ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 224Drukuj informację Przetarg numer: 224

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 224

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: ograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza II ustny przetarg ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego

Ogłoszono dnia: 2019-06-12 00:00:00 przez

Data przetargu

2019-07-16 00:00:00

Miejsce

Urząd Miejski w Świebodzinie

Księga wieczysta

ZG1S/00011630/4

Cena wywoławcza

14,00 zł

Wadium

10,00 zł

Opis

Przedmiotem najmu w drodze II ustnego przetargu ograniczonego na czas nieoznaczony, jest pomieszczenie gospodarcze o pow. 14,00 m2, znajdujące się na nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 214/20, położonej w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny: 2 przy ul. Wałowej, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/00011630/4, która w dziale III obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym - nieodpłatną służebnością gruntową polegającą na prawie przejścia oraz przejazdu pojazdów o masie całkowitej do 2,5 tony przez działkę oznaczoną nr 214/16 w granicach określonych w załączniku do protokołu z dnia 6 czerwca 2011r. do działek oznaczonych nr 214/9 i 214/10 na rzecz każdoczesnych właścicieli i współwłaścicieli działek oznaczonych nr 214/9 i 214/10 oraz nieodpłatną służebnością gruntową polegającą na prawie przejścia i przejazdu przez działkę oznaczoną nr 214/20 w granicach określonych w załączniku do aktu notarialnego z dnia 28 lipca 2015r. na rzecz każdoczesnych właścicieli lub współwłaścicieli działek oznaczonych nr 214/1 i 214/15. Przetarg jest ograniczony do właścicieli lokali w budynkach nr 20 oraz 22 przy ul. Wałowej. Przedmiotowa działka położona jest niedaleko centrum miasta Świebodzin. W sąsiedztwie znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne i mieszkalno – usługowe. W ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Świebodzinie przedmiotowa nieruchomość jest zapisana jako grunty orne klasy III (RIIIa) oraz tereny mieszkaniowe (B). Nieruchomość jest częściowo zabudowana pomieszczeniami gospodarczymi. Kształt działki nieregularny. Pierwszy ustny przetarg ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego odbył się dnia 25 kwietnia 2019 roku. Wywoławcza stawka czynszu za najem pomieszczenia gospodarczego wynosi 14,00 zł netto (słownie: czternaście złotych 00/100) w stosunku miesięcznym plus podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie zawarcia umowy najmu. Wadium wynosi: 10,00 zł. Czynsz płatny jest bez wezwania do 27 dnia każdego miesiąca w kasie Urzędu Miejskiego przy ul. Rynkowej 2 lub na konto Gminy Świebodzin PKO Bank Polski 35 1020 5402 0000 0002 0305 6579. Czynsz miesięczny ustalony został zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Świebodzina Nr 56/B/2019 z dnia 4 lutego 2019r. Jeżeli wysokość stawek za najem gminnych pomieszczeń gospodarczych ulegnie zmianie, wysokość czynszu za najem będzie aktualizowana z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Zmiana wysokości stawek za najem może być dokonana nie częściej niż raz na rok. 1. Przetarg odbędzie się dnia 16 lipca 2019r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2, pok. nr 18 I piętro. 2. Przetarg jest ograniczony do właścicieli lokali w budynkach nr 20 oraz 22 przy ul. Wałowej w Świebodzinie. 3. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w przetargu ograniczonym jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego prawo do lokalu w budynkach nr 20 lub 22 przy ul. Wałowej. 4. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny do 12 lipca 2019r. złożyć w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie (II piętro, pok. 44) wnioski o uczestnictwo dołączając dokument, o którym mowa w punkcie 3 oraz wpłacić wadium. Wadium należy wnosić w pieniądzu na rachunek Gminy Świebodzin – PKO Bank Polski nr 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. 5. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu (II piętro) 15 lipca 2019r. 6. Osoby przystępujące do przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej w przypadku: - osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), -małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka zawierającym zgodę na udział w przetargu na najem. 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki czynszu miesięcznego za najem. 8. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem trzech dni po zakończeniu przetargu. 9. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy najmu w wyznaczonym terminie, Burmistrz Świebodzina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 10. Burmistrz Świebodzina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości wraz z podaniem przyczyny jego odwołania. Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 44, II piętro – tel.: 684750914.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Napierała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-12 08:45:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alter
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-12 08:45:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alter
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-12 08:45:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
501 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony