ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 251Drukuj informację Przetarg numer: 251

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 251

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: nieograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomość gruntowej położonej przy ul. Bocznej

Ogłoszono dnia: 2020-03-03 00:00:00 przez

Data przetargu

2020-05-05 10:30:00

Miejsce

Urząd Miejski w Świebodzinie

Księga wieczysta

ZG1S/00049764/7

Cena wywoławcza

1.800.000,00 zł

Wadium

360.000,00 zł

Opis

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego jest nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie działkami nr 340/112 i 340/117 o pow. 1,6597 ha, położona w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny: 3, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/00049764/7 bez jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń. W ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Świebodzinie nieruchomość sklasyfikowana jest jako: grunty orne klasy IIIa (RIIIa), IIIb (RIIIb), IVa (RIVa), IVb (RIVb), V (RV). Nieruchomość położona jest w południowej części miasta Świebodzin przy skrzyżowaniu ulic Łużyckiej oraz Słowiańskiej. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna. Po drugiej stronie ulicy Łużyckiej znajduje się zabudowa produkcyjna, przy ulicy Słowiańskiej zlokalizowana jest Galeria Handlowa Hosso. Przedmiotowa nieruchomość porośnięta jest trawą oraz drzewami liściastymi: brzozy, graby, buki. Teren nieruchomości jest nieogrodzony i ogólnodostępny. Kształt działki nr 340/112 jest zbliżony do wydłużonego prostokąta, natomiast działka nr 340/117 posiada kształt regularny na planie wieloboku. Skomunikowanie nieruchomości: - istnieje możliwość lokalizacji zjazdu z powiatowej drogi publicznej ul. Łużyckiej na gminną działkę oznaczoną ewidencyjnie nr 340/78, na której zostanie ustanowiona służebność przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela zbywanej nieruchomości. Brak jest możliwości lokalizacji wyjazdu ze zbywanej nieruchomości na powiatową drogę publiczną ul. Łużycką, - istnieje możliwość lokalizacji zjazdu z gminnej drogi wewnętrznej ul. Cisowej na działkę oznaczoną ewidencyjnie nr 340/112 oraz wyjazdu z działki oznaczonej ewidencyjnie nr 340/112 na gminną drogę wewnętrzną ul. Cisową. Nabywca nieruchomości w umowie sprzedaży będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności gruntowej polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez działkę o nr 340/112 na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczoną ewidencyjnie działkami nr 340/108 i 340/109. Istnieje miżliwość przyłączenia przedmiotowej nieruchomości do sieci elektroenergetycznej. Natomiast w celu zapewnienia dostaw wody i odbioru ścieków sanitarnych konieczne będzie wpięcie do istniejących osiedlowych sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz ich rozbudowa na warunkach, które zostaną określone w WTP po przedstawieniu planu zagospodarowania powyższego terenu. Brak jest możliwości podłączenia nieruchomości do kanalizacji deszczowej oraz do sieci gazowej. Działki o nr ewid. 340/112 i 340/117 w 3 obrębie Świebodzina objęte są obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Zabudowy Mieszkaniowej i Sportowo-Rekreacyjnej w Świebodzinie, uchwalonym Uchwałą nr XVIII/183/2000 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 25 lutego 2000r. (op. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 6 poz. 78 z 31.03.2000r.), który został zmieniony uchwałą nr XXXVII/347/05 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 sierpnia 2005r. (po. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 58 poz. 1192 z 09.09.2005r.) i uchwałą nr XXVIII/353/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 12 lutego 2009r. (op. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 31 poz. 455 z dn. 01.04.2009r.) Zgodnie z rysunkiem planu stanowiącym załącznik graficzny do w/w uchwały działka o nr ewid. 340/112 w 3 obrębie Świebodzina, to teren opisany symbolem KDW (teren drogi wewnętrznej, komunikacji kołowej), działka nr 340/117 w 3 obrębie Świebodzina, to teren opisany symbolem MW (teren o funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych biurowo-administracyjnych, gastronomii i handlu). Działki o nr ewid. 340/112 i 340/117 w 3 obrębie Świebodzina nie są objęte obszarem rewitalizacji, ani nie są położone w Specjalnej Strefie Rewitalizacji w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 1777 z późn. zm.). Zgodnie z w/w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się: - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych po wstępnym oczyszczeniu do wymogów określonych w pozwoleniu wodno-prawnym przed wprowadzeniem do istniejących rowów melioracyjnych, - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych poprzez instalacje odprowadzające wody do podziemnych skrzynek rozsączających, - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z placów i parkingów po wstępnym podczyszczeniu do skrzynek rozsączających, - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych na nieutwardzony własny teren inwestora, - modernizację istniejących kolektorów deszczowych. Cena wywoławcza nieruchomości – 1.800.000,00 złotych netto (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych) plus podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej przejścia i przejazdu: 2.970,00 netto (słownie: dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych) plus podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Wadium – 360.000,00 złotych Przetarg odbędzie się dnia 5 maja 2020r. o godz. 10.30 w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2, pok. nr 38 II piętro. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) - dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego wydruku lub odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (wydruk lub odpis z rejestru powinien być dokonany nie później niż 1 miesiąc przed datą przetargu). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Wadium należy wnosić w pieniądzu na rachunek Gminy Świebodzin – PKO Bank Polski nr 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603, do 30 kwietnia 2020r. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem trzech dni po zakończeniu przetargu. O terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłat sądowych ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, Burmistrz Świebodzina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 65 t.j.), Gminie Świebodzin będzie przysługiwało prawo pierwokupu nieruchomości w przypadku jej zbycia, przed jej zabudowaniem. Burmistrz Świebodzina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości wraz z podaniem przyczyny jego odwołania. Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 44, II piętro – tel.: 684750914.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Napierala
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-03 07:58:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alter
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-03 07:58:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alter
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-16 09:59:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
768 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony