ˆ

Muzeum Regionalne w Świebodzinie

Szczegóły informacji

Statut

Informacja ogłoszona dnia 2007-11-07 13:17:55 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

W uzgodnieniu:
MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Statut Muzeum Regionalnego w Świebodzinie

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Muzeum Regionalne w Świebodzinie zwane dalej Muzeum działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach / Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668 /, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136 / oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

1. Organizatorem Muzeum jest Gmina Świebodzin.
2. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Świebodzin pod nr 2 dnia 16.10.1997 r. i posiada osobowość prawną.

§ 3

Gmina Świebodzin zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum.

§ 4

Siedzibą Muzeum jest Świebodzin, a terenem działania obszar Powiatu Świebodzińskiego.

§ 5

Muzeum używa pieczęci z nazwą Muzeum w pełnym brzmieniu: “Muzeum Regionalne w Świebodzinie”.

II. Cele i zadania Muzeum

§ 6

Celem Muzeum jest działalność określona w art. 1 ust. 1 ustawy o muzeach.

§ 7

Muzeum realizuje cele określone w § 6 przez:

1/ gromadzenie zbiorów z historii, sztuki, techniki, archeologii i etnografii oraz przyrody i geologii regionu świebodzińskiego drogą zakupów, darowizn, depozytów i pozyskiwania w wyniku penetracji terenowych,
2/ inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów,
3/ przechowywanie zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie w sposób dostępny dla celów naukowych,
4/ zabezpieczanie i konserwację muzealiów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie stanowisk archeologicznych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody,
5/ organizowanie wystaw stałych i czasowych,
6/ prowadzenie działalności naukowej i edukacyjnej,
7/ udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i edukacyjnych,
8/ zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów,
9/ prowadzenie działalności wydawniczej,
10/ gromadzenie księgozbioru muzealnego.

III. Organizacja Muzeum

§ 8

W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą następujące działy :
1/ Dział Historyczno-Archeologiczny
2/ Dział Sztuki
3/ Dział Historii Regionalnej.

§ 9

Zakres zadań działów oraz samodzielnych stanowisk określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Muzeum.

IV. Nadzór i zarządzanie Muzeum

§ 10

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a bezpośredni Gmina Świebodzin.

§ 11

1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Gmina Świebodzin.
2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.
3. Rada Muzeum składa się z 6 osób.

§ 12

Muzeum zarządzane jest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Zarząd Miejski w Świebodzinie na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§ 13

1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny.
2. Do zakresu działania dyrektora Muzeum należy w szczególności:

1/ ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,
2/ ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,
3/ reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,
4/ przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
5/ naczelna redakcja wydawnictw muzealnych,
6/ wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,
7/ sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną,
8/ zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy.

V. Majątek i finanse Muzeum

§ 14

Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

§ 15

Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 16

Działalność Muzeum jest finansowana z budżetu Gminy Świebodzin, środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

§ 17

Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych oraz majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób, tj. dyrektora i głównego księgowego lub osób przez nich upoważnionych.

VI. Przepisy końcowe

§ 18

1. Przekształcenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Gmina Świebodzin na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
2. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dyrektor
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-11-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dyrektor
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-11-07 13:16:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Wolański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-11-07 13:17:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-09-28 08:48:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2807 raz(y)