ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 284Drukuj informację Przetarg numer: 284

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 284

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: nieograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomość gruntowej położonej w Świebodzinie

Ogłoszono dnia: 2021-07-14 00:00:00 przez

Data przetargu

2021-08-17 09:30:00

Miejsce

Urząd Miejski w Świebodzinie

Księga wieczysta

ZG1S/00041446/6

Cena wywoławcza

100.000,00 zł netto

Wadium

20.000,00 zł

Opis

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego jest nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie działką nr 672/2 o pow. 0,1789 ha, położona w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny: 2, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/00041446/6 bez jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń. W ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Świebodzinie nieruchomość sklasyfikowana jest jako grunty orne klasy III (RIIIa), łąki trwałe klasy III (ŁIII). Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej miasta Świebodzin. Działka posiada kształt prostokąta, o płaskiej konfiguracji terenu. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią: tereny zabudowy oczyszczalni ścieków, grunty niezabudowane oraz dalej zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wsi Grodziszcze. Przedmiotowa nieruchomość od strony zachodniej graniczy z działką 672/1 i od tej strony na terenie znajduje się teren o nawierzchni z płyt drogowych oraz pozostałości wśród porośniętej trawy i chwastów nieużytkowanego kanału samochodowego. Przez teren przechodzi też stare ogrodzenie z siatki metalowej. Poza siatką teren porośnięty jest trawą oraz samosiewami krzewów. Od strony północnej działka przylega bezpośrednio do pasa drogowego przedłużenia ul. Młyńskiej, o nawierzchni asfaltowej, a od strony południowej przylega do terenów oczyszczalni ścieków. Istnieje możliwość przyłączenia przedmiotowej nieruchomości do sieci elektroenergetycznej. Potencjalnie istnieją również możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej znajdującej się na terenie oczyszczalni ścieków w działce nr 699 na warunkach jakie zostaną określone w WPS. W przypadku przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej również istnieją potencjalne możliwości, lecz wydanie warunków przyłączenia do sieci będzie możliwe po uzyskaniu odpowiednich zgód od właściciela działki nr 672/1, ponieważ konieczne będzie poprowadzenie przyłącza przez w/w działkę. Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. Nie ma natomiast możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej. Z uwagi na utratę mocy prawnej Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świebodzin uchwalonego Uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Świebodzinie nr VIII/48/89 z dnia 16.10.1989r. (Dz. Urz. Woj. Zielonogórskiego z 1990r. nr 7 poz. 169) ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzinie nr XXX/214/92 z dnia 09.11.1992r. (Dz. Urz. Woj. Zielonogórskiego z 1992r. nr 15 poz. 218) brak jest ustaleń dla działki o nr ewid 672/2 w 2 obrębie Świebodzina. Teren ten nie był objęty zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po 1995r. W dniu 07.07.2020r. Burmistrz Świebodzina wydał decyzję nr 34/WZ-I/2020 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo - produkcyjnego wraz z niezbędnymi do jego funkcjonowania urządzeniami budowlanymi na działce o nr ewid. 672 położonej w 2 obrębie Świebodzina przy ul. Młyńskiej. W dniu 17.12.2020r. Burmistrz Świebodzina wydał decyzję nr 42/2020 zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie działką nr 672 obręb 2 Świebodzina, na działki o nr ewid. 672/1, 672/2. Zgodnie z załącznikiem graficznym pn. „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin uchwalonej Uchwałą nr XIII/135/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin, zmienionego uchwałą nr XXXVI/505/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 września 2013r., uchwałą nr XXVI/404/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 grudnia 2016r. oraz uchwałą nr XLVI/699/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 sierpnia 2018r. działka o nr ewid. 672/2 w 2 obrębie Świebodzina położona jest na terenie opisanym symbolem U (teren zabudowy usługowej), objęta jest granicami obszaru Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 144 „Dolina Kopalna Wielkopolska”. Cena wywoławcza nieruchomości – 100.000,00 złotych netto (słownie: sto tysięcy złotych) plus podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Wadium – 20.000,00 złotych Przetarg odbędzie się dnia 17 sierpnia 2021r. o godz. 9.30 w Sali Sesyjnej Ratusza Miejskiego w Świebodzinie, Plac Jana Pawła II 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) - dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego wydruku lub odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (wydruk lub odpis z rejestru powinien być dokonany nie później niż 1 miesiąc przed datą przetargu). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Wadium należy wnosić w pieniądzu na rachunek Gminy Świebodzin – PKO Bank Polski nr 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603, do 13 sierpnia 2021r. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem trzech dni po zakończeniu przetargu. O terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłat sądowych ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, Burmistrz Świebodzina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.), Gminie Świebodzin będzie przysługiwało prawo pierwokupu nieruchomości w przypadku jej zbycia, przed jej zabudowaniem. Burmistrz Świebodzina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości wraz z podaniem przyczyny jego odwołania. Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 44, II piętro – tel.: 684750914.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Napierała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-14 08:43:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alter
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-14 08:43:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alter
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-14 08:43:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
897 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony