ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 274Drukuj informację Przetarg numer: 274

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 274

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: nieograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomość gruntowej położonej w Jordanowie

Ogłoszono dnia: 2021-01-05 00:00:00 przez

Data przetargu

2021-02-09 10:30:00

Miejsce

Urząd Miejski w Świebodzinie

Księga wieczysta

ZG1S/00044604/3

Cena wywoławcza

10.000,00 zł netto

Wadium

2.000,00 zł

Opis

Przedmiotem sprzedaży w drodze piątego ustnego przetargu nieograniczonego jest nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie działką nr 217/3 o pow. 0,0375 ha, położona w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – obszar wiejski, obręb ewidencyjny: Jordanowo, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/00044604/3 bez jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń. W ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Świebodzinie nieruchomość sklasyfikowana jest jako: grunty rolne klasy VI (RVI). Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej wsi Jordanowo, wśród terenów użytkowanych rolniczo oraz w sąsiedztwie wiejskiej zabudowy zagrodowej i mieszkalnej. Nieruchomość frontem południowo-zachodnią granicą przylega do pasa drogi gminnej prowadzącej do wsi Glińsk, która posiada nawierzchnię gruntową. Kształt działki regularny w formie trójkąta prostokątnego. Powierzchnia działki odłogowana i porośnięta samosiewami różnych roślin. Istnieje możliwość przyłączenia przedmiotowej nieruchomości do sieci elektroenergetycznej. Natomiast brak jest możliwości technicznych przyłączenia działki do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Z uwagi na utratę mocy prawnej Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świebodzin brak jest ustaleń dla działki o nr ewid 217/3 w obrębie Jordanowo gmina Świebodzin. Teren ten nie był objęty zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po 1995r. W dniu 16.09.2008r. Burmistrz Świebodzina wydał decyzję nr 51/WZ-II/08 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie małego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego wraz z niezbędnymi do jego funkcjonowania urządzeniami budowlanymi na działce o nr ewid. 217/3 w miejscowości Jordanowo gmina Świebodzin. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin uchwalonego Uchwałą nr XIII/135/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin, zmienionego uchwałą nr XXXVI/505/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 września 2013r., uchwałą nr XXVI/404/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 grudnia 2016r. oraz uchwałą nr XLVI/699/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 sierpnia 2018r. działka o nr ewid. 151/7 w obrębie Jordanowo położona jest na terenie opisanym symbolem MN/MR (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zagrodowej z dopuszczeniem usług) i znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu (OChK 13 „Rynna Paklicy i Ołoboku”). Część w/w działki objęta jest granicami strefy ochrony konserwatorskiej zachowanych wartości kulturowych (B), pozostała część znajduje się w granicach strefy ochrony krajobrazu kulturowego (K). Ponadto zgodnie ze Schematem 1 pn. „Rozmieszczenie stref i obszarów funkcjonalnych” teren, na którym położona jest w/w działka oznaczony jest jako strefa funkcjonalna Z - dominacji zabudowy oraz jako obszar funkcjonalny MM - zabudowy o charakterze małomiasteczkowym (wysoka samowystarczalność zespołu wiejskiego). Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 5 listopada 2019 roku. Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 21 stycznia 2020 roku. Trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 2 września 2020 roku. Czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 10 listopada 2020 roku. Cena wywoławcza nieruchomości – 10.000,00 złotych netto (słownie: dziesięć tysięcy złotych) plus podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Wadium – 2.000,00 złotych Przetarg odbędzie się dnia 9 lutego 2021r. o godz. 10.30 w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2, pok. nr 18 I piętro. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) - dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego wydruku lub odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (wydruk lub odpis z rejestru powinien być dokonany nie później niż 1 miesiąc przed datą przetargu). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Wadium należy wnosić w pieniądzu na rachunek Gminy Świebodzin – PKO Bank Polski nr 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603, do 5 lutego 2021r. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem trzech dni po zakończeniu przetargu. O terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłat sądowych ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, Burmistrz Świebodzina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990), Gminie Świebodzin będzie przysługiwało prawo pierwokupu nieruchomości w przypadku jej zbycia, przed jej zabudowaniem. Burmistrz Świebodzina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości wraz z podaniem przyczyny jego odwołania. Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 44, II piętro – tel.: 684750914.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Napierała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-30 10:14:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alter
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-30 10:14:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alter
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-30 10:14:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
753 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony