ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 298Drukuj informację Przetarg numer: 298

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 298

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: nieograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie gminnej nieruchomości

Ogłoszono dnia: 2021-12-15 00:00:00 przez

Data przetargu

2022-01-18 11:00:00

Miejsce

Sala sesyjna w Ratuszu Miejskim

Księga wieczysta

ZG1S/00039180/6

Cena wywoławcza

6.500,00 zł

Wadium

1.000,00 zł

Opis

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość lokalowa - lokal użytkowy oznaczony numerem 1, położony na I piętrze (II kondygnacja-poddasze) w budynku wielolokalowym przy ul. J. Piłsudskiego 30 w Świebodzinie, na działce nr 537/42 o pow. 319 m2. Księga lokalowa Nr ZG1S/00039180/6 jest wolna od jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń. Przedmiotowy lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 10,50 m2 składa się z jednego pomieszczenia magazynowego. Układ pomieszczenia niekorzystny. Pomieszczenie położone jest w drugiej bryle budynku, na drugiej kondygnacji – poddasze nad dobudowaną klatką między budynkami. Wejście do lokalu na półpiętrze z klatki schodowej budynku starszego. Drzwi wejściowe do lokalu drewniane, pełne, niewymiarowe, zejście na poziom posadzki schodkiem. W pomieszczeniu po lewej stronie okno, a przy nim widoczne piony ogrzewania c.o. lokalowego, brak grzejnika. Posadzki płyty paździerzowe, z resztkami PCV, zniszczone. Wełna ocieplenia sufitów powyrywana, na powierzchni ścian częściowo płyty gipsowo-kartonowe. Pomieszczenie o zmiennej wysokości. Lokal był wyposażony w instalacje: elektryczną oświetleniową, ogrzewanie c.o. lokalowe. Lokal o bardzo niskim standardzie wykończenia, do kapitalnego remontu. Wady lokalu to: ubytki w tynkach, posadzkach, ociepleniu sufitu, zdewastowane instalacje, zniszczona stolarka okienna i drzwiowa, zmienna wysokość, brak w.c. Gmina sprzedaje lokal użytkowy wraz z przynależnym do niego udziałem w częściach wspólnych nieruchomości wynoszącym 2/100 części. Budynek nr 30 przy ul. J. Piłsudskiego w Świebodzinie wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem 2144. Obecnie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym znajduje się działka nr 537/42 przy ul. J. Piłsudskiego w Świebodzinie. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Świebodzin, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie opisanym symbolem UM – tereny zabudowy usługowo – mieszkaniowej. Teren położony w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Na podstawie art. 68 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) ustaloną, zgodnie z art. 67 ww. ustawy, cenę nieruchomości w wysokości 13.000,00 zł (trzynaście tysięcy złotych) obniża się o 50 %, co stanowi kwotę 6.500,00 zł (sześć tysięcy pięćset złotych). Cena wywoławcza - 6.500,00 zł Wadium - 1000,00 zł Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług sprzedaż przedmiotowego lokalu jest zwolniona z podatku VAT. 1. Przetarg odbędzie się 18 stycznia 2022r. o godz. 1100 w sali sesyjnej w Ratuszu Miejskim przy Placu Jana Pawła II w Świebodzinie. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzącym działalność gospodarczą): dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji: aktualnego wydruku lub odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (wydruk lub odpis z rejestru powinien być dokonany nie później niż 1 miesiąc przed datą przetargu). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej oraz okazania przez pełnomocnika dowodu tożsamości. Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do 14.01.2022r. (włącznie) na konto Gminy Świebodzin: PKO Bank Polski 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg będzie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona pisemnie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu podając przyczynę jego odwołania. Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, pokój nr 34, 44 tel.: 68 4750 905(913).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Napierała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-15 08:37:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alter
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-15 08:37:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alter
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-15 08:37:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
844 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony