ˆ

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina z dnia 28 września 2015 r.

Informacja ogłoszona dnia 2015-09-29 15:20:18 przez Małgorzata Czaplińska

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Świebodzina
z dnia 28 września 2015 r.
 
Na podstawie art. 48 ust. 4 i ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)
informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Świebodzin”.
W oparciu o zapisy art. 48 w związku z art. 57 ust. 1 pkt. 2 i art. 58 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), Burmistrz Świebodzina w dniu 4.08.2015 r. zwrócił się z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz w dniu 11.09.2015 r. do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.  o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla  ww. dokumentu.

W odpowiedzi na wniosek:
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. pismem Nr WOOŚ.I.411.1.137.2015.DT z dnia 11 sierpnia 2015 r.  uzgodnił zamiar odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Świebodzin”.
- Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. opinią  Nr NZ.9022.408.2015.AD z dnia 23 września 2015 r. uzgodnił zamiar odstąpienia Gminy Świebodzin od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Świebodzin”.
    Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  dla dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Świebodzin”:
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Świebodzin (dalej PGN) określa strategię długoterminową, cele i zobowiązania Gminy Świebodzin do 2020 roku. Przeprowadzona w dokumencie analiza możliwości ograniczania emisji w mieście pozwoliła na określenie działań służących poprawie jakości powietrza na terenie Gminy Świebodzin, w tym redukcji emisji gazów cieplarnianych (CO2), ograniczania niskiej emisji, zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia zużycia energii finalnej.
Przewidziane do realizacji działania  będą miały zasięg lokalny (w granicach Gminy Świebodzin). Działania ujęte w PGN mają charakter prośrodowiskowy. W szczególności ukierunkowane są one na poprawię stanu powietrza atmosferycznego Gminy Świebodzin poprzez: wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprawę efektywności energetycznej budynków i urządzeń oraz ograniczenie emisji CO2 do atmosfery. Działania te wpisują się więc założenia pakietu klimatyczno- energetycznego (tzw. 3 x 20%) przedstawionego przez Komisję Europejską w 2008 r., które to Polska jako członek UE powinna realizować. Dokument ten spójny jest również z prawodawstwem krajowym dotyczącym efektywności energetycznej tj. przede wszystkim z ustawą prawo energetyczne i ustawą o efektywności energetycznej. Opracowanie wpisuję się również w założenia i jest zgodne z krajowymi dokumentami strategicznymi w tym zakresie tj. Polityką Energetyczną Polski do 2030 r. czy Strategią Rozwoju Kraju 2020.
Realizacja postanowień założonego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, jedynie w trakcie realizacji inwestycji mogą nastąpić krótkotrwałe oddziaływania na środowisko.  Wszystkie działania przewidziane do realizacji w ramach PGN dla Gminy Świebodzin mają z założenia na celu poprawę, jakości środowiska naturalnego, która to wpłynie pozytywnie na zdrowie i życie mieszkańców Gminy Świebodzin.
Powyżej przedstawione przesłanki zaważyły o decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia procedur strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Świebodzin”.
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                 Burmistrz Świebodzina
                                                                                                                                                       /-/ Dariusz Bekisz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Czaplińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-09-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Czaplińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-09-29 15:17:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Czaplińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-09-29 15:20:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Czaplińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-09-29 15:20:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2363 raz(y)