ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 278Drukuj informację Przetarg numer: 278

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 278

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: nieograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości

Ogłoszono dnia: 2021-04-07 00:00:00 przez

Data przetargu

2021-05-11 11:00:00

Miejsce

Urząd Miejski w Świebodzinie

Księga wieczysta

ZG1S/00012387/2

Cena wywoławcza

150.000,00 zł

Wadium

30.000,00 zł

Opis

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana oznaczona ewidencyjnie działką nr 289/23 o pow. 0,0172 ha, położona w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny: 2 przy ul. Górnej, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/00012387/2, wolną od jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem niemieszkalnym, wiatą magazynową o pow. zabudowy 72,80 m2 (8,80 m x 8,27 m), pow. użytkowej 70,00 m2, kubaturze 320 m3, średnia wysokość 4,40 m. Wiata magazynowa wykonana jest w technologii tradycyjnej, ścianki zewnętrzne – trzy ściany murowane z cegły do połowy swojej wysokości, a powyżej z blachy stalowej osłonowej na konstrukcji drewnianej. Dach to konstrukcja stalowa wsparta na słupach stalowych, konstrukcja dachu samonośna, tzn. nie powiązana z przyległym budynkiem mieszkalnym ani ze ścianami wiaty, pokrycie dachu blacha stalowa falista. Elewacja – tynki gładkie, malowane. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną. Rok budowy – lata 60. ubiegłego wieku. Kształt działki regularny, teren nieogrodzony, niezabudowana część działki jest częściowo urządzona jako podjazd z kostki, a pozostała część przy budynku niezagospodarowana, porośnięta trawą. Dojazd, dojście do obiektu i całej działki od ulicy Górnej o nawierzchni urządzonej z chodnikiem i oświetleniem. Działka nr 289/23 nie jest w pełni uzbrojona, ale ma możliwość podłączenia do sieci infrastruktury komunalnej i technicznej, takich jak: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna i gazowa, które znajdują się w ulicy Górnej oraz na sąsiednich zabudowanych nieruchomościach. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami na parterze. Z uwagi na utratę mocy prawnej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzina uchwalonych przed 1995 r. brak jest ustaleń dla działki nr 289/23 przy ul. Górnej w Świebodzinie. Gmina Świebodzin nie podjęła uchwały o przystąpieniu do opracowania planu miejscowego dla tego terenu. Działka nr 289/23 przy ul. Górnej nie była objęta zmianami planu po 1995 r. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin działka nr 289/23 położona jest na terenie opisanym symbolem UM – tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej i znajduje się na terenie zabytku wpisanego do rejestru zabytków pod nr 59 i 2165 układu urbanistycznego miasta Świebodzina, tożsamym ze strefą ochrony krajobrazu kulturowego „K”. Burmistrz Świebodzina 16 stycznia 2018 roku wydał decyzję Nr 4/WZ-I/2018 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 289/22 w obrębie 2. Świebodzina przy ul. Górnej wraz z określeniem warunków podziału działki. Nabywca w umowie notarialnej sprzedaży przedmiotowej nieruchomości będzie zobowiązany do ustanowienia na niej służebności gruntowej polegającej na nieodpłatnym i nieograniczonym w czasie prawie przejścia i przejazdu przez ww. nieruchomość na rzecz każdoczesnego właściciela lub współwłaścicieli nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 289/24 (Kw Nr ZG1S/00012387/2), położonej w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny: 2 przy ul. Górnej. Parametry pasa służebności gruntowej polegającej na prawie przejścia i przejazdu ustala się na: szerokość 4 m, długość 13 m, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszego ogłoszenia . Cena wywoławcza 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) Wadium 30.000,00 zł Na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020r. poz. 106 z późn. zm.) sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku VAT. Przetarg odbędzie się 11.05.2021 r. o godz. 1100, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2 (pok. Nr 18, I piętro). Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzącym działalność gospodarczą): dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji: aktualnego wydruku lub odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (wydruk lub odpis z rejestru powinien być dokonany nie później niż 1 miesiąc przed datą przetargu). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej oraz okazania przez pełnomocnika dowodu tożsamości. Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do 7.05.2021 r. (włącznie) na konto Gminy Świebodzin: PKO Bank Polski 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona pisemnie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu podając przyczynę jego odwołania. Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, pokój nr 34, 44 tel.: 68 4750 905(913).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Julitta Tanaś-Siemak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-07 09:29:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alter
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-07 09:30:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alter
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-07 09:35:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1281 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony