ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 279Drukuj informację Przetarg numer: 279

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 279

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: nieograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na zbycie gminnej nieruchomości

Ogłoszono dnia: 2021-05-12 00:00:00 przez

Data przetargu

2021-06-18 11:00:00

Miejsce

Urząd Miejski w Świebodzinie

Księga wieczysta

ZG1S/00016952/2

Cena wywoławcza

19.000,00 zł

Wadium

3.000,00 zł

Opis

Przedmiotem przetargu jest lokal- pomieszczenie gospodarcze oznaczone numerem 1A, usytuowane w budynku gospodarczym położonym na działce oznaczonej ewidencyjnie numerem 225/3 o pow. 510 m2 przy ul. Zachodniej 48 w Świebodzinie, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/00016952/2, wolną od jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń. Lokal składa się z jednego pomieszczenia o powierzchni użytkowej 24,60 m2. Lokal o niskim standardzie wykończenia, posadzka betonowa, ściany otynkowane tynkiem cementowo-wapniowym kat. III, stolarka drzwiowa i brama drewniane. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną. Gmina sprzedaje lokal wraz z przynależnym do niego udziałem w częściach wspólnych nieruchomości wynoszącym 570/10000 części. Obecnie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym znajduje się działka nr 225/3 przy ul. Zachodniej 48 w Świebodzinie. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Świebodzin, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie opisanym symbolem UM – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. Przedmiotowy lokal niemieszkalny - pomieszczenie gospodarcze usytuowane jest w budynku gospodarczym położonym na działce oznaczonej numerem 225/3, która stanowi nieruchomość wspólną dla wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Zachodniej 48 w Świebodzinie, i w związku z czym lokal jest zbywany w drodze przetargu ustnego ograniczonego, ograniczonego do współwłaścicieli nieruchomości przy ul. Zachodniej 48 w Świebodzinie. Cena wywoławcza wynosi - 19.000,00 zł Wadium -3.000,00 zł Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020r. poz.106 z późn. zm.) sprzedaż przedmiotowego lokalu jest zwolniona z podatku VAT. 1. Przetarg odbędzie się 18 czerwca 2021r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2 (pok. Nr 18, I piętro). 2. Przetarg jest ograniczony do współwłaścicieli nieruchomości przy ul. Zachodniej 48 w Świebodzinie. 3. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 14 czerwca 2021r., włącznie: - zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2. - wpłacić wadium, w pieniądzu, najpóźniej do 14 czerwca 2021r. na konto Gminy Świebodzin: PKO Bank Polski 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. 4. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń, na parterze, w tut. Urzędzie w dniu 16 czerwca 2021r. 5. Przed otwarciem przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzącym działalność gospodarczą): dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji: aktualnego wydruku lub odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (wydruk lub odpis z rejestru powinien być dokonany nie później niż 1 miesiąc przed datą przetargu). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej oraz okazania przez pełnomocnika dowodu tożsamości. O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona pisemnie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Julita Tanaś-Siemak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-12 08:55:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alter
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-12 08:56:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alter
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-12 08:56:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
851 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony