ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 223Drukuj informację Przetarg numer: 223

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 223

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: ograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza ogłasza II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Świebodzin

Ogłoszono dnia: 2019-06-12 00:00:00 przez

Data przetargu

2019-07-16 10:30:00

Miejsce

Urząd Miejski w Świebodzinie

Księga wieczysta

ZG1S/00041468/6

Cena wywoławcza

7.000,00 zł

Wadium

1.400,00 zł

Opis

Przedmiotem sprzedaży w drodze II ustnego przetargu ograniczonego jest nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie działką nr 210/1 o pow. 0,0103 ha, położona w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny: 1, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/00041468/6 bez jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń. W ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Świebodzińskiego nieruchomość sklasyfikowana jest jako droga (dr). Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej miasta Świebodzin wśród terenów zieleni osiedlowej i rekreacji. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią teren zabudowany wieżą widokową (wieża Bismarcka) oraz zbiornikami wieży ciśnień miejskiej sieci wodociągowej. W dalszym sąsiedztwie znajdują się tereny zieleni osiedlowej, rekreacji, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz garaży dla samochodów osobowych. Kształt nieruchomości dość regularny jako wydłużony prostokąt o prostym przebiegu granic, teren w miarą płaski. Nieruchomość stanowi bardzo wąski pas nieużywanej drogi dojazdowej, przylegający do sąsiednich nieruchomości - zabudowanej wieżą Bismarcka i zbiornikami wodociągowymi miejskiej sieci wodociągowej. Nieruchomość jest niezabudowana i jest zagospodarowana (ogrodzona) w ramach działki zabudowanej wieżą widokową. Dojście i dojazd do nieruchomości z drogi gminnej dojazdowej nr 217/7 posiadającej nawierzchnię gruntową i dalej przez drogi osiedlowe Osiedla Widok do ul. Zachodniej. Nieruchomość przeznaczona jest do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich tj. działek o nr ewid. 211/40, 200/2, ponieważ może poprawić warunki zagospodarowania tych nieruchomości. Nieruchomość objęta jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą nr XXIX/371/2009 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie 1 Świebodzina pomiędzy ulicą Świerczewskiego a obwodnicą miasta Świebodzina (op. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 54 poz. 758 z dn. 14.05.2009r.). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka o nr ewid. 210/1 w 1 obrębie Świebodzina położona jest na terenie opisanym symbolem T/U (T- tereny infrastruktury technicznej telekomunikacyjnej; U – tereny zabudowy usługowej) wydzielonym liniami orientacyjnymi podziałów nieruchomości z terenu opisanego symbolem 23ZL,ZP,US (ZL – lasy, ZP – tereny zieleni urządzonej, US – tereny sportu i rekreacji). W/w nieruchomość objęta jest granicami strefy ochrony krajobrazu. Zgodnie z w/w uchwałą przeznaczenie terenu opisanego symbolem 23ZL,ZP,US jest następujące: - podstawowe przeznaczenie – teren lasu, zieleni urządzonej i urządzeń rekreacyjno-sportowych; - dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, ścieżek spacerowych oraz sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej za wyjątkiem stacji bazowych telefonii komórkowej, z zastrzeżeniem ust. 5 (tj. dopuszczeniem zachowania istniejących urządzeń teletechnicznych na wieży Bismarcka, przed realizacją nowych urządzeń należy uzyskać opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków); - w północno – wschodnim narożniku, w obrębie terenu oznaczonego jako (T/U) znajduje się wieża Bismarcka – do bezwzględnego zachowania. Dopuszcza się zachowanie obecnej funkcji budynku związanej z radiotelekomunikacją lub jego adaptację na cele usługowe, w szczególności na punkt widokowy. Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 25 kwietnia 2019 roku. Cena wywoławcza nieruchomości – 7.000,00 złotych brutto (słownie: siedem tysięcy złotych) Wadium – 1.400,00 złotych 1. Przetarg odbędzie się dnia 16 lipca 2019r. o godz. 10.30 w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2, pok. nr 18 I piętro. 2. Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich tj. działek o nr ewid. 211/40, 200/2. 3. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 12 lipca 2019r. włącznie: - zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia w wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2, pokój nr 45 II piętro, - wpłacić wadium w kwocie 1.400,00 zł – wadium należy wnosić w pieniądzu na rachunek Gminy Świebodzin - PKO Bank Polski nr 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. 4. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu (II piętro) w dniu 15 lipca 2019r. 5. Przed otwarciem przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) - dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. - w przypadku osób prawnych - aktualnego wydruku lub odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (wydruk lub odpis z rejestru powinien być dokonany nie później niż 1 miesiąc przed datą przetargu). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. 6. O terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiony w formie pisemnej najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, Burmistrz Świebodzina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 7. Burmistrz Świebodzina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. 8. Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 45, II piętro – tel.: 68-4750914.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Napierała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-12 08:16:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alter
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-12 08:16:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alter
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-12 08:16:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
696 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony