ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 209Drukuj informację Przetarg numer: 209

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 209

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: nieograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Świebodzin

Ogłoszono dnia: 2018-09-17 00:00:00 przez Krzysztof Alter

Data przetargu

2018-11-16 10:00:00

Miejsce

Urząd Miejski w Świebodzinie

Księga wieczysta

ZG1S/00040694/2

Cena wywoławcza

2.425.000,00 zł

Wadium

450.000,00 zł

Opis

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego jest nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie działką nr 68/2 o pow. 5,5892 ha, położona w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny: 3 przy ul. Koziej, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/00040694/2 bez jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń. W ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Świebodzinie nieruchomość sklasyfikowana jest jako grunty orne klasy IIIb (RIIIb), IVa (RIVa), IVb (RIVb). Nieruchomość położona jest w południowo – zachodniej części miasta Świebodzin w strefie peryferyjnej przy ul. Koziej, w obszarze terenów przemysłowo – usługowych. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią: od południa przedsiębiorstwa produkcyjno–usługowe, od zachodu tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej, od wschodu tereny aktywności gospodarczej. Dojazd do nieruchomości ul. Sobieskiego o nawierzchni asfaltowej, następnie ul. Kozią o nawierzchni gruntowej. Kształt działki zbliżony do prostokąta. Przedmiotowa nieruchomość w przeważającej części jest niezagospodarowana, obszar porośnięty wysoką trawą, chwastami, zakrzaczeniami, samosiewami drzew. Wschodnia część nieruchomości użytkowana rolniczo. Fragment przedmiotowej nieruchomości znajduje się w strefie ochronnej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV. Ponadto przez nieruchomość przebiegają dwie czynne napowietrzne linie śn. 15 kV. Celem umożliwienia dostaw wody do nieruchomości konieczne będzie zaprojektowanie i wybudowanie na koszt inwestora ok. 450 m odcinka sieci wodociągowej na warunkach jakie zostaną określone przez Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świebodzinie. Celem umożliwienia odbioru ścieków z przedmiotowej nieruchomości konieczne będzie zaprojektowanie i wybudowanie na koszt inwestora ok. 1100 m odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (w tym ok. 700 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej) na warunkach jakie zostaną określone przez Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. Świebodzin. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do gazociągu biegnącego w ul. Koziej, a także do sieci elektroenergetycznej – na warunkach określonych przez właścicieli tych sieci. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą nr L/461/06 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 września 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Świebodzinie w 3 obrębie obejmujący dz. nr 68/1 (op. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 101 poz. 1842 z 22 listopada 2006r.). Zgodnie z rysunkiem planu miejscowego nieruchomość położona jest na terenie opisanym symbolem 1P,U i przebiega przez nią wydzielona orientacyjnymi liniami podziału wewnętrznego droga wewnętrzna (opisana symbolem 1KDW). Fragment nieruchomość znajduje się w strefie ochronnej linii elektroenergetycznej 110 kV. Ponadto przez ww. działkę przebiegają linie śn. 15 kV do likwidacji oraz schematy oznaczające sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i wodociąg. Zgodnie z §5 ww. uchwały przeznaczenie terenu opisanego symbolem 1P,U jest następujące: 1P,U – działalność produkcyjna, składy, magazyny, hurtownie, usługi komercyjne, usługi komunikacyjne, zakłady drobnej wytwórczości. Na terenie tym dopuszcza się wprowadzenie dróg wewnętrznych (oznaczonych na rys. planu symbolami 1KDW, 2KDW) o szerokościach w liniach rozgraniczających min. 14-18,0m, szerokość jezdni 6-7,0 m dla obsługi działek wynikłych z podziału terenu. Widoczne na rysunku planu miejscowego dopuszczone do wprowadzenia drogi wewnętrzne wyznaczają przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy. Celem skorygowania przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy Rada Miejska w Świebodzinie w dniu 30 sierpnia 2018r. podjęła Uchwałę nr XLVI/701/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie trzecim miasta Świebodzin, pomiędzy ul. Kozią a ul. Brzozową. Cena wywoławcza nieruchomości: 2.425.000,00 zł netto (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych) plus podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Wadium: 450.000,00 zł Przetarg odbędzie się dnia 16 listopada 2018r. w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2, pok. nr 18 I piętro o godzinie 10.00. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości: - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego wydruku lub odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (wydruk lub odpis z rejestru powinien być dokonany nie później niż 1 miesiąc przed datą przetargu). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Wadium należy wnosić w pieniądzu na rachunek Gminy Świebodzin – PKO Bank Polski nr 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603, do 12 listopada 2018r. włącznie. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem trzech dni po zakończeniu przetargu. O terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłat sądowych ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, Burmistrz Świebodzina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.), Gminie Świebodzin będzie przysługiwało prawo pierwokupu nieruchomości w przypadku jej zbycia, przed jej zabudowaniem. Burmistrz Świebodzina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości wraz z podaniem przyczyny jego odwołania. Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 44, II piętro – tel.: 684750914.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krzysztof Alter
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-09-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Napierała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-09-17 09:03:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alter
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-09-17 09:03:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alter
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-09-25 08:04:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
991 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony