ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 222Drukuj informację Przetarg numer: 222

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 222

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: nieograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomość gruntowej położonej w Chociulach

Ogłoszono dnia: 2019-05-22 00:00:00 przez Krzysztof Alter

Data przetargu

2019-06-25 10:00:00

Miejsce

Urząd Miejski w Świebodzinie

Księga wieczysta

ZG1S/00000784/8

Cena wywoławcza

35.000,00 zł

Wadium

7.000,00 zł

Opis

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego jest nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie działką nr 151/7 o pow. 0,2226 ha, położona w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – obszar wiejski, obręb ewidencyjny: Chociule, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/00000784/8 bez jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń. W ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Świebodzinie nieruchomość sklasyfikowana jest jako łąki trwałe (ŁIV;ŁV) oraz grunty rolne zabudowane (B-Ł). Nieruchomość położona jest w miejscowości Chociule, w odległości ok. 5 km od Świebodzina, wśród terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej- zagrodowej. Obecnie nieruchomość ta jest niezabudowana, nieużytkowana, na terenie znajdują się krzewy i drzewa iglaste oraz samosiewy. Przez nieruchomość przebiega sieć kanalizacji sanitarnej. Teren częściowo ogrodzony – ogrodzenie wzdłuż granicy przylegającej do działki nr 151/9 i 151/10. Kształt działki nieregularny. Teren podmokły, ze spadkiem w kierunku północno-zachodnim do przylegającego rowu wodnego. Dla nieruchomości nie zostały wykonane badania geologiczne podłoża gruntowego. W/w nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, dojazd i dojście wąskim pasem pomiędzy działkami nr 151/9, 151/10 i 151/4, na którym rosną krzewy, drzewo liściaste i iglaste. Celem udrożnienia przejazdu, konieczne będzie usunięcie tych drzew oraz krzewów. Nabywca w umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości będzie zobowiązany do ustanowienia na przedmiotowej nieruchomości nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przejścia i przejazdu na pow. ok. 20 m2 na rzecz każdoczesnego właściciela działki o nr ewid. 151/4. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej na warunkach jakie zostaną określone przez właściciela tej sieci w warunkach technicznych przyłączenia, natomiast nie ma możliwości technicznych grawitacyjnego odprowadzania ścieków. W celu umożliwienia odprowadzania ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować i wybudować przepompownię ścieków wraz z odcinkiem kanalizacji ciśnieniowej w kierunku drogi – dz. nr 354/5 na warunkach jakie zostaną określone przez właściciela tej sieci w warunkach technicznych przyłączenia. Brak również technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia do sieci gazowej. Istnieje natomiast możliwość przyłączenia do sieci elektrycznej. Z uwagi na utratę mocy prawnej Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świebodzin uchwalonego Uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Świebodzinie nr VIII/48/89 z dnia 16.10.1989r. (Dz. Urz. Woj. Zielonogórskiego z 1990r. nr 7 poz.169) ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzinie nr XXX/214/92 z dnia 09.11.1992r. (Dz. Urz. Woj. Zielonogórskiego z 1992r. Nr 15 poz. 218) brak jest ustaleń dla działki o nr ewid 151/7 w obrębie Chociule gmina Świebodzin. Działka nr 151/7 nie była objęta zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po 1995r. W dniu 23.11.2017r. Burmistrz Świebodzina na wniosek Gminy Świebodzin wydał decyzję nr 59/WZ-II/2017 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z niezbędnymi do jego funkcjonowania urządzeniami budowlanymi na działce o nr ewid. 151/7 w miejscowości Chociule, gmina Świebodzin. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin uchwalonym Uchwałą nr XIII/135/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin, zmienionym uchwałą nr XXXVI/505/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 września 2013r. uchwałą nr XXVI/404/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 grudnia 2016r. oraz uchwałą nr XLVI/699/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 sierpnia 2018r. część działki o nr ewid. 151/7 w obrębie Chociule położona jest na terenie opisanym symbolem Re (tereny otwarte rolne z dużym udziałem użytków zielonych), pozostały jej fragment znajduje się na terenie opisanym symbolem MN/MR (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zagrodowej z dopuszczeniem usług). W/w działka położona jest w granicach: strefy ochrony krajobrazu kulturowego (K), istniejącego obszaru górniczego oraz w granicach udokumentowanych złóż kopalin. Ponadto zgodnie ze Schematem 1 pn. „Rozmieszczenie stref i obszarów funkcjonalnych” teren, na którym znajduje się przedmiotowa działka oznaczony jest jako strefa funkcjonalna Z - dominacji zabudowy oraz jako obszar funkcjonalny PM- zabudowy podmiejskiej. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 29 marca 2019 roku. Cena wywoławcza nieruchomości – 35.000,00 złotych netto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) plus podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Wadium – 7.000,00 złotych Przetarg odbędzie się dnia 25 czerwca 2019r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2, pok. nr 18 I piętro. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) - dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego wydruku lub odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (wydruk lub odpis z rejestru powinien być dokonany nie później niż 1 miesiąc przed datą przetargu). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Wadium należy wnosić w pieniądzu na rachunek Gminy Świebodzin – PKO Bank Polski nr 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603, do 21 czerwca 2019r. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem trzech dni po zakończeniu przetargu. O terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłat sądowych ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, Burmistrz Świebodzina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.), Gminie Świebodzin będzie przysługiwało prawo pierwokupu nieruchomości w przypadku jej zbycia, przed jej zabudowaniem. Burmistrz Świebodzina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości wraz z podaniem przyczyny jego odwołania. Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 44, II piętro – tel.: 684750914.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krzysztof Alter
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Napierała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-22 09:28:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alter
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-22 09:28:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alter
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-22 09:28:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
703 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony