prowadzonej w jego trakcie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. Sprawę prowadzi Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2, tel. 684750923.
 
Pouczenie
Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2020r., poz. 256 z późn. zm.), w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
 
 
               z up. Burmistrza
 Kierownik Wydziału Gospodarki   
 Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
               Maciej Kuś
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Obuchanicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-09 08:12:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Obuchanicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-09 08:13:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Obuchanicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-09 08:13:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
73 raz(y)