ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 256Drukuj informację Przetarg numer: 256

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 256

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: nieograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomość gruntowej położonej w obrębie Jeziory

Ogłoszono dnia: 2020-03-17 00:00:00 przez

Data przetargu

2020-05-19 10:30:00

Miejsce

Urząd Miejski w Świebodzinie

Księga wieczysta

ZG1S/00025474/3

Cena wywoławcza

747.000,00 zł

Wadium

149.000,00 zł

Opis

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego jest nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie działką nr 175 o pow. 12,5239 ha, położona w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – obszar wiejski, obręb ewidencyjny: Jeziory dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/00025474/3 bez jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń. W ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Świebodzinie nieruchomość sklasyfikowana jest jako grunty orne klasy IVa (RIVa), VI (RVI) oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (Lzr-RVI). Nieruchomość położona jest przy granicy dwóch obrębów Jeziory i Lubinicko, w sąsiedztwie kompleksów leśnych Lasów Państwowych oraz gruntów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Jest to obecnie teren użytkowany rolniczo. Po przeciwnej stronie przylegającej drogi dojazdowej oznaczonej działką nr 167, znajduje się nieczynne wysypisko odpadów komunalnych, obecnie teren zakładu selekcji odpadów komunalnych. Nieruchomość położona jest po południowo-wschodniej stronie drogi gminnej oznaczonej działką nr 167. Nawierzchnia gminnej drogi dojazdowej, do wysokości bramy wjazdowej na nieczynne wysypisko odpadów komunalnych, jest betonowa z betonu lanego z mijankami dla samochodów, a dalej ma nawierzchnię gruntową nieutwardzoną. Kształt nieruchomości nieregularny zbliżony do pięcioboku nieforemnego. Nieruchomość w stosunku do centrum miasta usytuowana jest w odległości około 6 km, a od wsi Jeziory w odległości około 1,5 km na południowy zachód oraz od wsi Lubinicko w odległości około 1,5 km na południe. Wzdłuż zachodniej granicy nieruchomości, na sąsiedniej działce nr 176, przebiega gazociąg średniego ciśnienia D 150 oraz energetyczna linia napowiertzna średniego napięcia 15 kV, z której doprowadzona jest linia napowietrzna zasilająca stację transformatorową nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych. Natomiast wzdłuż drogi polnej pomiędzy ogrodzeniem i groblą kwatery nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych znajdującego się na sąsiedniej nieruchomości i dalej przez teren zaplecza technicznego nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych przebiega sieć wodociągowa o średnicy D 110 zasilająca wieś Jeziory z ujęcia gminnego. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogami gminnymi oznaczonymi działkami nr 81/16, 80/3 i 167. Istnieje możliwość przyłączenia przedmiotowej nieruchomości do sieci elektroenergrtycznej i wodociągowej. Natomiast nie ma możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej oraz do sieci gazowej. Działka o nr ewid. 175 w obrębie Jeziory gmina Świebodzin objęta jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą nr XII/190/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 października 2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Jeziory gmina Świebodzin (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 2913 z dnia 05.11.2019r.) Zgodnie z rysunkiem planu stanowiącym załącznik do w/w uchwały: - działka o nr ewid. 175 w obrębie Jeziory gmina Świebodzin położona jest na terenie opisanym symbolem P/U, jej fragment położony jest również na terenie opisanym symbolem KDW oraz symbolem 1KDD; Zgodnie z w/w uchwałą: Na terenie obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz zabudowy usługowej, oznaczonym na rysunku planu symbolem P/U ustala się: 1) lokalizację obiektów produkcyjnych, baz, składów, magazynów, budowli instalacji przemysłowych, parkingów, dojść i dojazdów oraz zieleni towarzyszącej; 2) dopuszczenie lokalizacji: a) na obszarze wskazanym na rysunku planu urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, w tym farmy fotowoltaicznej, z wyłączeniem elektrowni wiatrowych, b) zabudowy usługowej nie kolidującej z przeznaczeniem określonym w pkt 1, w tym budynków handlu, stacji obsługi pojazdów, stacji paliw, myjni samochodowych, warsztatów rzemieślniczych, c) budynków administracyjno-socjalnych oraz budynków biurowych, związanych z przeznaczeniem określonym w pkt 1, d) budynków pomocniczych, e) sieci i obiektów infrastruktury technicznej; 3) sytuowanie budynków z uwzględnieniem linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu; 4) maksymalną powierzchnię zabudowy – 70% powierzchni działki; 5) minimalmą powierzchnię biologicznie czynną – 20% powierzchni działki; 6) intensywność zabudowy od 0,2 do 1,5; 7) maksymalną wysokość zabudowy: a) dla budynków administracyjno-socjalnych, biurowych oraz pomocniczych – 10 m do najwyższego punktu dachu; b) dla pozostałych budynków – 12 m do najwyższego punktu dachu, c) dla zabudowy produkcyjnej, magazynowej i składowej dopuszcza się zwiększenie wysokości obiektów do 20 m, w przypadkach uwarunkowanych względami technologicznymi; d) dla budowli - 50 m; 8) stosowanie dachów płaskich lub stromych; 9) dopuszczenie stosowania innej geometrii dachów, w tym dachów kopulastych, krążynowych, pogrążonych lub pilastych; 10) powierzchnię nowo wydzielonej działki nie mniejszą niż 2000 m2, z wyjątkiem działek wydzielanych pod dojścia i dojazdy oraz pod obiekty infrastruktury technicznej; 11) dostępność komunikacyjną z terenów dróg publicznych 1KDD i 2KDD, w tym przez drogę wewnętrzną KDW. Na terenach dróg publicznych, oznaczonym na ryaunku planu symbolami 1KDD, 2 KDD ustala się: 1) klasyfikację dróg publicznych – drogi klasy dojazdowej; 2) usytuowanie jezdni o parametrach zgodnie z przepisami odrębnymi; 3) zagospodarowanie pasa drogowego zgodnie z przepisami odrębnymi; 4) dopuszczenie lokalizacji sieci i obiektów infrastruktury technicznej, miejsc postojowych, oświetlenia, tablic i znaków informacyjnych; 5) dopuszczenie sytuowania dodatkowych, innych niż ustalone w pkt 3 i 4 elementów pasa drogowego; 6) dopuszczenie zagospodarowania zielenią w tym wysoką wszystkich nieutwardzonych powierzchni drogowych. Na terenie drogi wewnętrznej, oznaczonym na rysunku planu symbolem KDW ustala się: 1) w zakresie zagospodarowania pasa drogowego – przekrój jednojezdniowy dwupasowy o szerokości co najmniej 12 m; 2) dopuszczenie lokalizacji chodnika, oświetlenia, tablic i znaków informacyjnych, a także sieci i obiektów infrastruktury technicznej; 3) dopuszczenie sytuowania dodatkowych, innych niż ustalone w pkt 1 i 2 elementów pasa drogowego; 4) dopuszczenie zagospodarowania zielenią, w tym wysoką wszystkich nieutwardzonych powierzchni drogowych. Cena wywoławcza nieruchomości – 747.000,00 złotych netto (słownie: siedemset czterdzieści siedem tysięcy złotych) plus podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Wadium – 149.000,00 złotych Przetarg odbędzie się dnia 19 maja 2020r. o godz. 10.30 w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2, pok. nr 38 II piętro. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) - dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego wydruku lub odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (wydruk lub odpis z rejestru powinien być dokonany nie później niż 1 miesiąc przed datą przetargu). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Wadium należy wnosić w pieniądzu na rachunek Gminy Świebodzin – PKO Bank Polski nr 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603, do 15 maja 2020r. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem trzech dni po zakończeniu przetargu. O terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłat sądowych ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, Burmistrz Świebodzina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.), Gminie Świebodzin będzie przysługiwało prawo pierwokupu nieruchomości w przypadku jej zbycia, przed jej zabudowaniem. Burmistrz Świebodzina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości wraz z podaniem przyczyny jego odwołania. Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 44, II piętro – tel.: 684750914.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Alter
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-17 08:49:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alter
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-17 08:49:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alter
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-17 09:49:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
621 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony