ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 11Drukuj informację Przetarg numer: 11

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 11

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: nieograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie gminnej nieruchomości

Ogłoszono dnia: 2012-09-05 00:00:00 przez Krzysztof Alter

Data przetargu

2012-11-09 00:00:00

Miejsce

Urząd Miejski Świebodzin

Cena wywoławcza

450.000,00 zł

Wadium

30.000,00 zł

Opis

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości składającej się z dwóch lokali użytkowych stanowiących integralne części użytkowe byłego sklepu: Lokal użytkowy nr 1B o pow. użytkowej 28 m2, składający się z dwóch pomieszczeń: sali usługowej i zaplecza. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną oświetleniową i c.o. lokalowe. Lokal położony jest na parterze budynku wielolokalowego Nr 6 przy Placu Jana Pawła II w Świebodzinie, na działce nr 239/12 o pow. 312 m2. Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi dla przedmiotowej nieruchomości księgę wieczystą Nr ZG1S/00017313/8, bez jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń. Gmina sprzedaje lokal wraz z przynależnym do niego udziałem w częściach wspólnych budynku wynoszącym 532/10000 części i oddaje w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat ułamkową część gruntu w udziale 532/10000 części. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu ustalono w wysokości 3% ceny ułamkowej części gruntu i do kwoty tej doliczany będzie podatek VAT. Opłaty te należy wpłacać do 31 marca każdego roku przez cały czas trwania użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości gruntowej ulegnie zmianie. Budynek nr 6 przy Placu Jana Pawła II wpisany jest do rejestru zabytków po numerem 2192 na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora zabytków w Zielonej Górze z dn. 10.11.1975r. Lokal użytkowy nr 1B o pow. użytkowej 92,90 m2, składający się z trzech pomieszczeń: sali sprzedaży, pomieszczenia magazynowego i pomieszczenia w.c.. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną oświetleniową, wodno-kananalizacyjną i c.o. lokalowe. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 29,60 m2. Lokal położony jest na parterze budynku wielolokalowego Nr 7 przy Placu Jana Pawła II w Świebodzinie, na działce nr 239/14 o pow. 359 m2. Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi dla przedmiotowej nieruchomości księgę wieczystą Nr ZG1S/00017314/5, bez jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń. Gmina sprzedaje lokal wraz z przynależnym do niego udziałem w częściach wspólnych nieruchomości w udziale wynoszącym 21/100 części. Budynek nr 7 przy Placu Jana Pawła II wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem 2192 oraz pod numerem 2446 na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dn. 10.11.1975r. oraz z dn. 21.12.1976r. Z uwagi na utratę ważności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzina brak jest ustaleń dla działek nr 239/12 i nr 239/14 w II obrębie Świebodzina. Na teren przedmiotowych działek nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Działki nr 239/12 i nr 239/14 położone są w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej. Ze względu na wpis do rejestru zabytków przedmiotowe budynki podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dn. 23.07.2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.). ze względu na powyższe wszelkie podejmowane przez właściciela lub posiadacza lokalu działania zarówno na zewnątrz (wymiana pokrycia dachu, zmiana wyglądu, malowanie elewacji, zmiana tynków, wymiana stolarki, montowanie reklam, kominów, szafek gazowych lub elektrycznych, itp.), jak i wewnątrz obiektu oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części wymagają uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, wydanego w trybie decyzji administracyjnej. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono 24 lipca 2012 r. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) ustalona cena wywoławcza w drugim przetargu na sprzedaż przedmiotowych lokali użytkowych zarządzeniem Nr 204/B/2012 Burmistrza Świebodzina z dn.28.08.2012r. została obniżona o 50 %. Cena wywoławcza - 450. 000 zł Wadium - 30.000 zł Do pierwszej opłaty z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste doliczony będzie podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Przetarg odbędzie się w dniu 9 listopada 2012r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2 (pok. Nr 18, I piętro). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto Gminy Świebodzin: Bank Zachodni WBK S.A 1 Oddział w Świebodzinie 10 1090 1593 0000 0000 5900 9210. Wadium najpóźniej do dnia 5 listopada 2012r. (włącznie) musi znajdować się na koncie sprzedającego. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenia komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu. W przypadku: - podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest przedłożenie oryginału aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, - małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu nabycia nieruchomości. O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona pisemnie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu podając przyczynę jego odwołania. Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul.Rynkowa 2, pokój nr 34, 44 tel.: 68 4750 905 (913).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krzysztof Alter
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-09-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Julita Tanaś-Siemak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-09-05 09:04:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alter
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-09-05 09:04:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alter
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-09-05 09:06:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1826 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony