ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 268Drukuj informację Przetarg numer: 268

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 268

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: nieograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomość gruntowej położonej w 2 obrębie Świebodzina

Ogłoszono dnia: 2020-11-04 00:00:00 przez

Data przetargu

2020-12-08 10:30:00

Miejsce

Urząd Miejski w Świebodzinie

Księga wieczysta

ZG1S/00044560/2

Cena wywoławcza

200.000,00 zł netto

Wadium

40.000,00 zł

Opis

Przedmiotem sprzedaży w drodze I ustnego przetargu nieograniczonego jest nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie działkami nr 553/6 i 554/2 o pow. 0,1722 ha, położona w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny: 2, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/00044560/2 bez jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń. W ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Świebodzinie nieruchomość sklasyfikowana jest jako tereny mieszkaniowe (B) oraz grunty orne klasy IIIa (RIIIa). Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej miasta Świebodzin, w obszarze zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna, zabudowa usługowo-handlowa dalej tereny PKS i PKP. Przedmiotowa nieruchomość posiada kształt nieregularny – prostokątny. Powierzchnia działki porośnięta zdziczałymi krzewami i drzewami owocowymi, wysoką trawą, samosiewami krzewów. Dawniej teren ten użytkowany był jako ogród. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą z ul. Opałowej. Istnieje możliwość przyłączenia przedmiotowej nieruchomości do sieci gazowej, elektroenergetycznej. Istnieje również możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na warunkach jakie zostaną określone w WTP. Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. Z uwagi na utratę mocy prawnej Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świebodzin brak jest ustaleń dla działek o nr ewid. 553/6, 554/2 w 2 obrębie Świebodzina. Działki te nie były objęte zmianami planu miejscowego po 1995r. W dniu 03.06.2020r. Burmistrz Świebodzina wydał decyzję o warunkach zabudowy nr 26/WZ-II/2020 dla inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowo-usługowo-handlowego na działkach o nr ewid 554/2 i 553/6 położonych w obrębie 2 Świebodzina wraz z niezbędnymi do jego funkcjonowania urządzeniami budowlanymi. Zgodnie z załącznikiem graficznym /pn „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”/ do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin uchwalonej Uchwałą nr XIII/135/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin, zmienionej uchwałą nr XXXVI/505/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 września 2013r., uchwałą nr XXVI/404/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 grudnia 2016r. oraz uchwałą nr XLVI/699/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 sierpnia 2018r., działki o nr ewid. 553/6, 554/2 w 2 obrębie Świebodzina położone są na terenie opisanym symbolem U (teren usług). Wnioskowane działki objęte są granicami obszaru otoczenia zabytku wpisanego do rejestru zabytków, tożsamymi ze strefą ochrony krajobrazu kulturowego „K”. Cena wywoławcza nieruchomości – 200.000,00 złotych netto (słownie: dwieście tysięcy złotych) plus podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Wadium – 40.000,00 złotych Przetarg odbędzie się dnia 8 grudnia 2020r. o godz. 10.30 w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2, pok. nr 18 I piętro. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) - dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego wydruku lub odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (wydruk lub odpis z rejestru powinien być dokonany nie później niż 1 miesiąc przed datą przetargu). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Wadium należy wnosić w pieniądzu na rachunek Gminy Świebodzin – PKO Bank Polski nr 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603, do 4 grudnia 2020r. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem trzech dni po zakończeniu przetargu. O terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłat sądowych ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, Burmistrz Świebodzina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.), Gminie Świebodzin będzie przysługiwało prawo pierwokupu nieruchomości w przypadku jej zbycia, przed jej zabudowaniem. Burmistrz Świebodzina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości wraz z podaniem przyczyny jego odwołania. Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 44, II piętro – tel.: 684750914.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Napierała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-04 08:12:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alter
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-04 08:12:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alter
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-04 08:12:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
706 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony