ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 272Drukuj informację Przetarg numer: 272

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 272

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: nieograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomość gruntowej położonej w Świebodzinie

Ogłoszono dnia: 2020-12-14 00:00:00 przez

Data przetargu

2021-02-16 10:00:00

Miejsce

Urząd Miejski w Świebodzinie

Księga wieczysta

ZG1S/00040694/2

Cena wywoławcza

2.000.000,00 zł netto

Wadium

400.000,00 zł

Opis

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego jest nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie działką nr 68/2 o pow. 5,5892 ha, położona w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny: 3 przy ul. Koziej, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/00040694/2 bez jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń. W ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Świebodzinie nieruchomość sklasyfikowana jest jako grunty orne klasy IIIb (RIIIb), IVa (RIVa), IVb (RIVb). Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej, na obrzeżach zabudowy produkcyjno-usługowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią: od strony północnej i wschodniej grunty rolne niezabudowane, natomiast od strony południowej i zachodniej pasy drogowe o nawierzchni nieurządzonej ulicy Koziej i jej bocznej odnogi (nawierzchnia gruntowa i żwirowa). Po przeciwnej stronie pasa drogowego ulicy Koziej od strony południowej zlokalizowane są różnego rodzaju zakłady produkcyjne i usługowe oraz bazy sprzętowo-transportowe, natomiast po stronie zachodniej tej ulicy usytuowane są nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Dojazd do nieruchomości od ul. Sobieskiego o nawierzchni asfaltowej, następnie ul. Kozią o nawierzchni gruntowej (działki nr 68/4 i 83). Nieruchomość posiada regularny kształt prostokąta. Przedmiotowa nieruchomość w przeważającej części jest niezagospodarowana, obszar porośnięty wysoką trawą, chwastami, zakrzaczeniami, samosiewami drzew iglastych i owocowych. Przez teren nieruchomości w jej północno – wschodnim narożniku przebiegają dwie linie elektroenergetyczne średniego napięcia SN 15 kV, ponadto niewielki skrawek tego narożnika znajduje się w strefie ochronnej linii wysokiego napięcia 110 kV. Celem umożliwienia dostaw wody do nieruchomości konieczne będzie zaprojektowanie i wybudowanie na koszt inwestora ok. 450 m odcinka sieci wodociągowej na warunkach jakie zostaną określone przez Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świebodzinie. Celem umożliwienia odbioru ścieków z przedmiotowej nieruchomości konieczne będzie zaprojektowanie i wybudowanie na koszt inwestora ok. 1100 m odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (w tym ok. 700 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej) na warunkach jakie zostaną określone przez Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świebodzinie. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do istniejącego gazociągu średniego ciśnienia o średnicy 63 mm przy ul. Koziej, a także do sieci elektroenergetycznej – na warunkach określonych przez właścicieli tych sieci. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą nr X/116/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 3 obrębie miasta Świebodzin, pomiędzy ul. Kozią a ul. Brzozową (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 2405 z dnia 6.09.2019r.) Zgodnie z rysunkiem planu stanowiącym załącznik do w/w uchwały: - działka o nr ewid. 68/2 w 3 obrębie Świebodzina położona jest na terenie opisanym symbolem 1PU; Zgodnie z w/w uchwałą przeznaczenie terenów opisanych symbolami 1PU jest następujące: 1) przeznaczenie podstawowe: a) zabudowa usługowa, b) zabudowa produkcyjna, składy i magazyny; 2) przeznaczenie dopuszczalne: a) zabudowa administracyjna, biurowa i socjalna, b) dojazdy i dojścia c) miejsca do parkowania, d) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, e) zieleń urządzona i izolacyjna. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ustala się: 1. W zakresie zaopatrzenia w wodę: a) zasilanie w wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej, b) budowę sieci wodociągowej o średnicy nie mniejszej niż 80 mm z zastrzeżeniem lit. C, c) przy realizacji nowych i przebudowie istniejących sieci wodociągowych na obszarze objętym planem, nakaz zachowania parametrów sieci wymaganych dla ochrony przeciwpożarowej oraz realizacji hydrantów naziemnych o wymaganej średnicy nominalnej, zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, d) dopuszczenie stosowania indywidualnych ujęć wody do czasu realizacji sieci wodociągowej; 2. W zakresie odprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych: a) odprowadzenie ścieków do projektowanej sieci kanalizacyjnej, b) budowę sieci kanalizacyjnej o średnicy nie mniejszej niż 110 mm, c) dopuszczenie stosowania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej, d) podczyszczanie ścieków, zgodnie z przepisami odrębnymi. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 28 stycznia 2020 roku. Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 3 lipca 2020 roku. Trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 4 listopada 2020roku. Cena wywoławcza nieruchomości – 2.000.000,00 złotych netto (słownie: dwa miliony złotych) plus podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Wadium – 400.000,00 złotych Przetarg odbędzie się dnia 16 lutego 2021r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2, pok. nr 18 I piętro. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) - dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego wydruku lub odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (wydruk lub odpis z rejestru powinien być dokonany nie później niż 1 miesiąc przed datą przetargu). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Wadium należy wnosić w pieniądzu na rachunek Gminy Świebodzin – PKO Bank Polski nr 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603, do 12 lutego 2021r. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem trzech dni po zakończeniu przetargu. O terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłat sądowych ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, Burmistrz Świebodzina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.), Gminie Świebodzin będzie przysługiwało prawo pierwokupu nieruchomości w przypadku jej zbycia, przed jej zabudowaniem. Burmistrz Świebodzina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości wraz z podaniem przyczyny jego odwołania. Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 44, II piętro – tel.: 684750914.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Napierała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-14 09:03:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alter
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-14 09:03:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alter
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-14 09:03:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
991 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony