ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 296Drukuj informację Przetarg numer: 296

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 296

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: ograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na zbycie gminnej nieruchomości

Ogłoszono dnia: 2021-11-17 00:00:00 przez

Data przetargu

2021-12-21 11:00:00

Miejsce

Sala Sesyjna w Ratuszu Miejskim Świebodzina

Księga wieczysta

ZG1S/00024587/1

Cena wywoławcza

4.400,00 zł

Wadium

500,00 zł

Opis

Przedmiotem przetargu ustnego ograniczonego jest lokal użytkowy oznaczony numerem 7, położony w piwnicy w budynku wielolokalowym przy ul J. Piłsudskiego 16 w Świebodzinie na działce oznaczonej ewidencyjnie numerem 504/20 o pow. 376 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta Nr ZG1S/00024587/1, wolną od jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń. Przedmiotowy lokal składa się z jednego pomieszczenia magazynowego o powierzchni użytkowej 8,23 m2. Układ pomieszczenia niekorzystny. Drzwi wejściowe drewniane, pełne. Posadzka betonowa. Malowanie farbą emulsyjną. Lokal o bardzo niskim standardzie wykończenia, konieczność wykonania kapitalnego remontu. Brak doświetlenia naturalnego, ślady zawilgocenia i zagrzybienia. Brak ogrzewania. Lokal wyposażony w instalację elektryczną. Gmina sprzedaje lokal wraz z przynależnym do niego udziałem w częściach wspólnych nieruchomości wynoszącym 135/10000 części. Obecnie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym znajduje się działka nr 504/20 przy ul. J. Piłsudskiego 16 w Świebodzinie. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Świebodzin, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie opisanym symbolem UM – tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej. Teren położony w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Przedmiotowy lokal użytkowy położony jest na kondygnacji podpiwniczenia budynku mieszkalnego, jest ostatnim gminnym lokalem w ww. nieruchomości, którego udział w częściach wspólnych wynosi 1,35 %. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współwłaścicieli Burmistrz Świebodzina przeznaczył lokal do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego, ograniczonego do współwłaścicieli nieruchomości przy ul. J. Piłsudskiego 16 w Świebodzinie. Przeprowadzono jeden przetarg ustny ograniczony 08.10.2921r. Cena wywoławcza - 4.400,00 zł Wadium - 500,00 zł Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020r. poz.106 z późn. zm.) sprzedaż przedmiotowego lokalu jest zwolniona z podatku VAT. 1. Przetarg odbędzie się 21 grudnia 2021r. o godz. 1100 w Sali Sesyjnej w Ratuszu Miejskim przy Placu Jana Pawła II w Świebodzinie. 2. Przetarg jest ograniczony do współwłaścicieli nieruchomości przy ul. J. Piłsudskiego 16 w Świebodzinie. 3. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 17 grudnia 2021r., włącznie: - zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2. - wpłacić wadium, w pieniądzu, najpóźniej do 17 grudnia 2021r. na konto Gminy Świebodzin: PKO Bank Polski 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. 4. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń, na parterze, w tut. Urzędzie w dniu 20 grudnia 2021r. 5. Przed otwarciem przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzącym działalność gospodarczą): dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji: aktualnego wydruku lub odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (wydruk lub odpis z rejestru powinien być dokonany nie później niż 1 miesiąc przed datą przetargu). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej oraz okazania przez pełnomocnika dowodu tożsamości. O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona pisemnie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, pokój nr 34, 44 tel.: 68 4750 905(913).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Julita Tanaś-Siemak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-17 09:06:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alter
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-17 09:06:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alter
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-17 09:06:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
224 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony