Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Szczegóły informacji

Zadania wydziału GKiM

Informacja ogłoszona dnia 2008-01-24 10:32:09 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

                Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tut. Urzędu zwraca się z prośbą o zmianę zaktualizowanych informacji zadań Wydziału w celu wprowadzenia ich do Biuletynu Informacji Publicznej oraz tabliczek informacyjnych przy drzwiach pokoi.
 
Zadania Wydziału GKiM
 
1) Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki mieszkaniowej w tym między innymi:
a) planowanie gospodarki mieszkaniowej,
b) prowadzenie ewidencji zasobów mieszkaniowych Gminy,
c) zbieranie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych oraz przygotowanie zestawienia do publikacji i udostępniania danych,
d) wskazywanie osób, z którymi zawarta zostanie umowa najmu,
e) wyrażanie zgody na zamianę mieszkań komunalnych,
f) prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami za niedostarczenie lokali socjalnych osobom z orzeczonymi uprawnieniami do ich otrzymania, zajmujących lokale w zasobach innych niż gminne (osoby prywatne, spółdzielnie mieszkaniowe).
2) Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem miejskiej kanalizacji deszczowej m.in. w:
a) bieżące utrzymanie i eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej,
b) wydawanie warunków, zgód na włączenia do sieci.
3) Prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo wodne:
a) ustalenie linii brzegowej wód,
b) naliczanie opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej,
c) udzielanie dotacji na bieżące utrzymanie wód oraz utrzymanie i eksploatację urządzeń służących do melioracji wodnych oraz do prowadzenia racjonalnej gospodarki na gruntach zmeliorowanych i utrzymywanie wód, ochrony przed powodzią, odwadniania gruntów zabudowanych lub zurbanizowanych,
d) wydawaniem opinii do pozwoleń wodnoprawnych z zakresu gospodarki wodnej,
e) bieżące utrzymanie i eksploatacja rowów melioracyjnych i zbiorników wodnych będących własnością Gminy.
4) Prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo energetyczne:
a) nadzór i eksploatacja oświetlenia ulicznego w Gminie Świebodzin (bieżące remonty i naprawy),
b) opracowanie projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
5) Prowadzenie spraw związanych z utrzymywaniem, nadzorem i administrowaniem nad cmentarzami komunalnymi, a w zakresie objętym porozumieniami z Wojewodą, także cmentarzami wojennymi w szczególności:
a) bieżące utrzymanie terenów cmentarzy, remonty infrastruktury,
b) prowadzenie ewidencji pochowanych na cmentarzu,
c) rozliczanie przyznanych środków na utrzymanie cmentarzy,
d) współudział w tworzeniu cmentarza.
6) Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem szaletów miejskich, w tym m.in. bieżące utrzymanie i remonty.
7) Obsługa Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w tym udzielanie informacji i wydawanie zaświadczeń z Ewidencji Działalności Gospodarczej.
8) Prowadzenie ewidencji ,,innych obiektów’’, w których świadczone są usługi hotelarskie (agroturystyka).
9) Realizacja zadań wynikających z ustawy o transporcie drogowym poprzez wydawanie licencji na wykonywanie przewozów osób na terenie Gminy Świebodzin.
10) Realizacja zadań wynikających z ustawy o Publicznym Transporcie Zbiorowym.
11) Realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym wydawania zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych.
12) Prowadzenie spraw dotyczących spółek prawa handlowego z udziałem Gminy:
a) Zakładem Wodociągów, Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o. o.,
b) Świebodzińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
c) Koordynacja i współpraca z Inicjatywą Mieszkaniową „KZN-Zachodni” Sp. z. o. o.
13) Realizacja zadań w zakresie realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w tym:
a) prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami oraz dotyczących współpracy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt,
b) przygotowywanie programu opieki nad zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt,
c) organizowanie akcji wyłapywania bezpańskich psów.
14) Realizacja zadań w zakresie przepisów porządkowych dla osób utrzymujących zwierzęta gospodarskie.
15) Realizacja zadań w zakresie przepisów porządkowych dla osób utrzymujących zwierzęta domowe, w tym:
a) wydawanie zezwoleń i prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne,
b) organizowanie i utrzymanie wybiegów dla psów.
16) Prowadzenie zbiórki i utylizacji padłych zwłok zwierzęcych z terenu Gminy.
17) Prowadzenie spraw związanych z remontami budynków komunalnych.
18) Utrzymanie gminnych palców zabaw, miejsc rekreacji i siłowni zewnętrznych w tym:
a) przeglądy techniczne,
b) naprawy i bieżące remonty urządzeń.
19) Utrzymywanie świetlic wiejskich oraz współpraca w tym zakresie z sołectwami
a) nadzór nad najmem świetlic wiejskich,
b) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem remontów na świetlicach wiejskich.
20) Nadzór nad zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
21) Utrzymanie małej architektury miejskiej, studni i fontann miejskich.
22) Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie:
a) w zakresie utrzymania zieleni komunalnej, w tym parków, skwerów, terenów zielonych,
b) utrzymania czystości i porządku na gminnych nieruchomościach.
23) Dokonywanie zakupu urządzeń komunalnych oraz utrzymanie urządzeń komunalnych.
24) Realizacja zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza dla strefy lubuskiej w zakresie kompetencji wydziału.
25) Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zgody na udostępnianie terenów gminnych na imprezy artystyczne lub rozrywkowe organizowane przez osoby prawne, osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, odbywające się poza stałą siedzibą albo w sposób objazdowy, uzgadnianie warunków techniczno-porządkowych imprezy z jej organizatorem

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krystyna Szylko
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Kowalczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-01-24 10:25:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Wolański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-01-24 10:32:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-13 09:21:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
29255 raz(y)