ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 244Drukuj informację Przetarg numer: 244

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 244

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: ograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza III ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Świebodzin

Ogłoszono dnia: 2019-12-18 00:00:00 przez

Data przetargu

2020-01-21 10:00:00

Miejsce

Urząd Miejski w Świebodzinie

Księga wieczysta

ZG1S/00044263/0

Cena wywoławcza

15.000,00 zł brutto

Wadium

3.000,00 zł

Opis

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego jest nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie działką nr 153/2 o pow. 0,22 ha, położona w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – obszar wiejski, obręb ewidencyjny: Jeziory, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/00044263/0 bez jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń. W ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Świebodzińskiego nieruchomość sklasyfikowana jest jako grunty orne klasy V (RV) oraz grunty rolne zabudowane klasy V (Br-RV). Nieruchomość położona jest na terenie wsi Jeziory w sąsiedztwie zabudowań wsi i gruntów rolnych. Kształt nieruchomości regularny, prostokątny. Dostęp do nieruchomości możliwy przez teren nieruchomości sąsiednich. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Nieruchomość przeznaczona jest do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich tj. działek o nr ewid. 153/1, 152, 154/1, 154/2, 162/23, ponieważ może poprawić warunki zagospodarowania tych nieruchomości. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka o nr ewid. 153/2 nie jest objęta ustaleniami obowiązujących decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ani decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin uchwalonego Uchwałą nr XIII/135/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin, zmienionym uchwałą nr XXXVI/505/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 września 2013r., uchwałą nr XXVI/404/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 grudnia 2016r. oraz uchwałą nr XLVI/699/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 sierpnia 2018r. działka o nr ewid. 153/2 w obrębie Jeziory położona jest na terenie opisanym symbolem MN-MR (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zagrodowej z dopuszczeniem usług). Ponadto zgodnie ze Schematem 1 pn. „Rozmieszczenie stref i obszarów funkcjonalnych” teren, na którym znajduje się w/w działka oznaczony jest jako strefa funkcjonalna R-L-O- dominacji funkcji rolno-osadniczej oraz jako obszar funkcjonalny W – zabudowy wiejskiej. Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 20 sierpnia 2019 roku. Drugi ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 5 listopada 2019 roku. Cena wywoławcza nieruchomości – 15.000,00 złotych brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych) Wadium – 3.000,00 złotych 1. Przetarg odbędzie się dnia 21 stycznia 2020r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2, pok. nr 18 I piętro. 2. Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich tj. działek o nr ewid. 153/1, 152, 154/1, 154/2, 162/23. 3. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 17 stycznia 2020r. włącznie: - zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia w wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2, pokój nr 45 II piętro, - wpłacić wadium w kwocie 3.000,00 zł – wadium należy wnosić w pieniądzu na rachunek Gminy Świebodzin - PKO Bank Polski nr 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. 4. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu (II piętro) w dniu 20 stycznia 2020r. 5. Przed otwarciem przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) - dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. - w przypadku osób prawnych - aktualnego wydruku lub odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (wydruk lub odpis z rejestru powinien być dokonany nie później niż 1 miesiąc przed datą przetargu). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. 6. O terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiony w formie pisemnej najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, Burmistrz Świebodzina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 7. Burmistrz Świebodzina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. 8. Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 45, II piętro – tel.: 68-4750914.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Napierała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-18 08:26:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alter
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-18 08:27:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alter
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-18 08:27:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
589 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony