ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wszczęciu postępowania administracyjnego i zebraniu materiałów do wydania decyzji dla inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.2.13.2021.KS

Informacja ogłoszona dnia 2021-04-13 12:03:12 przez Katarzyna Smolińska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, 2021-04-13
 
PP.6733.2.13.1.2021.KS   
 
OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 
I ZEBRANIU MATERIAŁÓW DO WYDANIA DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 
 
 
Zgodnie z art. 61 § 1, art. 7 i 8, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowani i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz występujące strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora Pani Moniki Karczyńskiej Klaczek, Pana Mariusza Futyma oraz Pana Krystiana Gryglik, w imieniu których z pełnomocnictwa występuje Pan Józef Tustanowski, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka sieci wodociągowej  rozdzielczej oraz odcinak sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na działce o nr ewid. 35/37 położonej w obrębie 0020 Wilkowo, gmina Świebodzin oraz o zgromadzeniu niezbędnych dowodów i materiałów do wydania decyzji w powyższej sprawie.  
Wobec powyższego informuję, że strona lub jej pełnomocnik może zapoznać się z aktami sprawy i złożyć końcowe oświadczenie w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Świebodzinie w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 03.05.2021r. Po tym terminie, w przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych dowodów i materiałów, zostanie wydana decyzja jak określono na wstępie.
Możliwość zapoznania się z aktami sprawy nie jest obowiązkiem lecz wyłącznie uprawnieniem, z którego strona lub jej pełnomocnik nie musi, ale może skorzystać.       
Informuję jednocześnie, iż zgodnie z art. 49a kpa strony postępowania zawiadamiane będą o decyzji i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenia publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świebodzin (www.bip.swiebodzin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń UM w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2 z uwagi na fakt, iż w powyższym postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. Zawiadomienie takie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. 
Sprawę prowadzi Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, pokój nr 50. 
Pouczenie:
Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy k.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadamiać organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 
Z uwagi na stan epidemii i podjęte działania, mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz ryzyka zakażenia, ograniczona została możliwość osobistego stawiennictwa w Urzędzie Miasta i Gminy Świebodzin. W związku z powyższym, w przypadku wyrażenia woli skorzystania z uprawnienia zapoznania się z aktami  sprawy, osobiste stawiennictwo w siedzibie organu możliwe będzie wyłącznie po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty - nr telefonu: 684755919.      

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Smolińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-13 11:57:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Smolińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-13 12:03:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Smolińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-13 12:03:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
299 raz(y)