ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 255Drukuj informację Przetarg numer: 255

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 255

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: nieograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu będącego własnością Gminy Świebodzin

Ogłoszono dnia: 2020-03-11 00:00:00 przez

Data przetargu

2020-04-17 10:00:00

Miejsce

Urząd Miejski w Świebodzinie

Cena wywoławcza

96,00 zł

Wadium

10,00 zł

Opis

do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na czas nieokreślony, części (24,00 m2) nieruchomości zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 45/6 o pow.0,7444 ha, położonej w 2 obrębie miasta Świebodzin, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą nr ZG1S/00016754/4, bez jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń. Przedmiotowa działka położona jest w 2 obrębie miasta Świebodzin przy ul. Zachodniej. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Świebodzinie przedmiotowa część działki jest zapisana jako grunt orny – RIVb (0,6365 ha). Nieruchomość zabudowana jest garażami blaszanymi oraz murowanymi wolnostojącymi. Dojazd do przedmiotowej części nieruchomości jest o nawierzchni nieutwardzonej. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się zabudowania o charakterze mieszkalnym oraz nieużytki. Kształt działki nieregularny, teren płaski. Wyznaczony do dzierżawy grunt przeznaczony jest pod budowę garażu blaszanego zgodnie z Decyzją Burmistrza Świebodzina Nr 52/WZ-I/2019 z 22 października 2019r. o warunkach zabudowy. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin uchwalonym Uchwałą nr XIII/135/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin, zmienionym uchwałą nr XXXVI/505/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 września 2013r., przedmiotowa działka położona jest na terenie opisanym symbolem MN/MW (tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub jednorodzinnej, z dopuszczeniem usług). Przedmiotowa działka znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 144 „Wielkopolska Dolina Kopalna”, dodatkowo jej część położona jest w granicach obszaru otoczenia zabytku wpisanego do rejestru zabytków, tożsamym ze strefą ochrony krajobrazu kulturowego "K". Cena wywoławcza czynszu dzierżawy w stosunku rocznym wynosi 96,00 zł netto (słownie: dziewięćdziesiąt sześć złotych) Wadium: 10,00 zł Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23%. Czynsz dzierżawny płatny jest do dnia 31 marca każdego roku w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Gminy Świebodzin PKO BP, nr 35 1020 5402 0000 0002 0305 6579 bez wezwania. Czynsz roczny ustalony został zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Świebodzina Nr 109/B/20012 z 18 maja 2012r. Wydzierżawiający może bez konieczności uprzedniego wypowiedzenia umowy, dokonać zmiany stawki czynszu dzierżawy w formie pisemnej nie częściej jednak jak raz w roku. Przetarg odbędzie się 17 kwietnia 2020r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie pok. nr 38 II piętro, w przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium. Wadium należy wnosić w pieniądzu na rachunek Gminy Świebodzin – PKO BP, nr 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603, do 10 kwietnia 2020r. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na konto uczestnika przetargu. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Osoby przystępujące do przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy w wyznaczonym terminie, Burmistrz Świebodzina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Burmistrz Świebodzina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzinie pokój nr 44, II piętro w godzinach pracy Urzędu; Poniedziałek: 800- 1600, Wtorek-Piątek: 720-1520 oraz pod nr tel. 68-4750913.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Alter
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-11 08:31:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alter
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-11 08:31:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alter
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-26 12:14:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
522 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony