ˆ

Organizacje pozarządowe

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Świebodzin w 2022 roku

Informacja ogłoszona dnia 2021-12-02 14:38:20 przez Marta Mazur

Akapit nr 1 - brak tytułu

Akapit nr 2 - brak tytułu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym  i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Świebodzin w 2022 roku
I. Informacje ogólne:
  1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.)  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ ustawą”, Burmistrz Świebodzina zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych    w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej „ kandydatami” na członków komisji konkursowej oceniającej oferty zgłoszone w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie w/w ustawy.
  2. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.
 
II. Wymagania:
W skład komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
  1. Reprezentują organizację pozarządową lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, działające na terenie Gminy Świebodzin zgodnie z postanowieniami statutu lub z innymi dokumentami.
  2. Posiadają dobrą znajomość przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz ustawy o finansach publicznych.
  3. Nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert.
  4. Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.
 
III. Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:
  1. Ze zgłoszonych kandydatów zostanie wybranych dwóch członków, reprezentujących podmioty wyłonione  w przywołanej ustawie, do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej przez Burmistrza Świebodzina  w drodze zarządzenia.
  2. Jeżeli wybrani członkowie komisji konkursowej oceniającej złożone oferty, nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas, zgodnie z art. 15 ust. 2 da ustawy, komisja konkursowa będzie działać bez ich udziału.
  3. W przypadku barku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej ze strony organizacji pozarządowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w roku 2022, komisja konkursowa, zgodnie z art.15 ust. 2da ustawy, będzie działać bez ich udziału.
 
IV. Zadania Komisji Konkursowej:
 Zadania komisji konkursowej zostały określone w § 15 uchwały Nr XXXV/466/2021 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
 
V. Składanie dokumentów:
Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy złożyć w kopercie oznaczonej-„ Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych  Gminy Świebodzin w 2022 r.”  w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin.
 
VI. Termin składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w terminie – do dnia 30 grudnia 2021 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-02 14:37:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Mazur
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-02 14:38:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Mazur
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-02 14:38:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
19218 raz(y)