ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 305Drukuj informację Przetarg numer: 305

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 305

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: nieograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomość gruntowej położonej przy ul. Koziej

Ogłoszono dnia: 2022-07-08 00:00:00 przez

Data przetargu

2022-09-09 10:00:00

Miejsce

Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, pokój nr 22

Księga wieczysta

ZG1S/00040694/2

Cena wywoławcza

3.000.000,00 zł netto

Wadium

600.000,00 zł

Opis

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego jest nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie działką nr 68/3 o pow. 7,3335 ha, położona w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny: 3 przy ul. Koziej, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/00040694/2 bez jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń. W ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Świebodzinie nieruchomość sklasyfikowana jest jako grunty orne klasy IIIb (RIIIb), IVa (RIVa), IVb (RIVb), V (RV). Nieruchomość zlokalizowana w narożniku obszaru pomiędzy ulicą Kozią a ul. Brzozową, po południowej stronie ul. Brzozowej, w strefie peryferyjnej miasta Świebodzin, na obrzeżach zabudowy produkcyjno-usługowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią od strony południowej i wschodniej grunty rolne niezabudowane, natomiast od strony północnej i zachodniej pasy drogowe o nawierzchni nieurządzonej ulicy Brzozowej i bocznej odnogi ul. Koziej (nawierzchnia gruntowa i żwirowa). Po przeciwnej stronie pasa drogowego ul. Koziej, od strony południowej zlokalizowane są różnego rodzaju zakłady produkcyjne i usługowe oraz bazy sprzętowo transportowe, a po stronie zachodniej bocznej odnogi tej ulicy usytuowane są nieruchomości zabudowane budynkami jednorodzinnymi lub rozpoczętą budową takich budynków (w różnym stadium budowy). Natomiast po północnej stronie ul. Brzozowej usytuowane są tereny w przeważającej części rolne niezabudowane z niewielkimi obszarami gruntów z rozpoczętymi budowami domów mieszkalnych jednorodzinnych. Przedmiotowa nieruchomość oddalona jest od ścisłego centrum handlowo-administracyjnego o około 2 km, a dojazd do niej odbywa się przez ul. Sobieskiego i dalej ul. Kozią. Nieruchomość posiada kształt nieregularny, zbliżony do prostokąta z niewielkim występem w południowo-wschodnim narożniku tego obszaru. Powierzchnia działki ze znacznym nachyleniem w kierunku północnym do ul. Brzozowej. Jej obszar w przeważającej części jest obecnie użytkowany rolniczo. Nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy na czas oznaczony do 30 września 2022r. z przeznaczeniem pod działalność rolniczą. Od strony zachodniej obszar ten w pasie około 40 m z uskokami porośnięty jest obecnie zdziczałymi drzewami i krzewami owocowymi dawnego sadu. Ponadto w środkowej części tego obszaru niewielkie enklawy terenu porośnięte są samosiewami różnych drzew liściastych i krzewów. Przez teren nieruchomości w jej środkowej części przebiegają dwie linie elektroenergetyczne średniego napięcia SN 15 kV, a ponadto przez jej teren przebiega linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kV. Dodatkowo przez teren nieruchomości po jej wschodniej stronie przebiegają cztery linie elektroenergetyczne średniego napięcia SN 15 kV. Ww. działka od strony północnej i zachodniej przylega do pasów drogowych ul. Brzozowej i bocznej odnogi ul. Koziej. Istnieje możliwość przyłączenia ww. nieruchomości do sieci elektroenergetycznej i gazowej. Nie ma natomiast możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej. Działka o nr ewid. 68/3 w 3 obrębie Świebodzina objęta jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą nr X/166/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie trzecim miasta Świebodzin, pomiędzy ul. Kozią a ul. Brzozową (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 2405 z dnia 6.09.2019r.). Zgodnie z rysunkiem planu stanowiącym załącznik do ww. uchwały: - działka o nr ewid. 68/3 w 3 obrębie Świebodzina położona jest na terenie opisanym symbolem 1PU; Zgodnie z ww. uchwałą przeznaczenie terenów opisanych symbolem 1PU jest następujące: 1) przeznaczenie podstawowe: a) zabudowa usługowa, b) zabudowa produkcyjna, składy i magazyny; 2) przeznaczenie dopuszczalne: a) zabudowa administracyjna, biurowa i socjalna, b) dojazdy i dojścia, c) miejsca do parkowania, d) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, e) zieleń urządzona i izolacyjna. - Przez działkę przebiegają linie elektroenergetyczne 15 kV do likwidacji, skablowania lub przełożenia. - Przez działkę przebiega linia elektroenergetyczna 110kV wraz z pasem technologicznym napowietrznej linii elektroenergetycznej. - Na działce znajduje się również symbol oznaczony w legendzie jako pas zieleni izolacyjnej. - Na niewielkim fragmencie działki zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne nr AZP 55-14/14. 2. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem prawnym i faktycznym oraz sposobem zagospodarowania nieruchomości. 3. Cena wywoławcza nieruchomości – 3.000.000,00 złotych netto (słownie: trzy miliony złotych). Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wadium – 600.000,00 złotych (słownie: sześćset tysięcy złotych) 4. Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 9 września 2022r. w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, pokój nr 22 (I piętro), o godzinie 10:00. 5. Warunkiem udziału w przetargu jest: a. wpłata wadium w pieniądzu w wysokości określonej w pkt 3; wadium należy wpłacić na rachunek Gminy Świebodzin – PKO Bank Polski nr 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603. W przypadku wpłaty wadium przez podmiot inny niż przystępujący do przetargu, z tytułu przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu dokonano wpłaty. b. przesłanie w zamkniętej kopercie (tzw. zewnętrznej) opatrzonej napisem „Oferta do przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 3 przy ul. Koziej, nr działki 68/3” pisemnej oferty składającej się z: - koperty zawierającej pisemną ofertę, sporządzoną zgodnie z pkt 6; - kopii dowodu wniesienia wadium. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, Urząd Miejski w Świebodzinie ul. Rynkowa 2 66-200 Świebodzin i przesłana za pośrednictwem poczty lub złożona w biurze podawczym tut. Urzędu (parter) w terminie do 5 września 2022r. (decyduje data wpływu do Urzędu). 6. Pisemna oferta, sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia o przetargu, powinna zawierać: a. dane dotyczące: imienia, nazwiska i adresu oferenta albo nazwy firmy, numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, przy czym: - w przypadku, gdy oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, do oferty należy dołączyć aktualny tj. sporządzony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego, - w przypadku, gdy oferentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, do oferty należy dołączyć aktualny tj. sporządzony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, - w przypadku, gdy oferent działa przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego. b. datę sporządzenia oferty, c. nr telefonu i adres mailowy do kontaktu w zakresie ewentualnych wyjaśnień i oświadczeń zgłoszonych przez oferenta w części jawnej przetargu, d. oferowaną cenę netto wyższą niż cena wywoławcza, e. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń. 7. Przetarg składa się z dwóch części: jawnej i niejawnej. 8. W części jawnej przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując informacje o warunkach i przedmiocie sprzedaży, o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży oraz o możliwości zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 9. Komisja przetargowa: - podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody wpłaty wadium, - dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert, - przyjmuje ewentualne wyjaśnienia lub oświadczenia zgłaszane przez oferentów, - weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu, - zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu, - zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu. 10. W części niejawnej komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert wybierając najkorzystniejszą lub stwierdza, że nie wybrano żadnej z ofert. 11. Kryterium wyboru oferty jest oferowana cena nabycia nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu. 12. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty, zawiadamiając oferentów o terminie dodatkowego przetargu. 13. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący, członkowie komisji przetargowej oraz osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca. 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. 15. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. 16. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w przetargu. 17. Wadium wniesione przez oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 18. Wadium wniesione przez innych oferentów podlega zwrotowi na wskazane konto, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 19. Oferent, który przetarg wygrał, zostaje zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zawiadomienia. 20. Wpłata ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na rachunek Gminy Świebodzin – PKO Bank Polski nr 35 1020 5402 0000 0002 0305 6579 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy przenoszącej własność. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 19, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 21. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie o którym mowa w pkt. 20 jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 19, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi. 22. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. 23. Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 44, II piętro – tel.: 684750914. 24. Burmistrz Świebodzina zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Napierała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-08 08:43:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alter
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-08 08:45:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alter
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-08 08:45:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
506 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony