ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 190Drukuj informację Przetarg numer: 190

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 190

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: nieograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomość gruntowej położonej w Świebodzinie - dz. nr 231/12 przy ul. Bocznej

Ogłoszono dnia: 2018-01-24 00:00:00 przez Krzysztof Alter

Data przetargu

2018-02-27 10:00:00

Miejsce

Urząd Miejski w Świebodzinie

Księga wieczysta

ZG1S/00013063/2

Cena wywoławcza

250.000,00 zł

Wadium

50.000,00 zł

Opis

Przedmiotem sprzedaży w drodze III ustnego przetargu nieograniczonego jest nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie działką nr 231/12 o pow. 0,2400 ha, położona w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny: 1 przy ul. Bocznej, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/00013063/2 bez jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń. W ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Świebodzinie nieruchomość sklasyfikowana jest jako: grunty orne klasy IIIa (RIIIa), pastwiska trwałe klasy III (PsIII). Nieruchomość położona jest w północnej części miasta Świebodzin w strefie pośredniej, w obszarze zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Kształt działki zbliżony do trapezu. Nieruchomość porośnięta wysoką trawą, zakrzaczeniami, pojedynczymi samosiewami drzew liściastych, pojedynczymi drzewami owocowymi, drzewem grabu i lipy. Działka frontem przylega do pasa drogowego ul. Bocznej o nawierzchni utwardzonej kostką betonową Polbruk z urządzonymi chodnikami. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią: budynki mieszkalne wielorodzinne, grunty niezabudowane, supermarket, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i punkty handlowo-usługowe zlokalizowane przy ul. Gen. Świerczewskiego. Istnieją warunki techniczne przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej, elektrycznej i kanalizacji sanitarnej na warunkach określonych przez właścicieli tych sieci. Celem umożliwienia odprowadzania wód opadowych do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej konieczne będzie zaprojektowanie i wybudowanie na koszt inwestora przyłącza odbierającego wody opadowe z działki nr 231/12 do kanalizacji deszczowej KD 800 zlokalizowanej na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 226. Celem umożliwienia dostawy wody do nieruchomości konieczne będzie zaprojektowanie i wybudowanie na koszt inwestora: a) odcinka sieci wodociągowej Ø 100 mm w działce nr 409/1 i 226 w obrębie Świebodzin wpiętej do fragmentu istniejącej sieci wodociągowej Ø 100 mm zlokalizowanej w działce nr 226 w obrębie Świebodzin, b) przyłącza wodociągowego do działki nr 231/12 poprzez wpięcie do planowanego odcinka sieci wodociągowej na działce nr 409/1 i 226. Z uwagi na utratę ważności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzin uchwalonych przed 1995r. brak jest ustaleń dla działki o nr ewidencyjnym 231/12 w 1 obrębie Świebodzina. W dniu 29 grudnia 2011r. Burmistrz Świebodzina wydał decyzję nr 58/WZ-I/2011 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 2 budynków mieszkalnych na części działki nr 231/11 w 1 obrębie Świebodzina z określeniem warunków podziału pod wnioskowaną zabudowę na dz. o pow. 0,12 ha każda wraz z urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do funkcjonowania obiektów (m.in. przyłącza wody i kanalizacji z ul. Podgórnej dz. nr 226 i energii wg wskazań ENEA ze stacji transformatorowej na dz. 137/3, zjazdy z dz. 409/1 i 108 z 136/2 itp.). W dniu 1 kwietnia 2014r. Burmistrz Świebodzina wydał decyzję nr 11/WZ-I/2014 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo-handlowego o pow. sprzedaży do 450 m2 oraz niezbędnych urządzeń budowlanych i infrastruktury ( drogi wewnętrzne, place postojowe/parkingi itp.) dla funkcjonowania obiektu na działce nr 231/12 obręb 1 Świebodzina przy ul. Boczna-Podgórna. W dniu 15 maja 2014r. Burmistrz Świebodzina wydał decyzję nr 22/WZ-I/2014 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo-handlowego o pow. sprzedaży detalicznej do ok. 300 m2 oraz niezbędnych urządzeń budowlanych i infrastruktury (drogi wewnętrzne, place postojowe/ parkingi itp.) dla funkcjonowania obiektu na dz. nr 231/12 obręb 1 Świebodzin przy ul. Boczna-Podgórna. W dniu 02 maja 2012r. Burmistrz Świebodzina wydał decyzję nr 21/12 zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości- działki nr 231/11 w I obrębie Świebodzina na działki nr 231/12 i 231/13. Zgodnie z załącznikiem graficznym /pn. „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”/ do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Świebodzin uchwalonej Uchwałą nr XIII/135/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28.10.2011 i zmienionej Uchwałą nr XXXVI/505/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 września 2013r. działka o nr ewid. 231/12 w 1 obrębie Świebodzina położona jest na terenie opisanym symbolem UM (tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej). Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 12 września 2017 roku. Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 5 grudnia 2017 roku. Cena wywoławcza nieruchomości – 250.000,00 złotych netto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) plus podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży Wadium – 50.000,00 złotych Przetarg odbędzie się dnia 27 lutego 2018r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2, pok. nr 18 I piętro. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) - dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości: - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego wydruku lub odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (wydruk lub odpis z rejestru powinien być dokonany nie później niż 1 miesiąc przed datą przetargu). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Wadium należy wnosić w pieniądzu na rachunek Gminy Świebodzin – PKO Bank Polski nr 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603, do 23 lutego 2018r. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem trzech dni po zakończeniu przetargu. O terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłat sądowych ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, Burmistrz Świebodzina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, Gminie Świebodzin będzie przysługiwało prawo pierwokupu nieruchomości w przypadku jej zbycia, przed jej zabudowaniem. Burmistrz Świebodzina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości wraz z podaniem przyczyny jego odwołania. Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 44, II piętro – tel.: 684750914.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krzysztof Alter
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Napierała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-24 09:00:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alter
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-01-24 09:01:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alter
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-02-21 11:19:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1433 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony