ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 303Drukuj informację Przetarg numer: 303

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 303

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: nieograniczony

Dotyczy: I ustny przetarg nieograniczonym na najem pomieszczeń piwnicznych w podziemiach Ratusza Miejskiego przy Placu Jana Pawła II w Świebodzinie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą w tym gastronomiczną : pub, kawiarnia

Ogłoszono dnia: 2022-07-06 00:00:00 przez

Data przetargu

2022-08-10 10:00:00

Miejsce

Urząd Miejski w Świebodzinie, pok. nr 38 (II piętro.)

Księga wieczysta

ZG1S/42553/6

Cena wywoławcza

Wywoławcza stawka czynszu najem w stosunku miesięcznym za 1m2 netto wynosi 30,00zł
(słownie : trzydzieści złotych 00/100) do powierzchni użytkowej 143,60m2
Do wylicytowanej stawki czynszu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23% ,

Wysokość postępowania ustala się na kwotę 1,00zł netto za 1m2
oraz czynsz za pomieszczenia socjalne o powierzchni 104,80m 2 ze stawką 2,64zł netto za 1m2 w stosunku miesięcznym plus podatek Vat wg stawki 23% .

Wadium

800,00.zł (słownie: osiemset złotych 00/100)

Opis

1. Oznaczenie nieruchomości: lokal użytkowy położony w Świebodzinie przy Placu Jana Pawła II, w nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 238/1, jednostka ewidencyjna Świebodzin- miasto, obręb ewidencyjny:0002. Dla przedmiotowej nieruchomości zabudowanej, Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą ZG1S/42553/6 bez jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń. Nieruchomość zabudowana jest obiektem Ratusza Miejskiego i stanowi zabytek wpisany do rejestru zabytków pod nr 256, zgodnie z orzeczeniem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 06-04-1961r. Obiekt Ratusza spełnia funkcję czynnego obiektu użyteczności publicznej, w którym mieszczą się instytucje administracji publicznej oraz muzeum regionalne. 2. Powierzchnia Powierzchnia lokalu wynosi 248,40m 2 w tym: 143,60m 2 powierzchni użytkowej, 104,80m 2 powierzchni pomieszczeń socjalnych. 3. Opis lokalu przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Sufit i ściany piwnic Ratusza wykonane są z kamienia spoinowanego, podłoga z cegły klinkierowej, instalacja grzewcza c.o. (nowa), instalacja elektryczna w części nowa. Natomiast instalacja wod-kan, pomieszczeń zaplecza i węzeł sanitarny do remontu. Podczas remontu Ratusza w pomieszczeniach została wymieniona instalacja centralnego ogrzewania, w części instalacja elektryczna, do remontu pozostałą części instalacji elektrycznej z uwzględnieniem zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń. Do remontu instalacja wod-kan w pomieszczeniach zaplecza i sanitariatów. Do remontu węzeł sanitarny oraz pom. zaplecza obejmujący wymianę okładzin ceramicznych ścian i posadzek, wymianę stolarki oraz wyrobów sanitarnych. Gmina zastrzega, a Inwestor/Najemca zobowiązany będzie do bezwzględnego przestrzegania przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022 poz. 840 z późn. zm.). Jednocześnie zobowiązuje się i akceptuje, iż żadne prace remontowe i adaptacyjne nie mogą być wykonywane na obiekcie bez decyzji i bez pozwolenia konserwatora zabytków, pod groźbą poniesienia przez najemcę kar wynikających z art.108 i następnych ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Nadto Najemca zobowiązany będzie do wykonywania robót zgodnie z postanowieniami pozwolenia na budowę. 4. Cena najmu : Wywoławcza stawka czynszu najem w stosunku miesięcznym za 1m 2 netto wynosi 30,00zł (słownie : trzydzieści złotych 00/100) do powierzchni użytkowej 143,60m 2 Do wylicytowanej stawki czynszu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23% , Wysokość postępowania ustala się na kwotę 1,00zł netto za 1m 2 oraz czynsz za pomieszczenia socjalne o powierzchni 104,80m 2 ze stawką 2,64zł netto za 1m 2 w stosunku miesięcznym plus podatek Vat wg stawki 23% . 5. Termin zagospodarowania : najem na okres trzech lat. 6. Termin wnoszenia opłat: Czynsz najmu, płatny jest do dnia 27 każdego miesiąca na rachunek wynajmującego w Banku PKO BP nr 35 1020 5402 0000 0002 03056 579 na podstawie wystawionej przez Wynajmującego i doręczonej Najemcy faktury VAT. 7. Wadium: wadium wynosi 800,00.zł (słownie: osiemset złotych 00/100). 8. Zasady aktualizacji opłat: Jeżeli wysokość stawek za najem ulegnie zmianie, wysokość czynszu za najem może być aktualizowana z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, licząc od pierwszego dnia miesiąca. Z warunkami umowy najmu można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie w pokoju nr 41 w godzinach pracy Urzędu. Warunki umowy najmu nie podlegają negocjacji. Przetarg odbędzie się w dniu 10-08-2022r. o godz. 10 ,00 w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie, pok. nr 38 II piętro. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu w podanej wyżej wysokości na rachunek Gminy Świebodzin - PKO BP nr 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603, do dnia 04-08-2022r. . Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin. Osoby przystępujące do przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu ( dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na konto uczestnika przetargu. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet czynszu. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Jeżeli osoba ustalona jako najemca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy najmu w wyznaczonym terminie, Burmistrz Świebodzina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Burmistrz Świebodzina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Lokal można oglądać po wcześniejszym umówieniu się ale nie później niż do dnia 04-08-2022r. Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój 41 (II-piętro) w godzinach pracy Urzędu ; Poniedziałek 8:00 – 16:00 , Wtorek – Piątek 7:20 – 15:20 oraz pod nr tel. 684750910

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Jankowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-06 08:12:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adam Lipczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-06 08:12:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adam Lipczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-06 08:13:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
237 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony