ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 306Drukuj informację Przetarg numer: 306

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 306

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: nieograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomość gruntowej położonej w obrębie Jeziory

Ogłoszono dnia: 2022-07-13 00:00:00 przez

Data przetargu

2022-08-17 09:00:00

Miejsce

Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, pokój nr 22

Księga wieczysta

ZG1S/00044267/8

Cena wywoławcza

50.000,00 zł netto

Wadium

10.000,00 zł

Opis

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego jest nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie działką nr 137 o pow. 0,78 ha, położona w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – obszar wiejski, obręb ewidencyjny: Jeziory, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/00044267/8 bez jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń. W ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Świebodzinie nieruchomość sklasyfikowana jest jako nieużytki (N). Nieruchomość położona jest na obrzeżu wsi Jeziory, w sąsiedztwie leśnych kompleksów Lasów Państwowych oraz dalej terenów zabudowy siedliskowej. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi działka użytkowana do działalności – mały tartak, po drugiej stronie drogi znajduje się teren boiska wiejskiego oraz tereny pól. Przedmiotowa działka stanowi teren byłego wysypiska śmieci, na którym została przeprowadzona rekultywacja, co potwierdza decyzja Starosty Świebodzińskiego z dnia 7 czerwca 2016r., znak: BOŚ.6122.4.2015.GM-A. Teren porośnięty jest drzewami sosny, akacji, klonu i brzozy oraz samosiewami tych drzew. Nieruchomość posiada kształt nieregularny, o zróżnicowanej konfiguracji terenu, ogrodzony. Dla przedmiotowej nieruchomości została wykonana opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne podłoża. W podłożu działki występują zasadniczo grunty rodzime sypkie czwartorzędowe pleistoceńskie wodnolodowcowe reprezentowane przez piaski drobne i średnie. Badany grunt charakteryzuje się korzystnymi parametrami geotechnicznymi do posadowienia bezpośredniego obiektów budowlanych. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest pod względem geomorfologicznym w obrębie wysoczyzny falistej utworzonej przez wody fluwioglacjalne podczas recesji lądolodu fazy leszczyńskiej zlodowacenia bałtyckiego. W podłożu działki zalegają grunty czwartorzędowe plejstoceńskie – sypkie – piaski drobne i średnie akumulacji wodnolodowcowej, o korzystnych parametrach geotechnicznych. W strefie przypowierzchniowej występują grunty nasypowe – nasypy ziemisto-gruzowe o miąższości 0.8 – 1.8m. Budowa geologiczna jest prosta o wyraźnej ciągłości warstw. Wody gruntowej do głębokości rozpoznania tj. 6.0mppt nie stwierdzono. Nasypy ziemisto-gruzowe należy usunąć spod ław fundamentowych. Ostateczną decyzję podejmie projektant po wykonaniu szczególnych pomiarów geodezyjnych i ewentualnie dodatkowego rozpoznania geotechnicznego, w nawiązaniu do zamierzeń inwestora. Istnieje możliwość przyłączenia ww. nieruchomości do sieci elektroenergetycznej. Nie ma natomiast możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz do sieci gazowej. Nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na hodowlę danieli. Umowa dzierżawy może być wypowiedziana z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Z uwagi na utratę mocy prawnej Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świebodzin uchwalonego Uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Świebodzinie nr VIII/48/89 z dnia 16.10.1989r. (Dz. Urz. Woj. Zielonogórskiego z 1990r. nr 7 poz. 169) ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzinie nr XXX/214/92 z dnia 09.11.1992r. (Dz. Urz. Woj. Zielonogórskiego z 1992r. Nr 15 poz. 218) brak jest ustaleń dla działki o nr ewid. 137 w obrębie Jeziory. Teren ten nie był objęty zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po 1995r. W dniu 30.06.2021r. Burmistrz Świebodzina wydał decyzję o warunkach zabudowy nr 51/WZ-II/2021, dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo-magazynowego związanego z działalnością rolniczą na dz. nr 137 w obrębie Jeziory gmina Świebodzin. Zgodnie z załącznikiem graficznym pn. „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin uchwalonego Uchwałą nr XIII/135/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin, zmienionego uchwałą nr XXXVI/505/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 września 2013r., uchwałą nr XXVI/404/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 grudnia 2016r. oraz uchwałą nr XLVI/699/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 sierpnia 2018r. działka o nr ewid. 137 w obrębie Jeziory gmina Świebodzin położona jest na terenie opisanym symbolem UP (tereny zabudowy usług publicznych). Ww. działka położona jest w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 144 „Dolina Kopalna Wielkopolska”. Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 7 czerwca 2022r. 2. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem prawnym i faktycznym oraz sposobem zagospodarowania nieruchomości. 3. Cena wywoławcza nieruchomości – 50.000,00 złotych netto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wadium – 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 4. Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2022r. w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, pokój nr 22 (I piętro), o godzinie 9:00. 5. Warunkiem udziału w przetargu jest: a. wpłata wadium w pieniądzu w wysokości określonej w pkt 3; wadium należy wpłacić na rachunek Gminy Świebodzin – PKO Bank Polski nr 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603. W przypadku wpłaty wadium przez podmiot inny niż przystępujący do przetargu, z tytułu przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu dokonano wpłaty. b. przesłanie w zamkniętej kopercie (tzw. zewnętrznej) opatrzonej napisem „Oferta do przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Jeziory, nr działki 137” pisemnej oferty składającej się z: - koperty zawierającej pisemną ofertę, sporządzoną zgodnie z pkt 6; - kopii dowodu wniesienia wadium. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, Urząd Miejski w Świebodzinie ul. Rynkowa 2 66-200 Świebodzin i przesłana za pośrednictwem poczty lub złożona w biurze podawczym tut. Urzędu (parter) w terminie do 12 sierpnia 2022r. (decyduje data wpływu do Urzędu). 6. Pisemna oferta, sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia o przetargu, powinna zawierać: a. dane dotyczące : imienia, nazwiska i adresu oferenta albo nazwy firmy, numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, przy czym: - w przypadku, gdy oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, do oferty należy dołączyć aktualny tj. sporządzony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego, - w przypadku, gdy oferentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, do oferty należy dołączyć aktualny tj. sporządzony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, - w przypadku, gdy oferent działa przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego. b. datę sporządzenia oferty, c. nr telefonu i adres poczty elektronicznej do kontaktu w zakresie ewentualnych wyjaśnień i oświadczeń zgłoszonych przez oferenta w części jawnej przetargu, d. oferowaną cenę netto wyższą niż cena wywoławcza, e. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń. 7. Przetarg składa się z dwóch części: jawnej i niejawnej. 8. W części jawnej przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując informacje o warunkach i przedmiocie sprzedaży, o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży oraz o możliwości zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 9. Komisja przetargowa: - podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody wpłaty wadium, - dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert, - przyjmuje ewentualne wyjaśnienia lub oświadczenia zgłaszane przez oferentów, - weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu, - zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu, - zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu. 10. W części niejawnej komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert wybierając najkorzystniejszą lub stwierdza, że nie wybrano żadnej z ofert. 11. Kryterium wyboru oferty jest oferowana cena nabycia nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu. 12. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty, zawiadamiając oferentów o terminie dodatkowego przetargu. 13. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący, członkowie komisji przetargowej oraz osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca. 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. 15. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. 16. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w przetargu. 17. Wadium wniesione przez oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 18. Wadium wniesione przez innych oferentów podlega zwrotowi na wskazane konto, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 19. Oferent, który przetarg wygrał, zostaje zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zawiadomienia. 20. Wpłata ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na rachunek Gminy Świebodzin – PKO Bank Polski nr 35 1020 5402 0000 0002 0305 6579 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy przenoszącej własność. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 19, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 21. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie o którym mowa w pkt. 20 jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 19, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi. 22. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. 23. Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 44, II piętro – tel.: 684750914. 24. Burmistrz Świebodzina zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Napierała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-13 08:31:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alter
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-13 08:33:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alter
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-13 08:33:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
254 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony