ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 239Drukuj informację Przetarg numer: 239

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 239

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: nieograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomość gruntowej położonej w Świebodzinie

Ogłoszono dnia: 2019-11-13 00:00:00 przez

Data przetargu

2019-12-17 10:00:00

Miejsce

Urząd Miejski w Świebodzinie

Księga wieczysta

ZG1S/00010867/7

Cena wywoławcza

250.000,00 zł netto

Wadium

50.000,00 zł

Opis

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego jest nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie działką nr 196/19 o pow. 0,3042 ha, położona w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny: 2 przy ul. Sukienniczej, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/00010867/7 wolną od hipotek. W Księdze Wieczystej ujawniony jest wpis o służebności gruntowej polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 196/15 na rzecz każdoczesnych właścicieli działek oznaczonych nr 697 i 698. W ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Świebodzinie nieruchomość sklasyfikowana jest jako: grunty orne klasy IVa (RIVa), inne tereny zabudowane (Bi). Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej miasta Świebodzin, w obszarze zabudowy mieszkaniowej. Kształt działki regularny. Nieruchomość porośnięta drzewami owocowymi, wysoką trawą, samosiewami krzewów, teren użytkowany dawniej jako ogród. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią grunty niezabudowane, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa rzemieślnicza, tereny niezabudowane (ogrody), budynki mieszkalne wielorodzinne. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd i dojście do nieruchomości odbywać się będzie z ulicy Sukienniczej poprzez działki gminne o nr 195/15, 196/18 i 193, na podstawie ustanowionej z chwilą zbycia odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej ewid. działką nr 196/19. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci elektroenergetycznej, sieci gazowej. Brak jest możliwości technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej. Dostawa wody do nieruchomości będzie możliwa z sieci wodociągowej usytuowanej w ul. Grzybowej po wybudowaniu odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem w wydzielonym pasie drogowym stanowiącym grunty gminne na warunkach jakie określone zostaną w wtp. W przypadku budowy odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (w tym przypadku rurociągu tłocznego) z własnych środków, orientacyjna długość dla nowowybudowanej sieci wodociągowej wynosi 120 m od miejsca włączenia, natomiast dla kanalizacji sanitarnej ok. 160 m t.j. od ul. Sukienniczej wraz z lokalną przepompownią. Nowowybudowane odcinki sieci będą własnością inwestora. Nieruchomość charakteryzuje się trudnymi warunkami gruntowymi i została dla niej wykonana opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne podłoża. Z opinii wynika, że w przeważającej części działki pod warstwą humusu występują namuły i torfy. Przypowierzchniowe warstwy namułów i torfów występują nawet do głębokości 1,8 mppt. Poniżej zalega seria piaszczysta do głębokości 1-2 mppt. Poniżej występuje kompleks glin pylastych akumulacji jeziornej do głębokości 6 mppt. Woda gruntowa występuje ciągłym poziomem na całej powierzchni działki. Lustro wody o charakterze swobodnym stabilizuje się na głębokości 0,7-1,1 mppt. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr XXXIII/385/97 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 17 października 1997r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzin (op. Dz. Urz. Woj. Zielonogórskiego nr 17 poz. 168 z dn. 12.11.1997r.). Zgodnie z rysunkiem w/w planu miejscowego przedmiotowa działka opisana jest symbolem A47UR. Ustalenia dla symbolu A47UR są następujące: - Istniejące użytkowanie terenu: tereny łąk i ogrodów przydomowych, - Planowane użytkowanie terenu: zabudowa rzemieślnicza, nie powodująca uciążliwości wynikających z rozporządzenia MOŚZNiL; linie zabudowy zgodnie z obowiązującymi przepisami; maksymalna wysokość obiektów 5m, liczona od najniżej położonego gzymsu oraz maksymalnie 8m dla kalenicy dachu. Uwagi: -działka 169/4-teren wydzielony z obszaru o symbolu A21ZP; - położenie w strefach B1OW, E, K; - projektowana zabudowa oraz związana z nią działalność nie mogą powodować uciążliwości wykraczających poza granice działki. Działka o nr ewid. 196/19 w 2 obrębie Świebodzina położona jest w strefie ochrony krajobrazowej wyznaczonej w promieniu 1 km od granicy ścisłej ochrony konserwatorskiej zespołu urbanistyczno- krajobrazowego miasta Świebodzin wpisanego do rejestru zabytków pod nr 59 (decyzja z dn. 19.07.1955r.) oraz pod nr 2165 (decyzja z dn. 31.01.1975r.) Cena wywoławcza nieruchomości – 250.000,00 złotych netto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) plus podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej przejścia i przejazdu: 16.670,00 netto (słownie: szesnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych) plus podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Wadium – 50.000,00 złotych Przetarg odbędzie się dnia 17 grudnia 2019r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2, pok. nr 18 I piętro. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) - dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego wydruku lub odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (wydruk lub odpis z rejestru powinien być dokonany nie później niż 1 miesiąc przed datą przetargu). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Wadium należy wnosić w pieniądzu na rachunek Gminy Świebodzin – PKO Bank Polski nr 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603, do 13 grudnia 2019r. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem trzech dni po zakończeniu przetargu. O terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłat sądowych ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, Burmistrz Świebodzina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.), Gminie Świebodzin będzie przysługiwało prawo pierwokupu nieruchomości w przypadku jej zbycia, przed jej zabudowaniem. Burmistrz Świebodzina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości wraz z podaniem przyczyny jego odwołania. Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 44, II piętro – tel.: 684750914.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Napierała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-13 08:01:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alter
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-13 08:01:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alter
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-13 08:01:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
859 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony