ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 283Drukuj informację Przetarg numer: 283

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 283

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: nieograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomość gruntowej położonej w Świebodzinie

Ogłoszono dnia: 2021-07-14 00:00:00 przez

Data przetargu

2021-08-17 09:00:00

Miejsce

Urząd Miejski w Świebodzinie

Księga wieczysta

ZG1S/00016950/8

Cena wywoławcza

200.000,00 zł netto

Wadium

40.000,00 zł

Opis

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego jest nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie działką nr 630/5 o pow. 0,4780 ha, położona w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny: 2 przy ul. Topolowej, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/00016950/8 bez jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń. W ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Świebodzinie nieruchomość sklasyfikowana jest jako grunty orne klasy III (RIII), pastwiska trwałe klasy IV (PsIV), nieużytki (N). Nieruchomość położona jest przy ul. Topolowej, w strefie pośredniej miasta Świebodzin. Działka posiada kształt nieregularny, o zróżnicowanej konfiguracji terenu. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią: grunty niezabudowane, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dalej zabudowa użytkowa magazynowo-usługowa, i budynki mieszkalne wielorodzinne oraz niedaleko przebiega linia kolejowa. Przedmiotowa nieruchomość porośnięta jest wysoką trawą oraz samosiewami krzewów. Działka od strony północno - zachodniej przylega do pasa drogowego ul. Topolowej, o nawierzchni gruntowej, a od strony południowej przylega do terenów kolejowych. Istnieje możliwość przyłączenia przedmiotowej nieruchomości do sieci elektroenergetycznej. Z uwagi na odległość działki od czynnej sieci gazowej (ponad 170m) doprowadzenie gazu do w/w działki nie jest możliwe. Nie ma również możliwości technicznych budowy przyłączy wodno-kanalizacyjnych dla przedmiotowej nieruchomości. Z uwagi na utratę mocy prawnej Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świebodzin uchwalonego Uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Świebodzinie nr VIII/48/89 z dnia 16.10.1989r. (Dz. Urz. Woj. Zielonogórskiego z 1990r. nr 7 poz. 169) ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzinie nr XXX/214/92 z dnia 09.11.1992r. (Dz. Urz. Woj. Zielonogórskiego z 1992r. Nr 15 poz. 218) brak jest ustaleń dla działki o nr ewid. 630/5 w 2 obrębie Świebodzina. Teren ten nie był objęty zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po 1995r. W dniu 27.06.2011r. Burmistrz Świebodzina wydał decyzję nr 25/WZ-I/2011 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalno-usługowego i budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr 630/2 w 2 obrębie Świebodzina przy ul. Topolowej z określeniem warunków podziału na odrębne działki pod każdy budynek i drogi wewnętrznej niezbędnej dla dostępu do działek sąsiednich. W dniu 17.01.2012r. Burmistrz Świebodzina wydał decyzję nr 2/12 zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości - działki nr 630/2 w 2 obrębie Świebodzina na działki nr 630/3, 630/4 i 630/5. Zgodnie z uzasadnieniem w/w decyzji, wydzielona działka nr 630/3 przeznaczona została pod drogę wewnętrzną, nr 630/4 pod zabudowę budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, a działka nr 630/5 pod zabudowę budynkiem mieszkalno- usługowym. Zgodnie z załącznikiem graficznym pn. „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin uchwalonej Uchwałą nr XIII/135/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin, zmienionego uchwałą nr XXXVI/505/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 września 2013r., uchwałą nr XXVI/404/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 grudnia 2016r. oraz uchwałą nr XLVI/699/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 sierpnia 2018r. działka o nr ewid. 630/5 w 2 obrębie Świebodzina położona jest na terenie opisanym symbolem U (teren zieleni nieurządzonej) pozostały jej fragment położony jest na terenie opisanym symbolem MU (tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej) i objęta jest granicami obszaru otoczenia zabytku wpisanego do rejestru zabytków, tożsamymi ze strefą ochrony krajobrazu kulturowego „K”. Ponadto, zgodnie ze: - Schematem 1 pn. „Rozmieszczenie obszarów i stref funkcjonalnych” teren, na którym znajduje się w/w działka oznaczony jest jako strefa funkcjonalna Z – dominacji zabudowy oraz jako obszar funkcjonalny M2 – zabudowy miejskiej z priorytetem modernizacji i rozwoju zabudowy mieszkaniowo – usługowej. Cena wywoławcza nieruchomości – 200.000,00 złotych netto (słownie: dwieście tysięcy złotych) plus podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Wadium – 40.000,00 złotych Przetarg odbędzie się dnia 17 sierpnia 2021r. o godz. 9.00 w Sali Sesyjnej Ratusza Miejskiego w Świebodzinie, Plac Jana Pawła II 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) - dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego wydruku lub odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (wydruk lub odpis z rejestru powinien być dokonany nie później niż 1 miesiąc przed datą przetargu). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Wadium należy wnosić w pieniądzu na rachunek Gminy Świebodzin – PKO Bank Polski nr 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603, do 13 sierpnia 2021r. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem trzech dni po zakończeniu przetargu. O terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłat sądowych ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, Burmistrz Świebodzina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.), Gminie Świebodzin będzie przysługiwało prawo pierwokupu nieruchomości w przypadku jej zbycia, przed jej zabudowaniem. Burmistrz Świebodzina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości wraz z podaniem przyczyny jego odwołania. Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 44, II piętro – tel.: 684750914.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Napierała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-14 08:33:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alter
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-14 08:33:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alter
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-14 08:33:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
690 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony