ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 10Drukuj informację Przetarg numer: 10

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 10

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: nieograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomość gruntowej będącej własnością Gminy Świebodzin

Ogłoszono dnia: 2012-09-05 00:00:00 przez Krzysztof Alter

Data przetargu

2012-10-09 00:00:00

Miejsce

Urząd Miejski Świebodzin

Cena wywoławcza

177.760,00 zł

Wadium

35.000,00 zł

Opis

Przedmiotem sprzedaży w drodze I ustnego przetargu nieograniczonego jest nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie działką nr 630/5 o pow. 0,4780 ha, położona w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny: 2 przy ul Topolowej, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą Kw. Nr ZG1S/00016950/8 bez jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń, przeznaczona pod zabudowę mieszkalno – usługową. W ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Świebodzinie nieruchomość sklasyfikowana jest jako: R III – 0,2108 ha: grunty orne, PsIV – 0,1683 ha: pastwiska trwałe, N – 0,0989 ha: nieużytki. Nieruchomość położona jest w zachodniej części miasta w strefie peryferyjnej. Kształt działki nieregularny o dużej deniwelacji terenu. Najbliższe sąsiedztwo i otoczenie stanowią: pola, nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz obiekty magazynowe. Instytucje administracji, finansowe, ośrodki zdrowia, dworce komunikacji autobusowej i kolejowej w oddaleniu. Dostęp do centrum oraz dróg wylotowych z miasta poprzez ulicę Topolową – utwardzoną brukiem. Na granicy nieruchomości przebiega linia kolejowa relacji Warszawa – Berlin. Nie ma możliwości technicznych przyłączenia przedmiotowej nieruchomości do sieci gazowej z uwagi na odległość działki do czynnej sieci gazowej (ponad 170 m). Nie ma możliwości technicznych przyłączenia przedmiotowej nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Dopuszcza się budowę własnego ujęcia wody. Istnieje możliwość uzbrojenia terenu w sieć elektroenergetyczną. Z uwagi na utratę mocy prawnej miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzin uchwalonego przed 1995r. brak jest ustaleń dla działki nr 630/5 w II obrębie Świebodzina. Zgodnie z załącznikiem graficznym obowiązującego do dnia 31 grudnia 2002r, Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świebodzin uchwalonego przez Radę Miejską w Świebodzinie Uchwałą Nr XLV/395/94 z dnia 23 maja 1994r. (Dz.U. Woj. Zielonogórskiego nr 10 poz. 169 z dnia 19 lipca 1994r.) fragment działki nr 630/5 w II obrębie Świebodzina znajdował się na terenie opisanym symbolem A25MN, pozostała część działki położona była na terenie nie posiadającym oznaczenie literowego a graficznie oznaczonym jako tereny upraw polowych i ogrodniczych. Część działki położona była w granicach sanitarnej strefy ochronnej wokół obiektu szkodliwego lub uciążliwego. Zgodnie z tekstem ww. planu ustalenia szczegółowe dla terenu opisanego symbolem A25MN były następujące: - istniejące użytkowanie terenu: zabudowa jednorodzinna, ogrody przydomowe, - planowane użytkowanie terenu: dogęszczanie zabudowy formami niskiej intensywności zabudowy, dopuszcza się lokalizację innych funkcji jak rzemiosło, usługi lub mieszkalnictwo wielorodzinne przy zachowaniu dominacji funkcji preferowanej planem tj. mieszkalnictwa niskiej intensywności zabudowy. Zachowanie ogrodnictwa i likwidacja funkcji kolidujących z preferowaną. W dniu 27 czerwca 201r. Burmistrz Świebodzina wydał decyzję nr 25/WZ-I/2011 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalno – usługowego i budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na dz. 630/2 w II obrębie Świebodzina przy ul. Topolowej z określeniem warunków podziału na obrębie działki pod każdy budynek i drogi wewnętrznej niezbędnej dla dostępu do działek sąsiednich. W dniu 17 stycznia 2012r. Burmistrz Świebodzina wydał decyzję nr 2/12 zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 630/2 w II obrębie Świebodzina na działki nr 630/3, 630/4 i 630/5. Zgodnie z ww. decyzją, działka oznaczona ewidencyjnie nr 630/3 jest przeznaczona pod drogę wewnętrzną, działka 630/4 przeznaczona pod zabudowę budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym a działka nr 630/5 pod zabudowę budynkiem mieszkalno – usługowym. W zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin uchwalonej Uchwała nr XIII/135/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin, zgodnie z załącznikiem nr 6 do ww. uchwały, część działki nr 630/5 w II obrębie Świebodzina oznaczona jest symbolem Z (tereny zieleni nieurządzonej), pozostała część symbolem MU (tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej). Wnioskowana działka położona jest w obszarze otoczenia zabytku wpisanego do rejestru zabytków (tożsamego ze strefą ochrony krajobrazu kulturowego ‘’K’’) oraz w granicach GZWP nr 144 ,,Wielkopolska Dolina Kopalna’’. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 177.760,00 zł. wadium: 35.000,00zł. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży Przetarg odbędzie się dnia 09 października 2012r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie pok. nr 18 I piętro, w przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium (oryginał wpłaty wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu). Wadium należy wnosić w pieniądzu na rachunek Gminy Świebodzin – Bank Zachodni WBK S.A. I Oddz. Świebodzin nr 10 1090 1593 0000 0000 5900 9210, do dnia 5 października 2012r. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu. W przypadku: - podmiotów innych niż osoby fizyczne, konieczne jest dodatkowo przedłożenie oryginału aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, - małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości. O terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiony w formie pisemnej najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, Burmistrz Świebodzina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 44, II piętro – tel.: 684750914. Burmistrz Świebodzina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krzysztof Alter
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-09-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Rosalska-Hutnik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-09-05 08:58:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alter
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-09-05 08:58:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alter
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-09-05 09:07:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1937 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony